Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 30.11.16 - sak 116/16 - Stemmekretsinndeling i Levanger kommune og innføring av elektronisk kryssing i manntall på valgdag

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/6225
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 30.11.16 116/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget 2017.

Det fastsettes følgende nye stemmekretser:

Ny krets Tidligere krets Stemmeberettigede (ut fra 2015-tall)
Ekne Ekne 487
Frol Hegle, Mule, Okkenhaug 3732
Nesheim Nesheim 2619
Sentrum Levanger, Halsan 3354
Skogn Lysaker, Tuv, Markabygda 3042
Ytterøy Ytterøy 371
Åsen Åsen 1332


Valgstyret vedtar hvilke valglokaler som skal brukes på valgdagen.

Ved stortingsvalget 2017 avholdes det i Levanger kommune valg mandag 11. september 2017. Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30. 

Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i hht. valglov og valgforskriftens bestemmelser.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 • Valgloven
 • Valgforskriften
 • Brev fra valgdirektoratet datert 01.09.16


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Valgdagen for stortingsvalget 2017 er fastsatt til mandag 11. september 2017. 

Valgdirektoratet har i brev av 1. september 2016 informert kommunene om Stortingets vedtak om endring i valgloven angående elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen. Dette er en effektivisering og sikring av behandling av stemmer.

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalget i 2011 og 2015, og stortingsvalget i 2013, ble det gjennomført forsøk med elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen i hhv 10 og 15 kommuner. Disse forsøkene har utelukkende fått positiv tilbakemelding. Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier i brev datert 1.9.2016:

«Evalueringene har vist at kommunene som har deltatt i forsøket har vært svært fornøyde, og ønsker ikke å gå tilbake til rutinen med papirmanntall. Hensikten med å innføre elektronisk avkryssing i manntallet som en permanent frivillig ordning, er at dette vil effektivisere valgavviklingen på valgdagen både for velgere og valgfunksjonærer. Dette gjelder både i valglokalet, under opptellingen og ved valgoppgjøret.»

Elektronisk manntall innebærer at velgere avkrysses direkte i det elektroniske manntallet i valglokalet på valgdagen. Velgere som tilhører andre stemmekretser i kommunen vil også bli krysset av direkte i manntallet i det valglokalet de avgir sin stemme. Når velgeren er krysset av i manntallet, stemples stemmeseddelen og legges i valgurnen. Alle valglokalene i kommunen vil til enhver tid ha oppdatert informasjon om en velger manntallsført i kommunen har stemt eller ikke. Denne måten å bli krysset av i manntallet på har allerede vært i bruk ved flere valg i forbindelse med forhåndsstemming.

For valgoppgjøret vil dette utgjøre en betydelig forenkling i forhold til de manuelle rutinene en tidligere har hatt med «fremmede stemmer», dvs velgere som har stemt i en annen krets enn der en er manntallsført. Bruk av elektronisk manntall i valglokalene vil redusere faren for feil og forsinkelser som følge av at arbeidet må kontrolleres ekstra og gjøres om igjen. Det gir også bedre service til velgerne at de vet de kan stemme ved det valglokalet som passer dem best valgdagen.

Elektronisk manntallskryssing krever opplæring, utstyr og infrastruktur. Det er behov for PCer og håndskannere i valglokalene, samt nettilgang, sikker strømforsyning, sertifikatinstallasjon og utvidet opplæring av valgfunksjonærer som skal håndtere pc.

I dag har Levanger kommune 12 stemmekretser. 12 stemmekretser er mange utfra antall stemmeberettigede og sammenlignbare kommuner.  Det er heller ikke alle kretsene som har den nødvendige infrastrukturen. Det er derfor etter rådmannens vurdering naturlig å redusere antall stemmekretser samtidig som elektronisk manntall tas i bruk. Det er da viktig at muligheten til å få avgitt stemme ikke reduseres. Dette kan motvirkes med andre tiltak som utvidede åpningstider for forhåndsstemming og bedret informasjon. Vi ser også at antall forhåndsstemmegivninger har økt betydelig i Levanger som andre steder.

Kommunen har tidligere leid lokaler til valgdagen i mange kretser. Utforming av stemmelokaler er viktig, slik at alle kan avgi stemme under like forutsetninger. Dette er krav som universell utforming, tilpasset utstyr i valglokalene, tydelig informasjonsmateriell, med mer. Med færre stemmekretser blir det større mulighet til å legge dette bedre til rette, samt også å minske behovet for innkjøp av utstyr til valglokalene.

Oversikten viser gjeldede kretsinndeling og tilhørende valglokaler, og antall stemmeberettigede i 2015:

Krets

Lokaler

Antall
Stemmeberettigede i 2015

01 Nesheim

Nesset samfunnshus

2619

02 Lysaker

Reehaug samfunnshus

2326

03 Tuv

Ronglan samfunnshus

423

05 Markabygda

Halltun samfunnshus

293

06 Ekne

Eikne grendehus

487

07 Åsen

Åsen samfunnshus

1332

09 Mule

Nordtun grendehus

799

10 Hegle

Frol barneskole

2536

11 Okkenhaug

Breidablikk forsamlingshus

397

12 Halsan

Bjørkheim grendehus

1305

13 Levanger

Levanger rådhus

2049

14 Ytterøy

Ytterøy samfunnshus

371


Stemmekretser og valglokaler er ikke vurdert siden 2005, og er nå moden for ny vurdering. Vi er langt mer mobile i dag enn for en del år siden. Arbeidsstedet til mange er ikke det som i dag er stemmekretsen de tilhører, slik at de på valgdagen uansett må stemme et annet sted.  

Nå er tilbudet for stemmeavgivning vesentlig utvidet, jfr. valgloven §8-1 fjerde ledd:

 • Ved valget i 2009 ble det innført såkalt «tidligstemming». Dvs. velgere som ikke kan stemme i forhåndsstemmeperioden eller på valgtinget, skal få anledning til å henvende seg til kommunen for å stemme i tidligstemmeperioden. Dette foregår i perioden 1. juli og frem til ordinær forhåndsstemmeperiode starter 10. august i valgåret.
 • Ordinær forhåndsstemming er i perioden 10.8. t.o.m. siste fredag før valgdagen.
 • Det er også anledning til å avgi forhåndsstemme i annen kommunen og stemmen blir sendt til velgers hjemkommune. 
 • For de som eventuelt ikke kommer seg til stemmelokalet på grunn av helsemessige årsaker har mulighet til å søke om å få avgi stemme hjemme. Dette kalles ambulerende stemmegivning. Det informeres og annonseres også om dette alternativet.
 • Beboere på institusjon har tilbud om å avgi stemmer på stedet etter kunngjorte tidspunkt.


Levangers forhåndsstemmemottak er rådhuset. Ved de to siste valg har det vært både kvelds- og lørdagsåpent for forhåndsstemming. Dette kan om ønskelig utvides ytterligere. I tillegg til utvidede åpningstider for forhåndsstemmegivning i rådhuset, kan man i tillegg vurdere eventuell mobilt mottak som for eksempel å reise rundt i kommunen og være på fastsatte steder for mottak av forhåndsstemmer.  

Informasjon og annonsering om muligheten til å forhåndsstemme har det vært mer fokus på de siste valg, dette vil også bli gjort for kommende valg. Både fra sentralt hold, men også egne kunngjøringer for Levanger kommune.

Ved innføring av elektronisk avkryssing i manntall på valgdagen vil det stille krav til datautstyr i alle stemmelokalene. Av Levangers 12 stemmesteder pr i dag er det få av lokalene som eies av kommunen og derved har kommunalt datanett og kommunikasjon. Flere av stedene leies og der er det ikke aktuelt for kommunen å foreta faste installasjoner av datanett eller linjer.

Det vil da også måtte stilles krav til nødvendig kompetanse i stemmestyrene, både i forhold til å bruke datautstyret, men også ifht feilretting og annet som måtte oppstå.

Kostnader

Ved en reduksjon i antall stemmekretser vil man oppnå kostnadsreduksjon for gjennomføring av valg.

 • Leie av lokaler
 • Kjøp av valgutstyr til hvert stemmested
 • Møte- og kilometergodtgjørelse og tapt arbeidsfortjeneste for stemmestyrene
 • Utstyr: datanett, kommunikasjonslinjer, reserveløsning, pc’er, skrivere, kabler


Merkostnadene i forhold til siste valg skal være dermed være begrenset. Det er for 2017 budsjettert med valgutgifter på samme nivå som i 2013 og 2015, og dette anslås å være tilstrekkelig 

Kommunestyret kan selv vedta at det på ett eller flere steder i kommunen skal holdes valg også søndagen før den offisielle valgdagen. Vedtaket må i så fall treffes senest samtidig med budsjettet for det året valget skal holdes, jfr. valglovens § 9-2, 2. ledd. Siden 2001 har valget blitt gjennomført som 1-dags valg i Levanger kommune. Det har ikke kommet signaler på at en bør gå tilbake til 2-dagers valg.  

Etter valglovens § 9-3, 2. ledd bestemmer valgstyret hvor stemmegivningen skal foregå og fastsetter tiden for stemmegivningen. Stemmegivningen mandag må ikke foregå senere enn kl. 21.00. Valgstyret har ikke vedtatt åpningstider, da dette sees i sammenheng med vurdering av stemmekretser, og det legges derfor opp til at kommunestyret vedtar dette samla for valget 2017.

Vurdering:

Elektronisk manntall gir bedre service for alle velgere. Det er sikrere i forhold til at velgere ikke får avgi stemme to ganger, samt at det effektiviserer valggjennomføringen. Det gir raskere opptelling og et riktigere foreløpig opptellingsresultat. Etter en helhetsvurdering vil rådmannen anbefale at det for Levanger kommune innføres elektronisk manntallskryssing på valgting.

Det er en målsetting at alle som ønsker å bruke stemmeretten sin, skal ha mulighet til det. Selv om antallet stemmekretser reduseres, mener rådmannen at tilgjengeligheten til å avgi stemme er god. Bl.a. gjennom forhåndsstemmeperioden. Stadig flere velgere benytter seg av muligheten til å forhåndsstemme. Levanger kommune var tidlig ute med å vedta 1-dags valg. Nå er vi «sein» med å følge etter med å etablere færre men mer robuste/kompetansesterke stemmekretser (bl.a. Verdal kommune har redusert kraftig).

Det er vurdert en slik løsning for ny stemmekretsinndeling:

Ny krets

Tidligere krets

Stemmeberettigede (ut fra 2015-tall)

Ekne

Ekne

487

Frol

Hegle, Mule, Okkenhaug

3732

Nesheim

Nesheim

2619

Sentrum

Levanger, Halsan

3354

Skogn

Lysaker, Tuv, Markabygda

3042

Ytterøy

Ytterøy

371

Åsen

Åsen

1332

I vurderingen av nye kretser er det tatt hensyn til bl.a. bosettingsmønster og egnet størrelse på kretsen. Som valglokaler for disse nye kretsene legges det opp til å bruke kommunens egne lokaler i så stor grad som det er mulig. Dette ut fra krav om nett- og mobiltilgang og universell utforming. Her må det ses nærmere på bl.a. egnet størrelse på lokalet, fasiliteter forøvrig, tilgjengelighet både ute og inne i valglokalet. Det vil bli lagt fram egen sak for valgstyret med endelig forslag til valglokaler, men en kan se for seg bruk av disse: Nesheim skole, Skogn bu skole, Ekne barneskole, Åsen bu skole, Frol barneskole, Levanger rådhus/Levanger ungdomsskole.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 01.12.2016 08:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051