Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 31.08.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 14:20 - 14:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 68/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 69/16 Permisjon fra politiske verv - suppleringsvalg samarbeidsutvalg utredning vedtak
PS 70/16 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen utredning vedtak
PS 71/16 TV-aksjonen 2016 - Røde Kors - søknad om støtte utredning vedtak
PS 72/16 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2015 utredning vedtak
PS 73/16 Regnskap for Skogn fjellstyre 2015 utredning vedtak
 PS 74/16 Planer for nytt felleskjøkken i kommunen - vedtak
 PS 75/16 Markedsføring og utvikling av Universitetsbyen Levanger - vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf -  forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg A. Boneng sp  varamedlem ap/sp/krf  x Ingrid Olga Hallan

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  

 

Orienteringer:

Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 v/rådmannen presentasjon av budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 PDF
(felles orientering administrasjonsutvalg/formannskap).

Forespørsler i møtet: 

Karl Meinert Buchholdt (V):

Når vil Cittaslowrådet bli konstituert og igangsette sitt arbeid?

Ordføreren besvarte spørsmålet. Første møte er satt til 16.9.16.

Karl Meinert Buchholdt (V):

Hvilke tiltak er gjort fra kommunens side i forbindelse med ønsket om etablering av ny CirkleK-stasjon ved E6?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående Sivilombudsmannens henvendelse om personalsak, jfr. presseoppslag.

Ordfører og rådmannen besvarte spørsmålet.

Sak opprettet i møtet:

Sak 74/16 «Planer for nytt felleskjøkken i kommunen»

Sak opprettet i møtet:

Sak 75/16 «Markedsføring og utvikling av Universitetsbyen Levanger»
        Til toppen av siden

 

 

PS 68/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.08.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 17. august 2016 godkjennes. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 17. august 2016 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 69/16 Permisjon fra politiske verv - suppleringsvalg samarbeidsutvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.08.2016

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

Som politisk representant til samarbeidsutvalget for Nesheim skole velges:

Magne Nydal

Som politisk vararepresentant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage velges:

Asbjørn Brustad

Avstemning:

Pedersens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som politisk representant til samarbeidsutvalget for Nesheim skole velges:

Magne Nydal

Som politisk vararepresentant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage velges:

Asbjørn Brustad
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 70/16 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.08.2016

Forslag i møte:

Bjørg A. Boneng (SP) fremmet følgende forslag:

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Hanna Ellisiv Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 1.9.16-31.6.17. 

Magne Nydal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 71/16 TV-aksjonen 2016 - Røde Kors - søknad om støtte

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.08.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Den lokale komiteen for TV-aksjonen 2016 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-.

Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 72/16 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.08.2016

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det oppfordres om at det opprettes skattetrekkskonto, jfr. bestemmelse i skattebetalingsloven og vedleggets note 6.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2015 tas til orientering. 

Det oppfordres om at det opprettes skattetrekkskonto, jfr. bestemmelse i skattebetalingsloven og vedleggets note 6.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 73/16 Regnskap for Skogn fjellstyre 2015

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.08.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2015 tas til orientering. 
        Til toppen av siden

  

 

 

PS 74/16 Planer for nytt felleskjøkken i kommunen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.08.2016

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger formannskap ønsker at det i arbeidet med planene om nytt felleskjøkken i kommunen legges fram et alternativ som er lokalisert i bygningskroppen til Skogn Helsetun.

Avstemning:

Svarva’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger formannskap ønsker at det i arbeidet med planene om nytt felleskjøkken i kommunen legges fram et alternativ som er lokalisert i bygningskroppen til Skogn Helsetun.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 75/16 Markedsføring og utvikling av Universitetsbyen Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 31.08.2016

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune tar initiativ til et felles prosjekt med Nord Universitet for markedsføring og utvikling av Universitetsbyen Levanger.

Avstemning:

Svarva’s forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Levanger kommune tar initiativ til et felles prosjekt med Nord Universitet for markedsføring og utvikling av Universitetsbyen Levanger.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 05.09.2016 10:48
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051