Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 30.11.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetidspunkt: 13:00 - 14:10

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 113/16 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 114/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 115/16 17.mai-komiteer for 2017 utredning vedtak
PS 116/16 Stemmekretsinndeling i Levanger kommune og innføring av elektronisk kryssing i manntall på valgdag utredning vedtak
PS 117/16 Nordisk vennskapsbysamarbeid - status utredning vedtak
PS 118/16 Vurdering av reiselivssamarbeid Visit Innherred utredning vedtak
PS 119/16 Vidererføring av samarbeid omkring interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag utredning vedtak
PS 120/16 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale utredning vedtak
PS 121/16 Gebyr og betalingssatser 2017 - Levanger kommune utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 6 + 3 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf - forfall
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng sp  varamedlem  ap/sp/krf
 x Kai Lennert Johansen 
Khalil Obeed  ap  varamedlem  ap/sp/krf  Anita Ravlo Sand 
Olav Strid ap varamedlem ap/sp/krf  x Robert Svarva

   
Forespørsel:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående presseoppslag om Ytterøy skole.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

 

Orientering fra rådmannen i lukket møte. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 113/16 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Astrid Juberg Vordal og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Astrid Juberg Vordal og Karl Meinert Buchholdt
        Til toppen av siden

 

 

PS 114/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 115/16 17.mai-komiteer for 2017

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens ledere og medlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 116/16 Stemmekretsinndeling i Levanger kommune og innføring av elektronisk kryssing i manntall på valgdag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Forslag i møte:

Bjørg Annie Pedersen Boneng (SP) fremmet følgende endringsforslag:

Alle stemmekretser har fått geografiske navn med unntak av Nesheim, foreslår derfor at Nesheim krets endres til Nesset krets.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Rådmannens forslag til innstilling vedtas med følgende endring:

Ekne stemmekrets legges ned og overføres til Skogn stemmekrets.  

Avstemning:

Bonengs endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Buchholdts endringsforslag avvist med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til innstilling, med tiltrådt endring, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune innfører elektronisk avkryssing i manntallet med virkning fra stortingsvalget 2017. 

Det fastsettes følgende nye stemmekretser:

Ny krets

Tidligere krets

Stemmeberettigede (ut fra 2015-tall)

Ekne

Ekne

487

Frol

Hegle, Mule, Okkenhaug

3732

Nesset

Nesheim

2619

Sentrum

Levanger, Halsan

3354

Skogn

Lysaker, Tuv, Markabygda

3042

Ytterøy

Ytterøy

371

Åsen

Åsen

1332


Valgstyret vedtar hvilke valglokaler som skal brukes på valgdagen. 

Ved stortingsvalget 2017 avholdes det i Levanger kommune valg mandag 11. september 2017. Valglokalenes åpningstid settes til kl. 10.00 – 20.00. På Ytterøy stenges valglokalene kl. 19.30. 

Valgstyret gis fullmakt til å fastsette de endelige tider for når og hvor forhåndsstemmegivningen skal skje, samt avvikling av valget i hht. valglov og valgforskriftens bestemmelser.
        Til toppen av siden

 

 

PS 117/16 Nordisk vennskapsbysamarbeid - status

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune ønsker å ta initiativ til å vitalisere det nordiske vennskapsbysamarbeidet og ønsker å avlegge besøk til Ragnarthing Eystra i april 2017 slik som skissert i saken.

Rådmannen bes forberede et program for en slik studietur.
        Til toppen av siden

 

 

PS 118/16 Vurdering av reiselivssamarbeid Visit Innherred

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Merknad:

Saksframlegget: Ikke korrekt at det står at Levanger kommune årlig har betalt kr. 300.000 i kontingent – skal stå kr. 160.000. 

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune deltar i ny konkurranse og tilslutter seg ny avtale om reiselivssamarbeid med ekstern aktør. Avtaleperioden anbefales å være 2 år, med mulighet for 4 års (1+1+1+1) prolongering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 119/16 Vidererføring av samarbeid omkring interkommunal barnevernvakt i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune viderefører samarbeid om interkommunal barnevernvakt med Steinkjer kommune som vertskommune, jfr. Kommuneloven § 28-1 b
        Til toppen av siden

 

 

 

PS 120/16 Endring i Innherred Renovasjon IKS selskapsavtale

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Levanger kommune tilrår at Tydal kommune får tiltre selskapet Innherred Renovasjon IKS f.o.m. den 01.01.2017 med en eierandel satt til 0,9 % og godkjenner ny selskapsavtale.
  2. Selskapets låneramme kan økes fra 150 millioner til 200 millioner i henhold til føringer i selskapets Økonomiplan for perioden 2017 – 2020.
            Til toppen av siden

 

 

 

PS 121/16 Gebyr og betalingssatser 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 30.11.2016

Merknad:

Fra rådmannen: Setningen «Søskenmoderasjon - 30 % reduksjon i sats» har ramlet ut og vil bli satt inn.

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagt oversikt.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 30.11.2016 15:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051