Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 29.08.18

Sted: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus
Tid: 14.20 - 15. 55 (etter administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 67/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 68/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 69/18 Driftskomiteen - suppleringsvalg utredning vedtak
PS 70/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen utredning vedtak
PS 71/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas utredning vedtak
PS 72/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 21.8.18 utredning vedtak
PS 73/18 TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Søknad om støtte utredning vedtak
PS 74/18 Foretaksnummer 921 171 811, Kirkegaten 31 Restaurant AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 75/18 Lokal forskrift for nedgravde oljetanker utredning vedtak
PS 76/18 Trøndelagsplanen 2018-2030, høring utredning vedtak
PS 77/18 Innherred innkjøp - interkommunalt samarbeid i Innherredsregionen utredning vedtak
PS 78/18 Økonomirapportering 2. kvartal 2018 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap varamedlem  ap/sp/krf  x Kai Lennert Johansen 
Bjørg Annie Pedersen Boneng  sp  varamedlem  ap/sp/krf Ina Helen Kollerud Pedersen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Unni Storstad kommunalsjef  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit Elisabeth Aksnes kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  
Marit Berg Ness økonomikonsulent  
Berit Hakkebo rådgiver  
Guri Sivertsen enhetsleder Kultur  

 
Orienteringer:

Presentasjon av budsjett 2019 og økonomiplan 2019 – 2022 PDF (felles med administrasjonsutvalget).
Saken vil bli lagt fram til realitetsbehandling 5. september 2018.

Spørsmål: 

Khalil Obeed (AP) stilte spørsmål angående oversikt over kommunens innkjøp av helsetjenester fra private aktører.

Ordføreren besvarte spørsmålet. Oversikt legges fram i formannskapets møte 5.9.18.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående formaliteter for budsjettbehandling (forslag/avstemning).

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Astrid Juberg Vordal (AP) stilte spørsmål angående avtaleformularet fra Trondheim kino, jfr. sak «Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino».

Kultursjefen besvarte spørsmålet i lukket møte.

        Til toppen av siden

 

 

PS 67/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Astrid Juberg Vordal

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Astrid Juberg Vordal
        Til toppen av siden

 

 

PS 68/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 69/18 Driftskomiteen - suppleringsvalg

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag:

Som nytt 2. varamedlem til driftskomiteen velges: Arild By

Som nytt 3 varamedlem til driftskomiteen velges: Anne-Brit Skjetne

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

INNSTILLING:

Som varamedlemmer for Venstre til driftskomiteen velges:  

2. varamedlem: Arild By

3. varamedlem: Anne-Brit Skjetne
        Til toppen av siden

 

 

PS 70/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Hanna Ellisiv Johansen

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende forslag:

Magne Nydal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Hanna Ellisiv Johansen innvilges permisjon fra sine politiske verv i perioden 1.9.18-30.6.19. 

Magne Nydal rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Magne Nydal

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barne- og ungdomsskole: Erik Undlien

Representant til samarbeidsutvalget for Staup barnehage: Arne Robert Groven 
        Til toppen av siden

 

 

PS 71/18 Søknad om permisjon fra politiske verv - Kristin Aas

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.18. 

Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila Merethe Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kristin Aas innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 31.12.18. 

Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila Merethe Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien 
        Til toppen av siden

 

 

PS 72/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 21.8.18

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer. 
        Til toppen av siden

 

 

PS 73/18 TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Søknad om støtte

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

TV-aksjonen 2018 innvilges et tilskudd på kr. 20.000,-. Beløpet dekkes over konto: 14709-1000-1000 
        Til toppen av siden

 

 

PS 74/18 Foretaksnummer 921 171 811, Kirkegaten 31 Restaurant AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 921 171 811, Kirkegaten 31 Restaurant AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til leide lokaler i Kirkegata 31 ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 25.03.89, Rawand Najmalddin Ismael, og f.nr. 03.02.90, Hsa Hae Htoo Pree, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. 
          Til toppen av siden

 

 

PS 75/18 Lokal forskrift for nedgravde oljetanker

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Forskrift om nedgravde oljetanker for Levanger kommune, Trøndelag, legges fram til høring og offentlig ettersyn som forskrift i henhold til forvaltningslovens § 37, med høringsfrist på seks uker fra kunngjøring.  
        Til toppen av siden

 

 

PS 76/18 Trøndelagsplanen 2018-2030, høring

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Trøndelagsplanens retningsmål samsvarer i stor grad med mål og strategier i Levanger kommunes planverk, og planen oppfattes som et godt redskap for mobilisering av samarbeid og felles satsinger i utviklingsarbeidet i Trøndelag. Levanger kommune har likevel noen endringsforslag til planen.

Å oppnå ønsket regional utvikling vil avhenge av oppfølgingen og utviklingen i kommunene.

Kommunalt eierskap til Trøndelagsplanen er derfor viktig. Å kun nevne to av trøndelagskommunene ved navn i planen fremmer ikke kommunal forankring i øvrige kommuner. Det foreslås derfor at planen enten nevner alle kommunene eller ingen av dem.

Alle planområdene vurderes som viktige for Levanger kommune, og det er vanskelig å ta stilling til involvering i enkeltområder nå. Involvering av kommunene i det videre arbeidet bør derfor avklares fortløpende med regionrådene.

Det foreslås flg. endringer til retningsmålene:

I 2030 er kunst og kultur en viktig drivkraft for samfunnsutvikling i Trøndelag

Tilleggsforslag:

−    kulturarv i form av kulturminner og kulturmiljøer i kommunene, er en viktig ressurs for verdiskaping

I 2030 er Trøndelag best i Norge på regional samhandling

Tilleggsforslag:

−    samordning av regional og kommunale planstrukturer sikrer god samhandling mellom Trøndelag fylkeskommune og trøndelagskommunene 

−    den regionale utviklingen er basert på et ressursfokus (natur, kultur, mennesker, kompetanse, kapasitet, økonomi m.m.)

−    fylkeskommunen tar initiativ til og koordinerer samspill mellom kommunene i ulike utviklingsprosesser

I 2030 har Trøndelag et omstillingsdyktig og framtidsrettet arbeids- og næringsliv

Endringsforslag:

−    opplærings- og utdanningssystemet er fleksibelt, samordnet med kommunalt nivå og ivaretar nært samarbeid med arbeidslivet

Tilleggsforslag:

−    utdanningssystemet er tilrettelagt for å ivareta endringskrav i arbeidslivet og behov for kompetanseoppdatering gjennom yrkeslivet

I 2030 har Trøndelag bærekraftig produksjon av mat og bioråstoff

Endringsforslag:

−    vi har videreutviklet verdikjedene innen blå og grønn sektor og det er sterkere kobling mellom dem

I 2030 har Trøndelag en bærekraftig areal- og transportstruktur

Tilleggsforslag:

−     en større del av kjøretøyparken i Trøndelag går på klimanøytral energi

−     det er utviklet og testet ut løsninger for autonome kjøretøy

Endringsforslag:

Dette retningsmålet er delvis overlappende med det niende retningsmålet. Det foreslås at disse slås sammen slik: «I 2030 har Trøndelag et samordnet areal-, transport- og samferdselssystem»

Endringsforslag til utdypende tekst, 2. avsnitt:

«Samordnet areal- og transportplanlegging, med god dialog mellom ulike samfunnsinteresser, er viktig i håndteringen av slike sammensatte utfordringer …»

I 2030 har Trøndelag et balansert utbyggings- og bosettingsmønster

Tilleggsforslag:

−     Jordvernet står sentralt i samfunnsutviklingen

I 2030 har Trøndelag et samordnet transport- og samferdselssystem

Tilleggsforslag:

−     Bane er oppgradert som hovedtransportåre på aksen Steinkjer-Melhus.

Endringsforslag:

Det vises til endringsforslag vedr. det syvende retningsmålet.

Endringsforslag til utdypende tekst, 3. avsnitt:

«En styrking av jernbanens rolle i samferdselssystemet vil være et viktig bidrag i klimasammenheng» endres til «En styrking av jernbanens rolle i samferdselssystemet gjennom elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen, vil være et viktig bidrag i klimasammenheng.»
        Til toppen av siden

 

 

PS 77/18 Innherred innkjøp - interkommunalt samarbeid i Innherredsregionen

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Det etableres et formelt Innherredssamarbeid på innkjøpsområdet, som Levanger kommune inngår i.
 2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om slikt samarbeid, herunder om når samarbeidet trer i kraft.
 3. Under forutsetning av at innkjøpssamarbeidet formaliseres, styrkes samarbeidet med 1 årsverk i en oppstartsfase.
 4. Fordeling av kostnadene for det nyetablerte innkjøpssamarbeidet skjer etter fordelingsnøkkel med 12 % fast andel og 88 % basert på folketall
 5. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og økonomiplan i deltakerkommunene.
 6. Samarbeidet organiseres som et felles styre etter kommuneloven § 27, der alle deltakerkommuner er representert med rådmannen.
 7. Samarbeidet innrettes i en desentralisert struktur. Samarbeidet har ikke status som eget rettssubjekt, og Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune og formell arbeidsgiver for samarbeidets ansatte.
 8. Samarbeidet kan utvides ved at flere kommuner tiltrer. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte gjennomføring og organisering av en slik utvidelse.
          Til toppen av siden

 

 

PS 78/18 Økonomirapportering 2. kvartal 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 29.08.2018

Utdelt:

Utvidet utgave av budsjettskjemaer - 1A drift PDF excel - 1B drift PDF excel

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Avstemning:

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 8 mot 1 stemme.

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1.      Økonomirapport for 2. kvartal tas til etterretning.

2.      Budsjettet for 2018 endres slik:

a.      Anslaget for skatteinntekter justeres opp med 1,4 millioner kroner. Kr. 400.000,- tilføres kommunale barnehager til dekning av kostnader knyttet til pedagogreform. 1,0 millioner kroner anvendes til å redusere forventet rentekompensasjon.

b.      Avsetning til uteområdet ved Skogn barne- og ungdomsskole økes med 1,5 mill. kroner. Prosjektet Sommervegen 2 reduseres tilsvarende.

c.      Det avsettes kr. 300.000,- til sanitæranlegg ved Sjøbadet. Finansieres ved å redusere avsetning til Åsen barne- og ungdomsskole.

d.      Avsetning til egenkapitaltilskudd til KLP økes med kr. 200.000,-. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond.

e.      Årets låneopptak til startlån til videreutlån økes med 20,0 mill. kroner. Det søkes Husbanken om utvidelse.

3.      Følgende endringer i betalings-/avgiftsregulativet vedtas:

a.      Økte priser på mat:

i.      2 kr pr middagsporsjon

ii.      2 kr for tørrmåltid pr dag

iii.      1 kr pr kaffemåltid, totalt 2 kr pr dag

iv.      6 kr i økning på abonnement

b.      Det gjeninnføres salg av parkeringskort/årskort for parkering på Nedre torg. Årspris kr. 4.100,-

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 30.08.2018 09:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051