Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 122/18 - Innherred innkjøp - vedtekter

fOla Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2018/11261
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 122/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Vedlagte vedtekter for Innherred innkjøp vedtas. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Forslag til vedtekter PDF

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Det interkommunale samarbeidet Innherred innkjøp etableres fra 01.01.2019, etter følgende likelydende vedtak i kommunestyrene i Inderøy, Steinkjer, Verran, Snåsa, Levanger og Verdal. Levanger kommunestyre vedtok følgende i sak 53/18 :

  1. Det etableres et formelt Innherredssamarbeid på innkjøpsområdet, som Levanger kommune inngår i.
  2. Rådmannen gis fullmakt til å inngå avtale om slikt samarbeid, herunder om når samarbeidet trer i kraft.
  3. Under forutsetning av at innkjøpssamarbeidet formaliseres, styrkes samarbeidet med 1 årsverk i en oppstartsfase.
  4. Fordeling av kostnadene for det nyetablerte innkjøpssamarbeidet skjer etter fordelingsnøkkel med 12 % fast andel og 88 % basert på folketall
  5. Økonomiske konsekvenser innarbeides i budsjett og økonomiplan i deltakerkommunene.
  6. Samarbeidet organiseres som et felles styre etter kommuneloven § 27, der alle deltakerkommuner er representert med rådmannen.
  7. Samarbeidet innrettes i en desentralisert struktur. Samarbeidet har ikke status som eget rettssubjekt, og Inderøy kommune ivaretar funksjonen som kontorkommune og formell arbeidsgiver for samarbeidets ansatte.
  8. Samarbeidet kan utvides ved at flere kommuner tiltrer. Rådmannen gis fullmakt til å beslutte gjennomføring og organisering av en slik utvidelse.

 
Det framgår av vedtakene i kommunestyrene at styrets medlemmer skal være deltakerkommunenes rådmenn. Rådmennene har allerede hatt konstituerende styremøte, og rådmann i Inderøy kommune, Peter Ardon, er valgt til styrets leder. Inderøy kommune har også, i tråd med vedtaket om kontorkommunefunksjonen, iverksatt tilsettingsprosesser for både daglig leder og innkjøpsrådgiver. Prosess for virksomhetsoverdragelse er også iverksatt, i dialog med tillitsmannsapparatet og de berørte ansatte. Daglig leder i samarbeidet ble tilsatt i styrets møte 19. november. Det ble nåværende innkjøpsleder i Levanger og Verdal, Jon Erik Englund. Han vil tiltre stillingen fra 1.1.19, men vil allerede før jul får ansvar for ansettelsen av utlyst stilling som innkjøpsrådgiver i samarbeidet og selvsagt arbeide med forberedelse av aktivitet neste år. 

Vurdering:

Kommunene må utarbeide vedtekter for samarbeidet. Kravene i kommuneloven framgår av § 27, som gjengis i sin helhet: 

§ 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 

1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner, eller en eller flere kommuner og en eller flere fylkeskommuner, kan opprette et eget styre til løsning av felles oppgaver. Kommunestyret og fylkestinget gjør selv vedtak om opprettelse av slikt styre. Til slikt styre kan kommunestyret eller fylkestinget selv gi myndighet til å treffe avgjørelser som angår virksomhetens drift og organisering.

Kongen kan gi pålegg om opprettelse av styre som nevnt i første ledd.

2. Vedtektene for det interkommunale styre skal inneholde bestemmelser om:

a. styrets sammensetning og hvordan det utpekes,

b. området for styrets virksomhet,

c. hvorvidt deltakerkommunene skal gjøre innskudd til virksomheten,

d. hvorvidt styret har myndighet til å ta opp lån eller på annen måte pådra deltakerne økonomiske forpliktelser,

e. uttreden fra eller oppløsning av samarbeidet.

3. Den enkelte kommune og fylkeskommune kan i alle fall med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i det interkommunale samarbeid og kreve seg utløst av det. Utløsningssummen fastsettes til andelens nettoverdi ved oppsigelsesfristens utløp, men ikke til mer enn verdien av de midler vedkommende kommune eller fylkeskommune har skutt inn. 

Oppsigelse av avtale om interkommunalt styre kan bringes inn for departementet. Departementet kan gi pålegg om at samarbeidet skal fortsette i et nærmere bestemt tidsrom eller inntil videre, hvor samfunnsmessige interesser eller hensynet til samarbeidende kommuner tilsier dette.

Styret har utarbeidet forslag til vedtekter for samarbeidet. Vedtektene skal ivareta kravene i kommuneloven og de forhold det for øvrig anses hensiktsmessig å regulere mellom partene. Disse fremmes med dette for politisk behandling i de respektive kommunestyrer.

De fleste forhold av betydning er allerede avklart gjennom tidligere kommunestyrevedtak. Dette gjelder blant annet styrets sammensetning, utvidelse av samarbeidet til andre kommuner, administrativ organisering og at samarbeidet skal ha en desentralisert struktur. Rådmannen ser derfor ingen grunn til en ytterligere gjennomgang av slike forhold, og begrenser seg i denne saken til å kommentere det som ikke tidligere er avklart.

Formålet med samarbeidet er å gjennomføre rasjonelle og effektive anskaffelser på vegne av kommunene. Det er naturlig at en god del anskaffelser fortsatt vil foretas i kommunenes egen linjeorganisasjon. Dette kan eksempelvis være anskaffelser som kun gjelder en av kommunene, som brøytekontrakter. Innkjøpsorganisasjonen vil være en prosesstøtte også i slike tilfeller, og vil være eier av alt malverk som skal benyttes i alle kommunenes anskaffelser, uavhengig av hvem som i praksis gjennomfører dem. Kommunenes linjeorganisasjon vil også bli involvert i de anskaffelser som innkjøpsorganisasjonen foretar, gjennom deltakelse i interkommunale, sektorvise fagråd. Det er en klar forventning om at innkjøpsorganisasjonen vil jobbe tett opp mot linjeorganisasjonen i alle kommunene.

Styret anbefaler at styret konstituerer seg selv og velger leder og nestleder for 2 år. Styret vil ha det overordnede ansvaret for at virksomheten opererer innen gjeldende regelverk, mens daglig leder vil ha det faglige ansvaret for at man opererer innen rammene av regelverk for offentlige anskaffelser og for øvrig ivareta den daglige ledelsen inkludert personal, - budsjett- og resultatansvar. Det forventes at daglig leder iverksetter de tiltak som anses nødvendige ved eventuelle avvik.

Styret vil vedta budsjett for samarbeidet, men budsjettet vil ikke anses endelig før det er vedtatt i alle kommunestyrene.

En av innkjøpssamarbeidets første og viktigste oppgaver vil være å utarbeide en felles innkjøpsstrategi for alle kommunene. Det er helt sentralt at strategien bidrar til å oppfylle kommunenes overordnede mål, og strategien vil derfor bli fremmet for behandling i alle kommunene. Når den er behandlet i alle kommunene vil daglig leder innarbeide kommunenes krav i strategien og fremme den til behandling i styret.  

Det er allerede vedtatt i alle kommunestyrene at rådmannen vil ha fullmakt til å stemme for en utvidelse ved at flere kommuner tiltrer. En slik utvidelse kan imidlertid bli så omfattende at den må sies å endre samarbeidets karakter. Slike tilfeller reguleres i vedtektene slik at alle kommunestyrene må fatte vedtak om fortsatt deltakelse i samarbeidet. Dette innebærer at styret gjennom flertallsvedtak kan foreta utvidelsen. Et mindretall kan da ikke blokkere utvidelsen gjennom en vetorett, men får anledning til å forlate samarbeidet dersom det anses ønskelig for det aktuelle kommunestyret.

Det er ønskelig at eventuelle tvister løses i dialog mellom kommunene. I vedtektene foreslås det regulert slik at dersom forhandlinger ikke fører fram, så kan kommunene be fylkesmannen om hjelp til å oppnevne et utvalg som saken kan bringes inn for.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051