Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 114/18 - Løypetilskudd - nye kriterier og fordelingsnøkkel

Kjersti Nordberg - klikk for personkort
Saksbehandler: Kjersti Nordberg
Arkivref. 2018/12692
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 114/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. Dagens løypetilskudd på årlig kr. 250 000 i støtte til innkjøp av maskiner og utstyr, gjøres om til årlig driftstilskudd som fordeles på aktuelle lag og foreninger som kjører løyper for allmennheten
  2. Rådmannen gis fullmakt til å fordele det årlige driftstilskuddet til aktuelle lag og foreninger, som baserer seg på løypetilbudet som gis.
  3. En vesentlig andel prioriteres til løypekjøring til Frolfjellet, som er det desidert mest besøkte og mest snøsikre utfartsstedet i Levanger. Dette forutsetter løsning for videre løypekjøring på Frolfjellet. 

 
Intensjonen er at løypetilskuddet økes når dette er økonomisk forsvarlig.  

Hjemmel/bakgrunn for saken:

  • PS 26/08 Løypemaskintilskudd  


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Den innsatsen klubbene legger ned med å kjøre opp skiløyper for alle, er kanskje det beste tiltaket som norsk idrett gjør for den norske folkehelsen. Tre av fire av skiklubbene i Norge preparerer egne anlegg på dugnad. 

I Levanger i dag kjøres det skiløyper rundt omkring i kommunen i regi av 9 frivillige lag og foreninger når snøforholdene tilsier at det er mulig. Det er totalt 5 løypemaskiner fordelt på Frol IL, Ytterøy IL, Skogn IL, Markabygda IL og IL Aasguten. Resterende lag og foreninger som kjører løyper benytter ATV eller snøskuter (Ekne IL, Sportsklubben Nessegutten, Ronglan IL og Grønningen hytte- og turlag (GHOT). I tillegg er det ei tråkkemaskin i Torsbustaden alpinsenter.

Idrettslagene kan i dag søke støtte fra kommunen til innkjøp av løypemaskin. Det baserer seg på et vedtak i kommunestyret i sak 26/08, et oversendelsesforslag med følgende ordlyd:

«De lag og foreninger som tilbyr rekreasjon i form av oppkjørte skispor i lysløyper og utmark, bør kunne søke på og kan få tildelt en andel av en årlig vedtatt avsetning. Tilskuddet skal kun gjelde:

  • Innkjøp av løypemaskiner
  • Utstyr til løypemaskiner

I forslaget til økonomiplan og driftsbudsjett søkes avsatt et årlig beløp på kr. 250.000 fra og med år 2009»

Siden 2009 er det årlig fordelt tilskudd til dette formålet, alt i fra mindre tilskudd til utstyr som sporleggere og snøskuter til innkjøp av ny løypemaskin. Dette er tilskudd som er øremerket investeringer.

Vinteren 2017/2018 var stabil med både snø og kulde, som gjorde at alle 9 aktørene i Levanger kjørte skiløyper jevnlig. Til sammenligning var vinteren 2016/2017 motsatt, hvor det med få unntak ble kjørt andre steder enn Frolfjellet. Heståsdalen ligger gunstig til, og har ofte tidlig og stabilt skiføre.

Snømangel har blitt ei betydelig utfordring for skiidrettene de siste årene. Klimaprognosene tilsier at det er svært sannsynlig at det blir mindre snø og kortere snøse­song i årene fremover. Temperaturøkning gir kortere snøsesong i hele landet med senere snølegging og tidligere snøsmelting. I tillegg gir høyere temperaturer flere smelteperioder om vinteren. Høyden over havet er viktig fordi den påvirker temperaturen, og derfor avgjørende for om nedbøren kommer som snø eller regn.

Selv om det kjøres skiløyper mange steder i kommunen, gjør klimautfordringene og den geografiske spredningen at Frolfjellet, Lundsbustaden og Åsfjellet kan defineres som hovedutfartsområdene for ski i Levanger. Til dels også Markabygda, og det er mulig å se løypenettet på Lundsbustaden i sammenheng med løypenettet som kommer fra Markabygda.

Frolfjellet er et de mest besøkte utfartsstedet på hele Innherred. Årlig passerer ca. 60 000 bommen på veg til Frolfjellet, og i gode utfartshelger besøker flere tusen mennesker turområdene. Frolfjellet er unikt med tidlig skiføre i Heståsdalen, og da oppsøker hele Innherred og også Trondheimsklubber Frolfjellet. I flere av de siste snøfattige vintrene, er nok hele Levanger glade for mulighetene i Heståsdalen og Frolfjellet. Løypekjørerne legger ned minimum 600 dugnadstimer hvert år, og med Frol IL sin tilrettelegging i form av milevis med preparerte skiløyper i fantastiske omgivelser er de en betydelig folkehelseaktør på Innherred.

Frol IL vedtok imidlertid på sitt årsmøte i 2018 at de avvikler dagens ordning med eneansvar for løypekjøring fra Frolfjellet. Det legges ned stor frivillig innsats for å holde løypenettene åpent for allmenheten, men det er behov for å ta bort en del av de stadige utfordringene med finansiering av løypekjøringa som idrettslaget har hatt. I høst har derfor kommunen sammen med alle aktuelle aktører på Frolfjellet jobbet med en løsning for å organisere dette bedre.

Det er ikke landet noen løsning pdd., men aktørene jobber både med en løsning for sesongen 2018/2019 og en varig fremtidsrettet løsning med større forutsigbarhet. Målet er å lande en fremtidig løsning innen 15.februar 2019 slik at aktørene har dette til sine årsmøter. Forhåpentligvis kan Frol IL opprettholde løypekjøring inntil fremtidig løsning er på plass. I et møte forrige uke ble det det skissert en løsning der vegstyret, Frol bygdeallmenning og Reinsjø fjellstyre og kommunen går sammen om å finansiere drifta denne vintersesongen. For at den løsningen skal være gjennomførbar forutsetter det at rådmannens innstilling blir vedtatt.

Vurdering:

Det er viktig å videreføre dagens ordning med et løypetilskudd. Frivilligheten legger ned en enorm innsats for å legge til rette for allmennheten i sine respektive løypenett. Det er også helt avgjørende videre for at disse tilbudene skal kunne bestå.

Dagens løypetilskudd har vært uendret siden 2009, og har så langt gått til støtte til innkjøp av maskiner eller utstyr. Det har vært kjærkomne bidrag, spesielt ved store innkjøp som løypemaskiner. At tilskuddet er øremerket investeringer har ført til at ikke hele tilskuddet har blitt fordelt alle år, ettersom slike investeringer ikke gjøres hvert år.

Det er et økende behov for tilskudd til drift for å holde løypenettet åpent, spesielt for de mest besøkte utfartsområdene som kjøres jevnlig gjennom hele vinteren. Det er generelt mange flere tilskuddsordninger til investeringer men minimalt med ordninger knytta til drift.

Dette behovet har spesielt Frol IL kjent på, som har hatt eneansvaret for å holde løypenettet på Frolfjellet åpent for allmennheten i 40 år. De ønsker fortsatt å bidra til felleskapet og ta sin del av ansvaret, men ønsker ikke å ha alt ansvaret alene. Det er grunn til å tro at dette vil gjelde flere lag og foreninger i årene som kommer. Nettopp dette er viktig i arbeidet med fremtidig løsning for løypekjøring på Frolfjellet, at løsningen kan overføres eller innlemmes andre steder.   

De lag og foreninger som kjører løyper bør samarbeide tettere. Det kan være stordriftsfordeler å hente både på samarbeid om maskiner, reservedeler, reparasjoner og løypekjøring. Dette krever et tettere samarbeid mellom lagene enn i dag

Snøfattige vintre har ført til at det er veldig stor forskjell på hvor mye løyper som kan kjøres. Klimaprognosene tilsier ikke at vinteren 2017/2018 blir standard, og derfor er det hensiktsmessig å prioritere sentrale utfartsområder. Prioriteringene må baseres på en helhetlig vurdering av det tilbudet som gis i form av løypenett, snøsikkerhet og geografisk spredning. Dette følges opp ved enkel innrapportering og oppfølging.

Rådmannen mener derfor at nye kriterier med årlig løypetilskudd til drift er hensiktsmessig. Rådmannen gis fullmakt til å fordele det årlige driftstilskuddet til aktuelle lag og foreninger, som baserer seg på løypetilbudet som gis. En vesentlig andel skal imidlertid prioriteres til løypekjøring til Frolfjellet, som er det desidert mest besøkte og mest snøsikre utfartsstedet i Levanger. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:10
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051