Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 28.11.18 - sak 113/18 - Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/12965
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 28.11.18 113/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter ikke departementets forslag om å fastsette i valgforskriften at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal skje manuelt. 

Staten har utviklet et helhetlig elektronisk valgsystem. Dette er tatt i bruk i hele landet og har vært en stor suksess. Å påby at all foreløpig telling skal skje manuelt, mener vi er et feilspor. En felles digitalisert valgadministrasjon er både effektiv og sikker, ikke minst fordi den fjerner feilkilder i overganger mellom mennesker og maskiner. Arbeidet med elektroniske valgløsninger har vært i tråd med den utviklingen vi ellers har sett i offentlig sektor og i samfunnet for øvrig.

Departementet bør heller legge vekt på å skape tillit til valget ved å fremheve det arbeidet som er gjort for å øke sikkerheten. Vi tenker da på tekniske løsninger og rutiner knyttet til både valgsystemet generelt og skannerløsningen spesielt.

Dersom forslaget blir vedtatt, er det ekstra viktig at all informasjon fra departementet utformes slik at det skapes tillit til at begge tellemetodene er sikre. Økt sikkerhet må begrunnes med at det er to ulike metoder. Velgerne må ikke få inntrykk av at manuell telling innføres fordi departementet ikke stoler på sin egen skannerløsning. Argumentet må være at variasjon i seg selv gir økt sikkerhet. Kravet om ekstra maskinell telling med bytte av mennesker kan også bare begrunnes med at ulike metoder gir en ekstra trygghet. 

Dersom kommunene pålegges å gjennomføre foreløpig telling manuelt, vil dette få økonomiske og administrative konsekvenser for hver enkelt kommune. Utgiftene kan sannsynligvis reduseres noe med god planlegging, men ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er den totale mengden stemmesedler større enn ved stortingsvalg. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 
Saksopplysninger:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg på høring. Høringsfristen er 13. desember.

Høringen omhandler følgende endringer i gjeldende valgforskrift:

  • § 16 omhandler hvem som representerer et registrert politisk parti
  • § 19c åttende og niende ledd omhandler hvilke stemmesedler som skal brukes ut fra antall representanter på kommunestyrevalglista (åttende ledd) og fylkestingslista (niende ledd)
  • § 25a omhandler hvilke valgfunksjonærer som kan benyttes
  • § 27 omhandler fremgangsmåten ved forhåndsstemmegivningen og forsendelsen
  • §37a omhandler at det ved første telling skal telles manuelt
  • §8 i forskrift 3. januar 2003 nr. 8 om direkte valg gjelder kommunedelsutvalg


Høringsnotatet inneholder bare ett forslag som kan sies å være kontroversielt: påbud om minst én manuell telling. For øvrig er det stort sett tilpasninger som ikke endrer noe vesentlig i måten vi gjennomfører valg på. Vi ser derfor ingen grunn til å uttale oss om noe annet enn spørsmålet om manuell telling. 

Forslaget til ny tekst om telling er slik:

§ 37a Foreløpig opptelling av stemmesedler

(1) Den foreløpige opptellingen av stemmesedler etter valgloven § 10-4 femte ledd og § 10-5 skal skje ved manuell telling.

(2) Ved avvik mellom en foreløpig og en endelig opptelling som er foretatt maskinelt, skal opptelling foretas på nytt. Ny maskinell opptelling kan ikke foretas av de samme personer som foretok endelig opptelling første gang.

Departementet begrunner forslaget med hensyn til tillit og legitimitet. De viser til ”stor oppmerksomhet i mediene og offentligheten for øvrig om sikkerheten i skanningløsningen og mulige svakheter i løsningen” i forkant av valget 2017. Da bestemte departementet kort tid før valget at den foreløpige tellingen skulle gjøres manuelt. De mente at dette ”ville sørge for at velgernes tillit til valggjennomføringen ikke ble svekket”. Denne ordningen foreslår de nå å gjøre permanent, for å ”sikre to uavhengige opptellinger og gi legitimitet til valgresultatet”.

Forslaget inneholder også et krav om ny telling ved avvik mellom manuell og maskinell telling. Da skal vi foreta en ny maskinell telling, men med andre personer til å betjene skannerne. 

Vurdering:

Tillit er i større grad en subjektiv følelse enn en objektiv sannhet. Det er derfor både forståelig og fornuftig at departementet ikke kommer med påstander om at forskriften vil gjøre tellingen sikrere. Utgangspunktet må være at tellingen er sikker og pålitelig, enten den foregår manuelt eller maskinelt. Dette mener vi kommer alt for lite fram i høringsnotatet. Departementet må fram mot valget presentere dette som to sikre tellinger dersom dette virkelig skal kunne skape tillit. Et påbud om å innføre manuell telling kan ellers lett tolkes som mistillit til den maskinelle. Det vil være svært uheldig. I stedet bør departementet arbeide for å øke tilliten til sitt eget elektroniske valgsystem (EVA), som alle kommunene bruker. Svært mange bruker også den tilhørende skannerløsningen, som etter vår mening har fungert veldig bra.

I den grad vi skal prøve oss på en rasjonell argumentasjon for forslaget, må det være at variasjon i seg selv øker sikkerheten, i hvert fall opplevd sikkerhet. Generelt vil to ulike metoder kunne avsløre eventuelle systematiske feil. En gjentakelse med samme metode vil først og fremst avsløre tilfeldige feil. Departementet skriver ikke noe om dette.

Rutinen for ny telling ved avvik følger i grunnen den samme logikken, eller mangel på sådan. Ny maskinell telling med andre mennesker er ikke annet enn enda en variasjon i tellemåter, om enn ganske begrenset. Ettersom det ikke står noe om størrelsen på avviket, går vi ut fra at det må telles på nytt uansett størrelse. I praksis vil det bety tre tellinger i svært mange tilfeller, da erfaring viser at det vil bli avvik mellom manuell og maskinell telling. Det oppleves heller ikke logisk slik det står i forslaget at dersom en kommune teller manuelt to ganger pålegges ikke kommunen å foreta en tredje telling ved avvik.

Ved valget 2017 ble det fra departementet gitt refusjon for merutgifter i forbindelse med manuell telling. Det vil det ikke bli gitt denne gangen, ettersom departementet antar at kommunen vil få «tilstrekkelig tid til å forberede og organisere opptellingen av valget i 2019 innenfor gjeldende rammer» når forskriften kommer i god tid før valget. Utgiftene kan sannsynligvis reduseres noe med god planlegging, men ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er den totale mengden stemmesedler større enn ved stortingsvalg.

Rådmannen foreslår at det i høringsuttalelsen legges vekt på dette:

  1. Forslaget er et feilspor. Departementet må heller overbevise velgerne om at valgsystemet EVA og skannerløsningen er sikker. Her kan man vise til det sikkerhetsarbeidet som er gjort både med hensyn til de tekniske løsningene og rutinene for bruk av systemet. Det må være opp til kommunene å velge metode, forutsatt at de følger de sikkerhetskravene som staten fastsetter.
  2. Dersom forslaget blir vedtatt, noe det sannsynligvis blir, blir det ekstra viktig at all informasjon fra departementet utformes slik at det skapes tillit til at begge tellemetodene er sikre. I 2017 kunne man få inntrykk av at manuell telling ble påbudt fordi departementet ikke hadde tillit til sin egen skannerløsning. Det må unngås denne gangen.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 28.11.2018 15:09
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051