Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 120/18 - Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2018/12574
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 120/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Paragraf 12.1. i vedtektene for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning justeres slik at det blir lydende:
  Arbeidstakerorganisasjonene velger ut hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt blant de ansatte i samarbeidet i tråd med Hovedavtalens bestemmelser (del C §3).  
 2. Følgende godtgjøring fastsettes for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning:
  - Styreleder; 20.000,-
  - Nestleder; 15.000,-
  - Styremedlemmer; 10.000,-
  - Varamedlemmer, 2.000,- per møte de deltar på.
  - Reiseutgifter dekkes etter offentlige satser. 
  - For møter der representanter må ta fri fra arbeidsgiver eller leie inn hjelp, så dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre dokumenterte utgifter.

 
Det gis samme godtgjøring for 2018 og 2019.

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Styret i Innherred brann og redning har i løpet av året behandlet to saker som etter vedtektene betinger kommunestyrebehandling i de respektive kommunestyrene. 

I vedtektene for Innherred kommunesamarbeid står følgende i paragraf 12.1:

Fagorganisasjonene ivaretar løsninger for plasstillitsvalgte i tråd med Hovedavtalens bestemmelser. Hovedtillitsvalgte følger forretningsadressekommunen. Vara for HTV er fra den andre deltakerkommunen.

Etter at disse ble vedtatt er det klargjort at Hovedtillitsvalgt og tillitsvalgte i en kommune kan ikke defineres som hovedtillitsvalgt og tillitsvalgt i en virksomhet som omfattes av hovedavtalens del C, bedriftsmedlem.

Tillitsvalgt er en arbeidstaker tilsatt i bedriften som er valgt/utpekt av medlemmene i sin arbeidstakerorganisasjon til å ivareta de oppgaver som framgår av denne avtalen. 

Her er det altså to krav for å være tillitsvalgt i en bedrift som omfattes av del C: 

 • vedkommende må være en arbeidstaker som er tilsatt i bedriften
 • denne arbeidstakeren må være valgt eller utpekt av medlemmer i sin arbeidstakerorganisasjon 

 
Det er følgelig ikke samsvar mellom våre vedtekter og hovedavtalen.

I vedtektenes § 6.1 står følgende:

Godtgjøring til styret fastsettes i forbindelse med årlig budsjettvedtak i kommunestyrene. 

I styremøtet 12.4. ble sak ang styregodtgjøring for 2018 behandlet, ettersom det av naturlige årsaker ikke hadde vært mulig å behandle slik sak i kommunestyrene før budsjett ble vedtatt. Styret hadde anmodet brannsjefen om å skaffe rede på andre samarbeiders godtgjøringsnivå og komme med en innstilling. Brannsjefens saksframlegg gjengis:

Det er innhentet informasjon fra 5 ulike IKS i Norge for å sammenligne utgifter til styrehonorar.

Brannvesenet Midt IKS består av kommunene; Steinkjer, Inderøy, Verran, Osen, Snåsa, Namdalseid, Røyrvik og Lierne kommune. De har ca. 36 000 innbyggere.

Styreleder: kr 45.000,-

fast Styremedlem kr 20.000,-

fast Varamedlem kr 2.000,- pr møte

Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT) består av kommunene Trondheim, Klæbu, Malvik, Indre Fosen, Rennebu og Oppdal kommune. Har ca. 230 000 innbyggere.

Styrehonorar i TBRT IKS

Leder: Fra kr. 64.420 til kr. 75.000     

Nesteleder: Fra kr. 38.860 til kr. 45.000

Medlemmer: Fra kr. 32.210 til kr. 35.000,  I

ngen av disse har godtgjørelse for møtene.

Varamedlemmer: Fra kr. 2.890 til kr. 3.000 i fast honorar og fra kr. 2.580 til kr. 2.7 pr. oppmøte  

Midt-Hedmark brann og redning IKS (MHBR) består av kommunene; Elverum, Våler, Trysil, Engerdal, Storelvdal, Alvdal, Rendalen, Tolga, Tynset og Folldal kommune. De har ca. 50 000 innbyggere.

De har følgende honorar til styret: Honoarar              Møtegodtgjørelse pr. møte

Styreleder                                     kr 47 000,-                          kr 1 600,-

Øvrige styremedlemmer               kr 23 000,-                          kr 1 600,-

Varamedlemmer                                                                       kr 2 500,-                   

Indre Østfold brann og redning IKS består av følgende kommune; Askim, Eidsberg, Spydeberg, Hobøl, Skiptvedt, Trøgstad og Marker kommune. De har ca. 47.000 innbyggere.

Styremedlemmer og nestleder har en sats på kr 5000,- pr år og styreleder kr 15000,- for jobben. Ved spesielle tidkrevende oppgaver så har de fått ekstra timebetalt etter timeliste. Da er det tapt arbeidsfortjeneste.   De bruker ca. 150.000,- på styrehonorar i året.

Valdres brann og redningstjeneste IKS består av kommunene Øystre-Slidre, Sør-Aurdal, VestreSlidre, Vang og Etnedal kommuner. De har ca. 12.000 innbyggere.

Styrehonorar:

Styreleder kr. 30.000,-

Nestleder kr. 15.000,-

Styremedlemmer kr. 5.000,-

Møtegodtgjørelse kr. 1.500,-  

Oppsummering

Når en ser på antall innbyggere og fordeling av styrehonorar, samt hva de enkelte IKS har i budsjett, så vil det være naturlig å ta utgangspunkt i brann Midt IKS sine satser og budsjett. Budsjettet til Brann Midt IKS ligger på ca. 50 millioner, altså dobbelt så stort som IBR sitt budsjett. Det er derfor naturlig å halvere IBR sitt styrehonorar i forhold til brann Midt IKS sine satser. Videre har eierkommunene til IBR signalisert at utgifter må holdes så lavt som mulig.

Følgende satser anbefales for IBR: - Styreleder    kr. 20.000,- - Øvrige styremedlemmer             kr. 10.000,- - Varamedlemmer   kr. 2.000,- per møte.

- For styrerepresentanter som er avhengig av offentlig transport for å kunne møte dekkes slike utgifter.

Styret sluttet seg til forslaget, men unntak av at det ble funnet naturlig at nestleder gis noe høyere godtgjøring enn øvrige styremedlemmene og foreslår denne til 15.000

Vurdering:

Vedtektenes bestemmelser om valg av hovedtillitsvalgt må justeres slik at det er i overenstemmelse med gjeldene hovedtariffavtale for slikt samarbeid.

Når det gjelder godtgjøring til styret foreslås det i samsvar med styrets anbefaling basert på brannsjefens saksutredning. Det foreslås at det fastsettes godtgjøring både for 2018 og 2019 slik vedtektene forutsetter.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:12
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051