Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 119/18 - Brannsikringsplan - Trehusbyen Levanger

Tove Nordgaard - klikk for personkort
Saksbehandler: Tove Nordgaard
Arkivref. 2018/12969
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 119/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

«Brannsikringsplan –Trehusbyen Levanger» datert 19.11.2018 vedtas.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

 • Helhetlig ROS-analyse for Levanger kommune vedtatt av kommunestyret 17.9.2014, sak 38/14
 • Stortingsmelding nr. 41 (2000-2001)
 • Nasjonal kartlegging for brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse, DSB 2005
 • Veiledning om bybrannsikring, DSB 2007
 • Stortingsmelding nr. 35 (2008-2009)
 • Brannsikring av områder med verneverdig tett trehusbebyggelse – Resultater fra spørreundersøkelse DSB 2014
 • Økonomisk støtte fra Riksantikvaren til utarbeidelse av brannsikringsplan (kr. 200.000,-), 2016


Vedlegg:

1

Brannsikringsplan Levanger kulturmiljø 19.11.2018 PDF - 2-siders visning PDF

2

Brannsikringsplan Trehusbyen Levanger PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

1. Bakgrunn

En Brannsikringsplan skal:

 • kartlegge risikoen for brannspredning mellom bygninger i et område
 • vurdere hvilke tiltak som kan redusere risikoen
 • gi anbefalinger om hvilke tiltak som bør gjennomføres.


Brannsikringsplanen skal bidra til:

 • å sikre liv og helse
 • at innbyggerne føler seg trygge
 • at Levanger bevarer sitt unike historiske kulturmiljø av lokal og nasjonal verdi


Mål

 • Unngå brann i Trehusbyen Levanger
 • Begrense skadeomfanget dersom brann likevel oppstår.         
 • Sikre minimale inngrep i de bevarte områdene dersom tiltak må gjennomføres.
 • Sikre at brannforebyggende tiltak er kostnadseffektive, både i installasjon og drift. 


Strategier

 • Forebyggende arbeid og samarbeid
 • Beredskap og skadebegrensning gjennom aktive og passive tiltak


2. Historisk bakgrunn

Eldre, tett trehusbebyggelse er en del av den norske kulturarven, og det er en nasjonal målsetting å unngå tap av disse uerstattelige kulturhistoriske verdiene. Levanger by er kulturmiljøfredet for å sikre og bevare et bymiljø av nasjonal verdi med sin unike byutviklingshistorie med den sammenhengende lave trehusbebyggelsen fra perioden 1896 til murtvangsloven av 1904. 

En brann i en slik bebyggelse har stort potensiale til hurtig spredning og kan medføre tap av miljømessige og historiske verdier. Levanger har gjennom historien vært rammet av flere omfattende bybranner.

3. Tidligere vedtak:

I helhetlig ROS-analyse fra 2014, sak 38/14 er «Omfattende brann i trehusbebyggelsen» gitt risiko 6 (rød sone). En brann i trehusbebyggelsen kan gi katastrofale konsekvenser. Det gjelder både i forhold til mulig tap av menneskeliv og tap av uerstattelige kulturminner. Havner en hendelse i rød sone skal det gjennomføres risikoreduserende tiltak

4. Organisering

 • Arbeidet med Brannsikringsplan for Trehusbyen Levanger er utført i et tverrfaglig samarbeid:
 • Prosjektansvarlig: Terje Rennan, Innherred Brann og Redning
 • Prosjektleder: Tove Nordgaard, Byantikvar/Sivilarkitekt, Levanger kommune

 
Arbeidsgruppe forøvrig:

 • Rigman Pents, Enhetsleder, Brann- og redning, Innherred samkommune
 • Hilde Monika Røstad, Bygg- og eiendom, Levanger kommune
 • Finn Christiansen, Rådgiver, Rådmannens stab, Levanger kommune
 • Berit Hakkebo, Rådgiver, Rådmannen stab, Levanger kommune

 
Brannkonsulent:  

Martin Kristoffersen, Branningeniør, COWI AS 

Rapporten «Brannsikringsplan -Trehusbyen Levanger», bygger på en rekke registreringer foretatt i samarbeid med arbeidsgruppen, og er ført i pennen av COWI AS. 

Levanger kommune har utarbeidet en forenklet kortversjon av brannsikringsplanen «Brannsikringsplan – Sikring av tett trehusbebyggelse i Levanger kulturmiljø», og lagt den inn i kommunens mal for temaplaner. Dette for å gjøre den tydeligere og for å kunne koble den til andre relevante planprosesser.

5. Prosess

1.      Revidering av Brannsikringsplanen

Brannsikringsplanen bør som et levende og styrende dokument, suppleres/revideres med fastsatte mellomrom. Det anbefales hvert 2. år.

Revideringen vil omfatte:

 • status for gjennomføring av tiltak
 • evaluering av tiltaksplan
 • evaluering av erfaringer knyttet til gjennomføring, drift og vedlikehold av tiltak.
 • vurdering av behov for nye tiltak

 
2.      Prosessen følger vedlagte tiltaksplan

6. Registreringer

De utvendige registreringene er digitalisert og har gitt hvert enkelt bygg en brannindeks som har gitt grunnlag for illustrasjon i et «Heatmap». Dette kartet illustrerer hvor risikoen for brannspredning mellom bygninger er størst. 

Vurdering:

«Det er et mål at branner med tap av uerstattelige nasjonale kulturverdier ikke skal forekomme» (Stortingsmelding 41).

Det er viktig at arbeidet som er gjort i forbindelse med Brannsikringsplanen følges opp gjennom konkrete tiltak i henhold til vedlagt tiltaksplan. De foreslåtte tiltakene som er prioritert har stor nytte i forhold til kostnad.  

Arbeidsgruppen ønsker å sjekke ut eksterne finansieringsmuligheter, og søke økonomisk støtte hos blant annet Riksantikvaren og stiftelsen UNI for å få fullfinansiert tiltakene.

Kommunens bidrag til brannsikring er budsjettert i økonomiplanen 2019-2022.

I henhold til plan og styringssystemet til Levanger kommune vil gjennomføring av tiltak besluttes i den årlige økonomiplanprosessen.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051