Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 124/18 - Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Berit Hakkebo - klikk for personkort
Saksbehandler: Berit Hakkebo
Arkivref. 2018/12708
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Plan- og utviklingskomiteen 14.11.18 64/18
Driftskomiteen 14.11.18 33/18
Formannskapet 28.11.18 124/18

 

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.
Til toppen av siden 

Saksprotokoll i Driftskomiteen - 14.11.2018

Forslag i møte:

Kari Johanne Kjerkol (AP) fremmet følgende forslag:

Endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning. Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres….

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Kjerkols forslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning: Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres….
Til toppen av siden

Rådmannens forslag til innstilling:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I henhold til Levanger kommunes Planstrategi 2017-2020, vedtatt i kommunestyrets sak 20/17, skal det i 2018 iverksettes revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel. Det er også vedtatt revidering av eksisterende og utarbeidelse av nye kommunedelplaner

Vedlegg:

  1. Planprogram for Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger og vurdering:

Følgende planer skal revideres eller utarbeides:

  • Kommuneplanens samfunnsdel, revidering
  • Kommuneplanens arealdel, revidering
  • Kommunedelplan oppvekst, revidering
  • Kommunedelplan helse og omsorg, revidering
  • Kommunedelplan kultur, revidering
  • Kommunedelplan næring, revidering
  • Kommunedelplan anlegg og infrastruktur, ny
  • Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer, ny

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 4-1 skal det utarbeides planprogram for alle planprosesser knyttet til utarbeidelse eller revidering kommuneplaner og kommunedelplaner. Planprogrammet er en plan for planprosessen. Det skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, frister og deltakere, opplegg for medvirkning, alternativer som vil bli vurdert og behovet for utredninger. Planprogrammet skal sikre offentligheten mulighet til å påvirke innholdet i det videre planarbeidet. 

Det utarbeides gjerne et planprogram for hver planprosess. Imidlertid vurderes det her som mer hensiktsmessig å legge til rette for samtidige og koordinerte planprosesser gjennom et felles planprogram. Dette fordi alle planene på ulike måter retter seg mot de samme innbyggerne. Et felles planprogram vil også ivareta krav i lovverket om samordna og helhetlig planlegging, og bidrar til effektive planprosesser både med tanke på gjennomføring og økonomi.

Forslag til planprogram bygger på plan- og bygningslovens §§ 11-1, 11-2, 11-4, 11-5, 11-7, 11-12 og 11-13. Planprogrammet skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker, samtidig med varsling av planoppstart. Etter 6 ukers høring vil planprogrammet gå til endelig politisk behandling i kommunestyret.

Framdrift for behandlingen av planprogrammet:

14.11.18

Politisk behandling av høringsdokumentet

Driftskomiteen

Plan- og utviklingskomiteen

28.11.18

Formannskapet

05.12.18-18.01.19

Høring

 

06.02.19

2. gangs behandling

Formannskap

20.02.19

Kommunestyret

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:13
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051