Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 118/18 - Oversendelsesforslag fra kommunestyret 17.10.18 – pleie og omsorg

Lars Kverkild - klikk for personkort
Saksbehandler: Lars Johan Kverkild
Arkivref. 2018/12949
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 118/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Spørsmålstillingene reist i oversendelesforslaget fremma av Svein Erik Veie (Ap) i sak kommunestyresak 62/18 vil bli belyst i arbeidet med kommunedelplan helse og velferd i 2019. Forslaget tas derfor ikke til følge. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendelsesforslag fremma av Svein Erik Veie (Ap) forbindelse med kommunestyrets møte 17.10.18 vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.  

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I forbindelse med behandling av sak 62/18 Budsjett 2019 - Økonomiplan 2019-2022, Levanger kommune ble følgende oversendelsesforslag sendt over uten realitetsbehandling:

Det gjennomføres en uavhengig granskning som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Som et ledd i dette vurderes gjenåpning av sykehjemmet på Skogn. 


Kommunen har følgende retningslinjer for behandling av slike oversendelsesforslag:

«Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.     Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.     Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.    Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag.» 

Rådmannen legger opp til en behandling av forslaget ut fra alternativ A.

Kommunedelplan helse og omsorg 2015-2030 vedtatt av kommunestyret 19. november 2014 har en overordnet målsetning:

«Alle innbyggere i Levanger kommune opplever mestring og samhørighet, og tar ansvar for egen og andres livskvalitet, helse og utvikling. Kommunens helse- og omsorgstjenester omstilles til en gjennomgående mestringsorientert arbeidsform for alle aldersgrupper.»

For å nå denne målsetningen er det vedtatt 4 strategier:

 • Mestring og mening – hele livet
 • Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser
 • Framtidsrettede og bærekraftige tjenester
 • Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid


Mestring og mening – hele livet.  Levanger kommune vektlegger helsefremming og mestring innenfor alle sektorer:  

Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser Levanger kommune skal styrke sitt samarbeid med pårørende og frivillighet og bygge opp under robuste lokalsamfunn:

Framtidsrettede og bærekraftige tjenester Levanger kommune skal styrke sine fagmiljø, utvikle differensierte botilbud og utvikle tjenester som er koordinerte, helhetlige og langsiktige:

Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid Levanger kommune skal styrke sin evne til å arbeide med utviklings- og innovasjonsarbeid på en systematisk måte, gjennom å vektlegge ledelse, samhandling, tillit, kompetansestyring og nye arbeidsmetoder:

Vurdering:

Helse og velferdstjenestens hovedutfordringer har vært og vil være å opprettholde kunnskapsbaserte, faglig forsvarlige tjenester innenfor gjeldende kostnadsramme, samt ta høyde for:

 • økt etterspørsel etter tjenester på grunn av endring i befolkningssammensetning,
 • økning av yngre brukere med sammensatte behov
 • nye oppgaver til kommunene som følge av samhandlingsreformen.

 
Helse og velferd har i de seneste årene gjennomført en dreining fra institusjonsbasert omsorg til større grad av hjemmebasert omsorg gjennom etablering av heldøgns omsorgssentre og flere botilbud til yngre brukere. 

For å svare opp på de 4 strategiene i kommunedelplan helse er det blitt iverksatt flere tiltak. 

Mestring og mening – hele livet. 

 • Det er jobbet med å dreie fokus fra kompenserende tiltak til tiltak som fremmer mestring og mobiliserer den enkeltes ressurser. Vi skal spørre «Hva er viktig for deg» i møtet med innbyggeren
 • Etablering og utvikling av tilbudet i Frisklivssentralen med ulike individuelle og gruppebaserte tilbud for områdene kosthold, fysisk aktivitet og røykeslutt. Kurs og opplæring i Motivasjon og livsmestring, depresjonsmestring, belastningsmestring, mindfulness og søvnkurs.
 • Etablering av Hverdagsrehabiliteringsteam som har fokus på aktivitet, mestring og selvstendighet for å sikre innbyggere best mulig funksjonsnivå og selvstendighet. Det innebærer dreid fokus fra hjelpetiltak til tiltak for mestring.
 • Invitere kommunens 75-åringer til «bursdagsarrangement» med mål om økt kunnskap.
 • Innføring av det «fjerde måltid»
 • Kurs for pårørende til alvorlig syke i og pårørende for personer med demens.  

 
Mobilisere og engasjere samfunnets omsorgsressurser

Levanger kommune skal styrke sitt samarbeid med pårørende og frivillighet og bygge opp under robuste lokalsamfunn:  

 • Etablering og opplæring av frivillighetskontakter ved omsorgssentre og institusjoner.
 • Satsning på samhandling med Nasjonalforeningene og deres besøksvenner
 • Benytte dialogmøter med lag, foreninger, frivillige, brukere og pårørende som arbeidsmetodikk i planarbeid


Framtidsrettede og bærekraftige tjenester

Levanger kommune skal styrke sine fagmiljø, utvikle differensierte botilbud og utvikle tjenester som er koordinerte, helhetlige og langsiktige:

-          Staup Helsehus er etablert for å yte kommunalt øyeblikkelig hjelp-tilbud, ivareta nye brukergrupper og endrede oppgaver som krever ny, og til dels spesialisert kunnskap. Sykdomsbildet endres og blir mer komplekst. Flere har mange sykdommer, diagnoser og sammensatte behov – pasienter skrives rasker ut fra sykehus enn tidligere. Dette fordrer økt kompetanse, flerfaglighet, helhetlige og godt koordinerte tjenester som kan tilbys i Helsehus. 

 • Nye omsorgsboliger et etablert i Eplehagen, Nordsiveien, Stokkbakken omsorgssenter og gjennom renovering og ombygging av BBT. Ny avlastningsbolig for barn og unge er under oppføring. Alle nye bygg har tidsriktig bygningsmasse, tilrettelagt for velferdsteknologi og utformet etter anbefalinger i Meld. St. 29 (2012–2013) Morgendagens omsorg for å ivareta brukeres behov og effektiv tjenesteproduksjon.
 • Flere dagtjenester for demente og deres pårørende er etablert, slik som møtestedet og turgruppa for demente.
 • Kommunen har samlet saksutredning i et felles Helse og omsorgstorg.
 • Styrking av Koordinerende Enhets arbeid med kompetanseheving for koordinatorfunksjonen.
 • Treningsgrupper for innbyggere med ulike funksjonsnedsettelser/ utfordringer. 
 • Kommunale psykologstillinger og styrking av fastleger/ ALIS stillinger.
 • Etablering av frivillighetskontakter
 • Etablering av kreftkoordinator og demenskoordinator
 • Etablering av Frisklivsentral og Hverdagsrehabiliteringsteam
 • Styrking av hjemmebaserte tjenester


Systematisk og kontinuerlig utvikling og innovasjonsarbeid

 • Etablering av rådgiverstilling innen helse og velferdsteknologi som bidrar i kommunens arbeid med innovative anskaffelser
 • Implementering av tekniske løsninger som digital vaktbok og mobil Profil.
 • Prosjekt Pasientforløp og utvikling av tjenestetrapp


I ettertid må det erkjennes at enkelte ting ikke har fått det rette fokus, vi har f.eks. ikke klart å vurdere kostnader knyttet til driftskostnader/personellbehov i de enkelte nyetableringene godt nok. 

En del av dreiningene med styrking av forebyggende og helsefremmende arbeid skal på lang sikt gi økonomiske gevinster ved at behov for ytterligere tjenester hos den enkelt bruker blir utsatt, eller bortfaller.

Trygghetsteknologi og velferdsteknologi som kan avhjelpe funksjonssvikt kan utsette institusjonsinnleggelser og gi muligheter for brukere til et godt liv i eget hjem. På den og andre måter kan velferdsteknologiske løsninger bidra til kostnadseffektive tjenester i morgendagens kommunehelsetjeneste.

Plan framover

Forebygging, helsefremming, rehabilitering, velferdsteknologi og digitalisering av tjenester er nasjonale satsningsområder som vi støtter oppunder. Økt forebygging samt å implementere og ta i bruk ny teknologi vil være av avgjørende betydning for å dempe behovet for vekst i tjenesten.

Kommunen har startet på arbeidet med fremtiden helse og velferdstjeneste, jobben den neste 10 årsperioden vil være å videreutvikle det vi allerede har startet på.

En spissing av institusjonstjenesten, omsorgsbolig for de med behov for varige heldøgnstjenester, flere og mer differensierte dag og aktivitetstilbud, flere lærings-og mestringstilbud. Videreutvikle samarbeidet med frivillige lag og foreninger.

Med bakgrunn i framtidige utfordringer og utviklingstrekk vil tjenesten utvikle en framtidsrettet og effektiv helse- og omsorgstjeneste ved å:

 • Videreutvikle og styrke de endringene vi allerede har iverksatt.
 • Avklare forventninger til tjenestene: Utarbeide tjenestebeskrivelser for å sikre enhetlige tjenester og ha klare retningslinjer for hva kommunens innbyggere kan forvente av tjenesten. Det er viktig å formidle at den enkelte person har ansvar for å planlegge for eget liv og egen alderdom. Kommune må bistå i arbeidet med å tilrettelegge egen bolig, da bolig i utgangspunktet er et privat ansvar.
 • Fortsette og videreutvikle Fokus på aktivitet, mestring og selvstendighet som er vesentlig for å sikre innbyggere med best mulig funksjonsnivå, selvstendighet og livskvalitet.
 • Satse på mer differensierte tilbud, og en videre utvikling av tjenestetrappa i kommunen. Flere «verktøy i verktøykasse»
 • Etablere flere differensierte kurstilbud
 • Kommunen må sammen med frivilligheten satse på å etablere varierte og gode tilbud for å motvirke ensomhet.
 • Videreføre arbeidet med å utrede behov for utbygging av flere heldøgnsomsorgs boliger, tilpasset mennesker med differensierte behov. En samlokalisering av baser og omsorgsboliger må tilstrebes i dette arbeidet, med utgangspunkt i dagens basestruktur.
 • Utprøving og implementering av teknologi som supplement til tjenestene.
 • Sikre en god forankring i kommunes planverk.
 • Ytterligere fokus og styrking av hjemmebaserte tjenester.

 
I samsvar med planstrategien, vedtatt av kommunestyret 29. mars 2017 er det utarbeidet felles planprogram for arbeidet med kommuneplan og kommunedelplaner i 2019. Det forventes oppstart av arbeidet med revidering av kommunedelplan i februar 2019 og vedtatt plan i mars 2020. De spørsmålsstillingene som reises i oversendelsesforslaget vil naturlig nok berøres i denne planprosessen og rådmannen tilrår derfor at det ikke igangsettes et eget arbeid i samsvar med oversendelsesforslaget.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051