Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 29.05.19

Filmfabrikken, Røstad OBS!
Kl. 15:00 - 15.15 (administrasjonsutvalget | valgstyret)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 55/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 56/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 57/19 Revidering av Kommunedelplan klima, miljø og energi - innarbeiding i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner utredning vedtak
PS 58/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS utredning vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
 Khalil Obeed  ap varamedlem ap/sp/krf   x Møter for: Kai Lennert Johansen

 

Orientering:

  
Forespørsler:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål om status for åpning av omsorgsboligplasser ved Breidablikktunet og om status for åpning av midlertidige stengte heldøgns omsorgsplasser ved Staup.

Kommunalsjef helse besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål ang status for salg av herredshuset på Ytterøy

Kommunalsjef samfunn besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål om når endelig sentrumsplan til behandling.

Kommunalsjef samfunn besvarte spørsmålet.

Børge Lund (KRF) stilte spørsmål om status for oppussing/maling av Levanger kirke.

Rådmannen besvarte spørsmålet. Det sjekkes til neste møte i formannskapet.

Anita Ravlo Sand (SP) stilte spørsmål ang status for utbygging av mobildekning i Levanger kommune

Ordføreren besvarte spørsmålet. Kommer med detaljert informasjon i et senere møte.

        Til toppen av siden

 

PS 55/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ingrid Olga Hallan og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Ingrid Olga Hallan og Karl Meinert Buchholdt
        Til toppen av siden

 

 

PS 56/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 57/19 Revidering av Kommunedelplan klima, miljø og energi - innarbeiding i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven varsles det oppstart av planprosess for utarbeidelse av Kommunedelplan klima, miljø og energi.

Revideringsprosessen skal samordnes med øvrige planprosesser som gjennomføres i 2019 og 2020, og planen innarbeides i felles planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner som ble vedtatt i kommunestyrets sak 9/2019.

Planprogrammet sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Høringen avgrenses til å gjelde forhold knyttet til Kommunedelplan klima, miljø og energi.
        Til toppen av siden

 

 

PS 58/19 Revisjon av selskapsavtale for Innherred Renovasjon IKS

Saksprotokoll i Formannskap - 29.05.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

1. Selskapsavtalen § 5 endres med en presisering av innbetalt innskuddskapital.

2. § 24 justeres slik at «fylkesmannen i Nord-Trøndelag» erstattes med «fylkesmannen i Trøndelag».

3. Selskapsavtalens § 6 oppdateres ut fra folketall i eierkommunene pr 01.01.2019.
        Til toppen av siden

 

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 05.06.2019 14:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051