Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.11.16 - sak 119/16 - Vidererføring av samarbeid omkring interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag

Eli Bjøraas Weiseth - klikk for personkort
Saksbehandler: Eli Bjøraas Weiseth
Arkivref. 2012/2487 - /F40
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.11.16 119/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune viderefører samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Med bakgrunn i sak, PS 2012/2487 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran, ble det vedtatt at Levanger kommune ble med i den interkommunale ordningen om barnevernvakt.

Før barnevernvakta kom på plass, besto kommunenes beredskap i hovedsak av at publikum måtte henvende seg til politi eller legevakt - som igjen forsøkte å nå barnevernleder i aktuell kommune. Ifølge politiet skulle det mye til før de kontaktet barnevernlederne i helg og særlig på natt, og det var ofte vanskelig å få kontakt. Politiet var (og er fortsatt) tydelige på at behovet for en tilgjengelig barnevernberedskap var stor; for alle dager, og ikke bare helg.

Barnevernvaktas oppgaver:
En barnevernvakt har fortrinnsvis åpent når den ordinære barneverntjenesten har stengt, og skal ivareta beredskap og akutte saker. Vakta skal bistå barn og unge som her og nå lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, og sørge for at de får nødvendig akutt hjelp og omsorg. Dette kan foregå i form av råd og veiledning til barn og foresatte over telefon, i hjemmet eller der barnet/familien oppholder seg. Barnevernvaktas oppgaver reguleres av Lov om barneverntjenester med gjeldende tilhørende lovverk og retningslinjer.
I særlige tilfeller må også barnevernvakta flytte barn fra hjemmet til egnet sted - med eller uten foresattes samtykke. Med det akuttilbudet som gis fra Bufetat i dag, kan en flytting innebære lang ventetid og behov for å reise langt avgårde. Ved behov samarbeider barnevernvakta med politiets påtalemyndighet om det må fattes akuttvedtak etter barnevernloven.
Sekundære oppgaver som tillegges vakta er tilsyn i hjem hvor barneverntjenestene har bedt om dette. Dette er tenkt kun i saker hvor det er stor bekymring for barn og hvor tilsyn ikke kan vente til helga er omme. At barnevernvakta bistår med slike oppgaver, kan forhindre akutt flytting av barn og avlaste oppgaver som barneverntjenesten ville måtte organisere, utføre og bekoste selv.
Å bistå politiet med ivaretakelse av ungdom som er innbrakt fordi de er involvert i kriminalitet er en annen oppgave til barnevernvakta. Det kan også være å stille som verge i avhør av ungdom som er innbrakt som vitne/mistenkt og verge ikke er til stede.
Oppgavene mange og varierte og krever høy grad av selvstendighet, kompetanse og personlig egnethet.

Bemanning og kompetansekrav:
Opplæring og oppfølging av ansatte er særdeles viktig fordi situasjonen kan være uoversiktlig og oppgavene krevende. Når ansatte jobber kun på helg, er leders oppfølging av ansatte en utfordring å få til. Vakta har interne arbeidsmøter 7-8 ganger per år. Det er per i dag ikke obligatorisk å delta på disse. Deltagelse må sikres bedre enn det gjøres i dag, og derfor vil møtedeltagelse inkluderes i stillingene og stillingsinstruksen. På slik måte kan veiledning og faglig utvikling bedre ivaretas. Ansatte har siden oppstarten i mars 2015 vært tilsatt på midlertidige kontrakter. Fra våren 2017 forventes det at stillingene gjøres fast.
Det er også tilkallingsvikarer tilknyttet barnevernvakta. Opplæring og oppfølging av disse er viktig og disse inkluderes derfor i alt personalarbeid, møtevirksomhet osv. Det er et behov for felles kompetanseheving av ansatte, samt tettere oppfølging i form av kollegaveiledning. Her må ressurser øremerkes i videre budsjetter.

Økonomi:
Barnevernvakta fikk som nevnt i PS 2012/2487 Interkommunal barnevernvakt i helgene for kommunene Levanger, Verdal, Steinkjer, Inderøy og Verran midler for etablering og igangsetting av interkommunal barnevernvakt fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) tilskudd til Kompetanse- og samhandlingstiltak i barneverntjenesten. Midlene var på kr. 1 000 000,-. Det ble i tillegg bevilget kr. 400 000,- øremerket for evaluering av prosjektet i 2015. Tilskudd til lønn for leder for barnevernvakta er bemidlet av kompetansemidler gitt av Fylkesmannen.

Senere har Fylkesmannen bevilget ytterligere tilskudd; faste lønnsmidler tilsvarende en 50 % stilling fra 01.07.15, samt midlertidige lønnsmidler tilsvarende en 50 % stilling for perioden 01.01.16 - 31.12.16.

For at budsjettet skulle gå i balanse de to første årene ble driften redusert til mindre aktiv åpningstid, mindre opplæring av ansatte, færre innkjøp m.m. Regnskapet etter to års drift (2014 og 2015) viser et relativt betydelig overskudd på samlet ca. kr. 800 000,-. Dette skyldes blant annet mindre bruk av overtid enn beregnet, mindre utgifter til evaluering, moms ble tilbakebetalt, ekstra tilskudd fra Fylkesmannen ble gitt, samt ubrukte lønnsmidler til barnevernvaktleders lønn. Overskuddet gir barnevernvakta mulighet til å utvide åpningstiden noe tidligere enn først tiltenkt (som var fra i løpet av 2017). Barnevernvakta er i dag åpen fra fredager kl. 18:00 til søndager kl. 24:00, men prosessen med å utvide til åpen vakt fra fredager kl. 15:00 til mandager kl. 09:00 er igangsatt. Dette fordrer flere ansatte på helg. I tillegg er overskuddet også tenkt brukt til å kjøpe inn nødvendig fagprogram og utstyr (bl.a. data, telefoni m.m.), samt til kompetanseheving og opplæring. Det er også avtalt å gjennomføre en fagdag i regi av politi og barnevernvakt per år.

Planer for videreutvikling:
Deltagerkommunene i barnevernvakta har siden oppstarten hatt som mål å utvide driften og få flere kommuner til å slutte seg til barnevernvakta. "Trøndelag Forskning og Utvikling" gjennomførte en evaluering i kommunene, den ble påstartet våren 2015 og sluttført i januar 2016. Den konkluderte med at barnevernvakta hadde innfridd forventningene og at barneverntjenestene opplevde en nyttig avlastning og bistand på helg. Det finnes fortsatt gjenstående midler av de øremerkede midlene til evaluering og det vurderes å ta en ny, mindre, evaluering når barnevernvakta har fungert 4-6 år. Eksterne evalueringer gir oss en unik mulighet til å se på det som kan forbedres i tjenesten.

Siden oppstarten i mars 2015 har Midtre Namdal Samkommune - med sine 5 kommuner (Namsos, Flatanger, Namdalseid, Fosnes og Overhalla) tilsluttet seg vakta. Befolkningsgrunnlaget har dermed økt fra ca. 65 000 til 85 000. Indre Namdal Samkommune med sine 6 kommuner (Grong, Snåsa, Høylandet, Namsskogan, Lierne og Røyrvik) har signalisert at de vil behandle sak om deltagelse høsten 2016. Dermed er barnevernvakta i Nord Trøndelag i ferd med å nå ett av sine mål; å bli en tjeneste som omslutter flere nord-trønderske kommuner. Ytre Namdal er i dialog med vertskommunen, og utreder mulighetene for deltagelse. Målet er at barneverntjenestene har organisert beredskap utenfor sin åpningstid året rundt. Første ledd innebærer utvidet helgeåpningstid som beskrevet over, og fast åpent på helligdager og langhelger er også noe som vil innlemmes i driftsplanen for 2017 og fremover. Planen er også å begynne å ha noe åpent på ettermiddag hverdag.

Det opprettes stadig flere barnevernvakter i Norge, og erfaringene i feltet er at mange starter med en bredere åpningstid enn det som ble påbegynt i vår region.

Vurdering:

Levanger kommunes erfaringer med å delta i barnevernsvakta er så langt positive, og med de perspektiv som ligger i forhold til å få enda flere kommuner med i samarbeidet og dessuten utvide åpningstid, så vil dette være et viktig bidrag for å skape en mer robust barnevernstjeneste for en større region. Å innfri krav om å ha et tilgjengelig barnevern all den tid et barn trenger tjenesten er en økende utfordringen, og i den sammenheng vil barnevernvakta kunne være et kostnadseffektivt virkemiddel.

Tiltaket ble fullfinansieres med statlige midler i 2015. Fra 2016 ble Levanger kommunes utgifter anslått til ca. kr. 490 000,-, beregnet ut fra kr. 25 pr. innbygger. I budsjettet for 2016 ble det budsjettert kr 400 000,- til deltagelse i interkommunal barnevernvakt fra Levanger kommune. Finansieringsordning med kr. 25 pr. innbygger vil videreføres, men kan muligens reduseres noe dersom flere kommuner innlemmes i ordningen. For 2017 blir da Levanger kommunes andel kr 490 000 kr med bakgrunn i kr. 25 pr. innbygger, og for dette vil kommunen få et bedre barnevernvakttilbud enn hva vi har pr i dag. I budsjettet for 2017 er det også bevilget kr 400 000,- til barnevernvakt, rådmannen foreslår at differansen mellom det som tidligere er vedtatt i budsjettet og den foreslåtte økningen dekkes innenfor oppvekstområdet sin ramme.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.12.2016 08:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051