Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 29.11.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid:
Tid: 13:00 - 15:25

Sakliste (rev 27.11.17) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 109/17 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 110/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 111/17 Lokal retningslinje for rapportering av barn i private barnehager 2018 utredning vedtak
PS 112/17 Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS. Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1 utredning vedtak
PS 113/17 Camilla Støre, Støre Gård - søknad om tilvirkningsbevilling og skjenking av egenprodusert øl utredning vedtak
PS 114/17 Lokaler for Mattilsynet i Filmfabrikken utredning vedtak
PS 115/17 Tildeling av aktivitetstilskudd høst 2017 utredning vedtak
PS 116/17 Kinodrift i Levanger utredning vedtak
PS 117/17 17.mai komiteer for 2018 utredning vedtak
PS 118/17 Tilskudd til korps - presisering av budsjettvedtak utredning vedtak
PS 119/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune utredning vedtak
PS 120/17 Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter - KS utredning vedtak
PS 121/17 Investeringstilskudd til kirke og gravlund - oversendelsesforslag fra Kommunestyret i sak 45/17 utredning vedtak
PS 122/17 Åsen flerbrukshall - Budsjettramme utredning vedtak
PS 123/17 Regnskap for Skogn fjellstyre 2016 utredning vedtak
PS 124/17 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2016 utredning vedtak
PS 125/17 Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 126/17 Finansreglement Levanger kommune utredning vedtak
PS 127/17 Vann og avløpsgebyr 2018 utredning vedtak
PS 128/17 Gebyr og betalingssatser 2018 - Levanger kommune utredning vedtak
FO 5/17 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt, V - Gottås boligfelt på Ronglan tekst behandl.

     
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  

 
Orienteringer:

 

 

PS 109/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ingrid Olga Hallan og Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ingrid Olga Hallan og Alf Magnar Reberg
    Til toppen av siden

 

 

PS 110/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden

 

 

PS 111/17 Lokal retningslinje for rapportering av barn i private barnehager 2018

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Lokale retningslinjer for rapportering av barn i private barnehager vedtas.

Telletidspunkt som grunnlag for tilskudd:01.01, 01.04, 01.09 og 01.11.2018.
    Til toppen av siden

 

 

PS 112/17 Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS. Søknad om bevilling for salg av alkoholholdig drikk i gruppe 1

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 982 968 100, 7610 Rampa AS, innvilges fram til den 31.12.2019 salgsbevilling for egenprodusert alkoholholdig drikk i gruppe 1 fra egne, separate lokaler.
 2. Levanger kommune har ingen merknader til nettbasert salg av produktet under forutsetning av at alkohollovens krav om kontroll i forbindelse med transport og utlevering blir ivaretatt på en tilfredsstillende og forskriftsmessig måte.
      Til toppen av siden

 

 

PS 113/17 Camilla Støre, Støre Gård - søknad om tilvirkningsbevilling og skjenking av egenprodusert øl

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Foretaksnummer 997 823 230, Camilla Støre, Støre Gård, gis for perioden fram til den 31.12.2019 tillatelse til tilvirkning av alkoholholdig drikk i form av egenprodusert øl, til skjenking i forbindelse med selskap og arrangement i selskapslokalene tilhørende gården.
    Til toppen av siden

 

 

PS 114/17 Lokaler for Mattilsynet i Filmfabrikken

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Ombygging av Mattilsynets lokaler godkjennes med en kostnadsramme på kr. 8 mill.

Nødvendig justering av investeringsbudsjettet tas i forbindelse med budsjettrevisjon i desember 2017.
    Til toppen av siden

 

 

PS 115/17 Tildeling av aktivitetstilskudd høst 2017

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:

Søker

Tiltak

Innvilget
tilskudd

Levanger Cup v/ Nessegutten og Sverre

Levanger Cup

15 000

Lion club/Skeyna

Lions høstleker og nyttårsfest

10 000

Skogn Ungdomslag

Fame

 30 000

Ungdomslaget Vårglimt

Revy februar 2018

 10 000

Paul Okkenhaug-selskapet

Okkenhaug 2018, gratiskonsert i Sjøparken

50 000

Falstadsenteret

Falstad minnelandsskap, kommandantboligen

50 000

Nessegutten

Utstyr turn

10 000

IL Sverre, fotballgruppa

Integreringstilskudd

10 000

IL Sverre, fotballgruppa

Løkkefotball

10 000

Levanger Unge Sanitetsforening

Dialogmøte russ 2018

 10 000

SUM

205 000

     Til toppen av siden

 

PS 116/17 Kinodrift i Levanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Rådmannen bes om å innhente anbud for drift av kino i nye lokaler på bibliotektomta, og bes videre om å fortsette arbeidet med å se på framtidig bruk av Festiviteten til andre kulturaktiviteter.
    Til toppen av siden

 

 

PS 117/17 17.mai komiteer for 2018

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens ledere og medlemmer vedtas.  Hovedkomiteen består av lederne i de enkelte kretskomiteer.  Ved eventuelle forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.
    Til toppen av siden

 

 

PS 118/17 Tilskudd til korps - presisering av budsjettvedtak

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

En fordelingsnøkkel basert på medlemmer under 19 år innrapportert til Norges Musikkorpsforbund pr. 1.1.2018, legges til grunn for utbetaling av direkte tilskudd på kr. 100 000.- til korpsene i 2018. 
    Til toppen av siden

 

 

PS 119/17 Overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forslag til overordnet samarbeidsavtale mellom Verdal kommune og Levanger kommune vedtas.
    Til toppen av siden

 

 

PS 120/17 Invitasjon til å delta i finansieringsordningen for digitaliseringsprosjekter - KS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune slutter seg til forslaget om etablering av en finansieringsordning for felles digitaliseringsprosjekter.
 2. Levanger kommune bevilger et engangsbidrag på kr 20,- pr innbygger, til sammen kr 400 000. Bevilgningen dekkes gjennom bruk av disposisjonsfond.
      Til toppen av siden

 

 

PS 121/17 Investeringstilskudd til kirke og gravlund - oversendelsesforslag fra Kommunestyret i sak 45/17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Nivå på investeringstilskudd til «Kirke og gravlund» for 2019 og 2020 vurderes ved behandling av budsjett for 2019 og økonomiplan 2019 – 2022.
    Til toppen av siden

 

 

PS 122/17 Åsen flerbrukshall - Budsjettramme

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Investeringsrammen for hall i Åsen økes til å dekke inn revidert kalkyle for hall, tomt og infrastruktur ihht saksopplysningene.

Budsjettrammer for drift implementeres innen hallen står ferdig ihht. saksopplysningene.
    Til toppen av siden

 

 

PS 123/17 Regnskap for Skogn fjellstyre 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2016 tas til orientering. 
    Til toppen av siden

 

 

PS 124/17 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2016 tas til orientering. 
    Til toppen av siden

 

 

PS 125/17 Budsjettjustering 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes investeringsbudsjett for 2017 og 2018 endres i samsvar med vedlagte oversikt.
 2. I 2017 reduseres bruk av lån med kr. 57,93 millioner kroner, momskompensasjon reduseres med 12,32 millioner kroner. Det avsettes 2,96 millioner kroner til ubundet investeringsfond og 2,5 millioner kroner til bundet investeringsfond.
 3. I 2018 økes låneopptak med kr. 55,2 millioner kroner og momskompensasjon økes med 12,45 millioner kroner.
 4. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2017 endres slik:
  *  Enheten Bygg og eiendom styrkes med kr. 175.000,-
  *  Oppvekst felles reduseres med kr 175.000,-
      Til toppen av siden

 

 

PS 126/17 Finansreglement Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Finansreglement og rutiner for finansforvaltning vedtas og iverksettes fra vedtaksdato.
    Til toppen av siden

 

 

PS 127/17 Vann og avløpsgebyr 2018

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2014-2018 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2018.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016-2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2018.
      Til toppen av siden


 

PS 128/17 Gebyr og betalingssatser 2018 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag:

Salg av årskort på nedre torg avvikles og tas ut av gebyrregulativet.

Avstemning:

Buchholdts endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med endringsforslag, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Gebyrer og betalingssatser vedtas i henhold til vedlagte gebyrregulativ med følgende endring: Salg av årskort på nedre torg avvikles og tas ut av gebyrregulativet.
    Til toppen av siden

 

 

FO 5/17 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Gottås boligfelt på Ronglan

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvile tiltak vil ordføreren iverksette for å få på plass flere byggeklare tomter i Gottås boligfelt?

Ordføreren besvarte spørsmålet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 29.11.2017 16:32
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051