Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.11.16 - sak 121/16 - Gebyr og betalingssatser 2017 - Levanger kommune

Arnstein Kjeldsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Arnstein Kjeldsen
Arkivref. 2016/8521
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.11.16 121/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagt oversikt. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

1

Gebyr og betalingssatser 2017 - Levanger kommune PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Levanger kommunestyre vedtok i sak 47/16 budsjett for 2017 og økonomiplan for perioden 2017-2020. På grunn av at behandlingen av budsjettet skjedde så tidlig på året var det vanskelig å legge frem endelig forslag til gebyr og betalingssatser da dette i stor grad styres av satser/retningslinjer i statsbudsjettet. Selv om statsbudsjettet formelt sett ennå ikke er vedtatt, forventes ingen vesentlige endringer i endelig budsjett. Om Stortinget skulle vedta lavere maksimumsatser enn regjeringens forslag legger opp til, vil kommunen måtte justere sine satser i henhold til dette. 

Vurdering:

Det er i en liten grad innarbeidet økninger i brukerbetalinger og gebyrer utover det som følger av generell lønns- og prisvekst. Ellers bestemmes nivået på de kommunale gebyrer gjennom selvkostkalkyler, lover og forskrifter.

Brukerbetalinger knyttet til sykehjemsopphold, oppholdsbetaling i barnehager m.m. reguleres i henhold til de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og statsbudsjett.

Selvkostområdene følger de føringer som er gitt i ”Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester”. Selvkostområdene omfatter vann, avløp, renovasjon, feiing og byggesak/kart/oppmåling. Gebyrene innenfor disse områdene foreslås i 2017 på samme nivå som i 2016, men med mindre justeringer (både opp og ned) på enkeltelementer.  

I første halvdel av 2017 tas nye kommunale omsorgsboliger i bruk. Husleiesatser for disse er ikke endelig beregnet ennå, og rådmannen vil i løpet av første kvartal 2017 legge fram en egen sak med leiesatser i kommunale omsorgsboliger.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.12.2016 08:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051