Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.11.16 - sak 118/16 - Vurdering av reiselivssamarbeid Visit Innherred

Jon Erik Isidor Carlsen Englund - klikk for personkort
Saksbehandler: Jon Erik Isidor Carlsen Englund
Arkivref. 2016/8535
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.11.16 118/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune deltar i ny konkurranse og tilslutter seg ny avtale om reiselivssamarbeid med ekstern aktør. Avtaleperioden anbefales å være 2 år, med mulighet for 4 års (1+1+1+1) prolongering. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

 1. Årsmelding 2015 Visit Innherred AS (VI) PDF
    
 2. Rapport 2012-2016  PDF
   
 3. Konkurransegrunnlag 2017 – 2019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 • Besvarelse spørreundersøkelse (fra reiselivsaktører/medlemmer)   


Saksopplysninger:

Avtalen med VI om utvikling av reiselivsnæringen på Innherred utløper 31.12.16 og samarbeidet/avtalen må derfor opp til vurdering. Det er VI som har hatt avtalen siden 2012 med sammenslutningen Levanger, Verdal, Inderøy, Steinkjer og Snåsa (med f.o.m. 2013). I sin tid var VI (den gang Innherred Reiseliv AS) eneste tilbyder på anbudsutlysningen.

De respektive kommunene er bedt om å melde tilbake til innkjøp i Steinkjer kommune – som står for ny anbudsutlysning – om de ønsker å være med på nytt anbud, og i så fall om de har noen innspill til krav til tilbyder som skal stilles i anbudet.

Levanger kommune har årlig betalt kr 300.000 + mva i kontingent til VI. 

Det er, med bakgrunn i tidligere konkurransegrunnlag, rapport 2012 – 2016 og gjennomført spørreundersøkelse, utarbeidet et forslag til nytt konkurransegrunnlag. Det har i innværende periode ikke blitt gjort godt nok arbeid i forhold til å se på effekten av arbeidet som har blitt gjort. Derfor er det i det nye forslaget, i langt større grad enn tidligere, lagt vekt på kontroll, oppfølging og måling av resultat. 

I nytt konkurransegrunnlag står følgende:

Beskrivelse og Målsetning

Kjøpet "Destinasjonsbygging" gjelder tjenester knyttet til utførelse av felles vertskapsfunksjon, felles markedsføring, salg og booking og felles destinasjonsutvikling for oppdragsgiver.

Hovedmålsettinga med destinasjonssamarbeidet er å øke sysselsetting og omsetning i reiselivsnæringa i kommunene, senere betegnet som området. 

Dette betyr at destinasjonssamarbeidet skal ha fokus på følgende delmål:

 • arbeide for å synliggjøre områdets opplevelser og attraktivitet som reisemål
 • bidra til økt turisme og forlenget oppholdstid i området
 • bidra til å utvikle området til et tydelig, tilgjengelig og helhetlig reisemål med helårsperspektiv
 • bidra til kompetanseutvikling i reiselivsnæringa i området
 • være felles talerør for reiselivsnæring i området
 • være koordineringsledd regionalt og nasjonalt for fellesoppgaver i området
 • følge opp trøndersk reiselivsstrategi i området
 • arbeide for å bli den aktøren i Trøndelag som av markedet forbindes med fyrtårnet Historiske Trøndelag og forvalte denne merkevaren på en god måte
 • sikre implementering av system for nasjonal og regional booking


Rapportert aktivitet

I inneværende periode har VI rapportert følgende aktiviteter:

Vertskap

Innherred Guide ble utgitt til januar 2016. Arbeidet for 2016 ble startet i august 2015 og sluttført desember 2015. Antall bedrifter som er med holder seg stabilt, i 2015 var det med 88 stykker. Guiden i seg selv sees som et nyttig verktøy når turistene befinner seg i regionen eller nærmer seg, samt at den gir mulighet til å vise helhetlige tema i alle kommunene som rundturer med bil, fiske, vandring og sykling.

Vi var vertskap for 15 presse – og visningsturer hvor deltakerne kom fra Nederland, Sverige, Tyskland, Norge, og Stor Britannia

Mobilt Vertskap

For femte året jobbet sommeransatte ute i felten. Dette gjør distribusjon, oppfølging av bedrifter, og turister mer konkret enn den daglige åpningstiden på turistkontoret. I tillegg tilbyr vi baggasjetransport og sykkel – hente og bringetjeneste.

Markedsføring

Markedsarbeidet er organisert i Markedsråd; Det tilstrebes 2 fra hver kommune og at de representerer ulike typer aktører.

Det er gjennomført 3 markedsrådsmøter i 2015 for Innherred. I tillegg deltar daglig leder på møtene i markedsråd for Trøndelag som gjennomførte 3 møter i 2015. To av disse er møter med en overnatting.

Webforum jobbet godt med digital strategi og evaluerte norgeskampanjen og hjemmesidene våre utmerket.

Markedstiltak er gjennomført i henhold til den årlige markedsplanen vedtatt i markedsråd.
Regnskapet viser 590 000 og en del er inne i prosjektkostnadene på 1,1 mill. Vi bruker mer på visningsturer og presse, men også fordi vi er med inn i kampanjer i større grad enn året før og kjører noen nye egne tiltak mot for eksempel Åre.  

Destinasjonsutvikling

VI bruker mest ressurser på destinasjonsutvikling. Vi har jobbet med følgende prosjekter i 2015.

Pakking og Salg av opplevelser  – etablering av tydeligere salg og booking funksjon.
Det første pakkeprosjektet ble avsluttet februar 2012. Markedsråd ønsket sterkere fokus mot bedriftsmarkedet og i møter med Christina Hedin våren 2012 som da arbeidet med KultLab ble det lagt en plan for videre oppfølging av dette via en oppbygging av Tjenestenavet Innherred. Realisert i en forstudie høsten 2012. Videreføring i forprosjekt 2013. I 2014 og 2015 jobber Christina med innsalg og forberedelse til ny søknad i 2016.
Samtidig videreføres arbeidet med skreddersøm av turer og salg av guidetjenester – omsetningen økte fra 800 000 i 2013 til ca. 1 300 000 i 2014 og i 2015 ble det solgt for ca. 700 000. Antall bestillinger holder seg stabilt, men i 2015 merket vi at volum pr bestilling gikk ned.

Vandring på Innherred - et infrastrukturprosjekt

Kathrine Kragøe sluttførte forprosjekt vandreprosjektet desember 2012. Våren 2013 kom vi i gang med et eget vandreprosjekt knyttet opp imot satsingen til Fylkeskommunene og Gjensidigestiftelsen. Det avsluttes i løpet av våren 2016. Ble litt forlenget da flere av de lokale prosjektene vi følger heller ikke fikk avsluttet prosjektene sine. Her jobbet vi sammen med lag og foreninger som ønsker å benytte felles nasjonal merkestandard i sitt turløypenett. Det er krevende og det viste seg å ta mye mer tid enn de hadde forestilt seg. For oss var det viktig å ikke slippe taket.

Reisemål Historiske Trøndelag

Dette er et prosjekt som eies av Stiklestad Nasjonale Kultursenter, men hvor VI har utført oppgaven å følge opp prosjektleder og koordinere aktiviteten. Prosjektet fokuserer på å utvikle salgbare pakker for individuelle og gruppe rundt tematikken Historiske Trøndelag og er svaret til fyrtårnet med samme navn. Dette ble avsluttet september 2013 i henhold til planen og styringsgruppen for prosjektet godkjente videre eierskapet til de utviklede pakkene å ligge til VI. På slutten av 2013 kom vi videre med planene om videreføring av prosjektet og hadde da knyttet til oss Anne Marte Solberg fra Solberg Solutions som en viktig fagperson. I 2014 ble det gjort et forprosjekt med 3 rapporter som hovedresultat. De hjalp oss videre år 1 av hovedprosjektet og nå skal vi søke om år 2 i 2016. I løpet av 2015 har flere pakker for pilegrim blitt klar samt at planleggingen av en sentral visningstur i 2016 har tatt fokus.

Trøndersk Matfestival – Smaken av Inderøy

Et markedsføringsprosjekt initiert av Den Gyldne Omvei i samarbeid med Inderøy kommune. VI er innleid prosjektleder og bistår i koordinering og gjennomføring av prosjektet. Første arbeidsfase ble sluttført i løpet av november 2013, men det jobbes videre med konseptet som virkelig setter Inderøy og hele regionen på kartet i forhold til samarbeid mellom mat og reiseliv.

Opplev Snåsavatnet

Snåsa kom med i destinasjonssamarbeidet. Et spennende arbeid som vi tok tak i gjennom blant annet en forstudie for å lodde stemningen og interessen for et bedriftsnettverksprosjekt i samarbeid med Innovasjon Norge. Forstudien ble gjennomført høsten 2014. Det var da tydelig et ønske om videre jobbing. Underveis arrangerte vi også blant annet et vertskapskurs i samarbeid med Trøndelag Reiseliv. 

Vurdering:

Det er variert erfaring med arbeidet som er lagt ned i inneværende periode. Periodevis oppleves samarbeidet som en tett og god dialog/oppfølging, men det kan også synes at det i perioder ikke er like stor aktivitet. Det er her viktig å poengtere at bestillingen og utvikling av reiselivsnæringen omhandler andre områder enn kun kontakt med/oppfølging av avtaleparter i VI, og da vil naturligvis graden av kontakt/dialog oppleves forskjellig.

Ved å legge fokus på resultat og måloppnåelse vil alle avtalepartene kunne i langt større grad en tidligere evaluere og følge opp aktivitetene og gjennom det sikre en bedre måloppnåelse.

Konklusjonen er at utvikling av reiselivsnæringen på Innherred er på rett vei, men at det er et sammensatt arbeid som naturlig nok tar noe tid og må jobbes med over år for å kunne se resultater. Rådmannen tilrår derfor at Levanger kommune deltar i ny konkurranse og tilslutter seg ny avtale om reiselivssamarbeid med ekstern aktør. Avtaleperioden anbefales å være 2 år, med mulighet for 4 års (1+1+1+1) prolongering.

I den kommende perioden legges større vekt på kontroll og måling av resultat, noe som skal gi mer mulighet til oppfølging og korrigering underveis i avtaleperioden.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.12.2016 08:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051