Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 29.05.19 - sak 57/19 - Utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi – høring på planprogram

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2019/2083

   


vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Driftskomiteen 15.05.19 17/19
Plan- og utviklingskomiteen 15.05.19 23/19
Formannskapet 29.05.19 57/19

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av planprosess for utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Revideringsprosessen skal samordnes med øvrige planprosesser som gjennomføres i 2019 og 2020, og planen innarbeides i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner som ble vedtatt i kommunestyrets sak 9/2019.

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringen avgrenses til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi.
Til toppen av siden

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 15.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til vedtak i driftskomiteen:

Saken tas til orientering.

Rådmannens forslag til innstilling til plan- og utviklingskomiteen:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av planprosess for utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Revideringsprosessen skal samordnes med øvrige planprosesser som gjennomføres i 2019 og 2020, og planen innarbeides i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner som ble vedtatt i kommunestyrets sak 9/2019.

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringen avgrenses til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Vedlegg:

1

Høringsforslag planprogram - utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger og vurdering:

Kommunestyret vedtok i sak 9/2019 felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av flg. planer i 2019 og 2020:

  • Planstrategi, ny
  • Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
  • Kommuneplanens arealdel, revidering
  • Kommunedelplan oppvekst, revidering
  • Kommunedelplan helse og omsorg, revidering
  • Kommunedelplan kultur, revidering
  • Kommunedelplan næring, revidering
  • Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny
  • Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer, ny


I samme sak vedtok kommunestyret at det skal utarbeides Kommunedelplan Klima, miljø og energi samtidig med de øvrige planprosessene.

Ved utarbeidelse av kommunedelplaner skal det i henhold til plan- og bygningsloven utarbeides et planprogram som skal sikre offentligheten mulighet til å påvirke planarbeidet i en tidlig fase. I planprogrammet skal det gjøres rede for formålet med planarbeidet, frister og deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger.

Kommunedelplan klima, miljø og energi innarbeides i felles planprogram. Som følge av at planen ikke inngikk i høringsforslaget til felles planprogram som ble vedtatt i k.sak 9/2019, må det gjennomføres ny kunngjøring av planoppstart og ny høringsrunde på planprogrammet på minimum 6 uker, avgrenset til å gjelde denne planen.

Behandling av planprogrammet:

15.05.19

Politisk behandling av høringsdokumentet

Driftskomiteen

Plan- og utviklingskomiteen

29.05.19

Formannskapet

05.06.19-19.07.19

Høring

 

21.08.19

2. gangs behandling

Formannskap

28.08.19

Kommunestyret

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 29.05.2019 16:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051