Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 28.11.18

Sted: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 14.25

Sakliste (rev. 27.11.18) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 109/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 110/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 111/18 Regnskap for Skogn fjellstyre 2017 utredning vedtak
PS 112/18 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2017 utredning vedtak
PS 113/18 Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg utredning vedtak
 PS 114/18 Løypetilskudd - nye kriterier og fordelingsnøkkel utredning vedtak
PS 115/18 Søknad om regulering av vegavgift for Vulusjøvegen, Skogn og Grønningen Almenninger, Åsen bygdealmenning og Bulandsvegen i Levanger kommune utredning vedtak 
PS 116/18 Videreføring av simpel kausjon til IL Sverre og kunstgressbane på Elberg  utredning vedtak 
PS 117/18 Rapport Marsimartnan 2018 og valg av representanter til styringsgruppe for Marsimartnan 2019  utredning vedtak 
PS 118/18 Oversendelsesforslag fra kommunestyret 17.10.18 – pleie og omsorg  utredning vedtak 
PS 119/18 Brannsikringsplan - Trehusbyen Levanger  utredning vedtak 
PS 120/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement utredning vedtak 
PS 121/18 Lokal forskrift for nedgravde oljetanker utredning vedtak 
PS 122/18 Innherred innkjøp - vedtekter utredning vedtak 
PS 123/18 Delegeringsreglement for Levanger kommune, revidert utgave høsten 2018 utredning vedtak 
PS 124/18 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner utredning vedtak 
PS 125/18 Bosetting av flyktninger 2019 - utlagt 27.11.18 utredning vedtak 
FO 3/18 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Næringsareal og bedriftsetableringer i Levanger  tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 0 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf -  Forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Ingen vara ap      - Ingrid Olga Hallan 


 

Orienteringer:


Spørsmål:

Børge Lund (KRF) stilte spørsmål angående bruk av Rinnleiret i forbindelse med militærøvelse, eventuelt en orientering fra Forsvaret.

Ordføreren besvarte spørsmålet.

Børge Lund (KRF) stilte spørsmål angående Levanger kommunes bruk av Solhaug Forebygging.

Kommunalsjef Helse besvarte spørsmålet.

Kai Lennert Johansen (AP) stilte spørsmål angående muligheten for dialogmøte mellom kommunestyre og Nord Universitet.

Ordføreren besvarte spørsmålet. 

        Til toppen av siden

 

 

PS 109/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Astrid Juberg Vordal og Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Astrid Juberg Vordal og Alf Magnar Reberg
    Til toppen av siden


 

PS 110/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
    Til toppen av siden


 

PS 111/18 Regnskap for Skogn fjellstyre 2017

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Skogn fjellstyre 2017 tas til orientering.
    Til toppen av siden


 

PS 112/18 Regnskap for Reinsjø fjellstyre 2017

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Revidert regnskap med revisjonsrapport for Reinsjø fjellstyre 2017 tas til orientering. 
    Til toppen av siden


 

PS 113/18 Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune støtter ikke departementets forslag om å fastsette i valgforskriften at den foreløpige opptellingen av stemmesedler skal skje manuelt.

Staten har utviklet et helhetlig elektronisk valgsystem. Dette er tatt i bruk i hele landet og har vært en stor suksess. Å påby at all foreløpig telling skal skje manuelt, mener vi er et feilspor. En felles digitalisert valgadministrasjon er både effektiv og sikker, ikke minst fordi den fjerner feilkilder i overganger mellom mennesker og maskiner. Arbeidet med elektroniske valgløsninger har vært i tråd med den utviklingen vi ellers har sett i offentlig sektor og i samfunnet for øvrig.

Departementet bør heller legge vekt på å skape tillit til valget ved å fremheve det arbeidet som er gjort for å øke sikkerheten. Vi tenker da på tekniske løsninger og rutiner knyttet til både valgsystemet generelt og skannerløsningen spesielt.

Dersom forslaget blir vedtatt, er det ekstra viktig at all informasjon fra departementet utformes slik at det skapes tillit til at begge tellemetodene er sikre. Økt sikkerhet må begrunnes med at det er to ulike metoder. Velgerne må ikke få inntrykk av at manuell telling innføres fordi departementet ikke stoler på sin egen skannerløsning. Argumentet må være at variasjon i seg selv gir økt sikkerhet. Kravet om ekstra maskinell telling med bytte av mennesker kan også bare begrunnes med at ulike metoder gir en ekstra trygghet. 

Dersom kommunene pålegges å gjennomføre foreløpig telling manuelt, vil dette få økonomiske og administrative konsekvenser for hver enkelt kommune. Utgiftene kan sannsynligvis reduseres noe med god planlegging, men ved kommunestyre- og fylkestingsvalg er den totale mengden stemmesedler større enn ved stortingsvalg.
    Til toppen av siden


 

PS 114/18 Løypetilskudd - nye kriterier og fordelingsnøkkel

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Habilitet:

Ina Helen Kollerud Pedersen ba om vurdering av sin habilitet. Pedersen fratrådte under habilitetsbehandlingen. Pedersen ble av et enstemmig formannskap erklært habil.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

1)     Dagens løypetilskudd på årlig kr. 250 000 i støtte til innkjøp av maskiner og utstyr, gjøres om til årlig driftstilskudd som fordeles på aktuelle lag og foreninger som kjører løyper for allmennheten

2)     Rådmannen gis fullmakt til å fordele det årlige driftstilskuddet til aktuelle lag og foreninger, som baserer seg på løypetilbudet som gis.

3)     En vesentlig andel prioriteres til løypekjøring til Frolfjellet, som er det desidert mest besøkte og mest snøsikre utfartsstedet i Levanger. Dette forutsetter løsning for videre løypekjøring på Frolfjellet.

4)     Intensjonen er at løypetilskuddet økes når dette er økonomisk forsvarlig. 
    Til toppen av siden


 

PS 115/18 Søknad om regulering av vegavgift for Vulusjøvegen, Skogn og Grønningen Almenninger, Åsen bygdealmenning og Bulandsvegen i Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune samtykker i at vegavgifta for bomveger i Levanger kommune forhøyes til følgende satser:

                                              Enkelttur              Årskort             Halvårskort

Vulusjøvegen                       kr. 60,-                   kr. 700,-  

Skogn og Grønning Alm.     kr. 60,-                   kr. 700,-   

Åsen Bygdeallmenning        kr. 60,-                   kr. 700,-

Bulandsvegen                       kr. 60,-                   kr. 600,-          kr. 400,- 

Gebyr for manglende betaling skal være lik det et årskort koster.
    Til toppen av siden


 

PS 116/18 Videreføring av simpel kausjon til IL Sverre og kunstgressbane på Elberg

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune som kausjonist godkjenner at IL Sverre får utsatt innfrielse av lånet, og at de gjeldene forpliktelsene forskyves tilsvarende. 

Saken sendes Fylkesmannen til godkjenning, jfr. kommunelovens §51.
    Til toppen av siden


 

PS 117/18 Rapport Marsimartnan 2018 og valg av representanter til styringsgruppe for Marsimartnan 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Formannskapets representant i styringsgruppe for Marsimartnan 2019 er: Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2018 godkjennes.
 2. Rådmannen bes om å oppnevne to representanter til styringsgruppen for Marsimartnan 2019.
 3. Formannskapets representant i styringsgruppe for Marsimartnan 2019 er: Alf  Magnar Reberg.
      Til toppen av siden


 

PS 118/18 Oversendelsesforslag fra kommunestyret 17.10.18 – pleie og omsorg

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes driftskomiteen for videre behandling.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 4 mot 4 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag til vedtak. Ordførerens stemme avgjorde stemmelikhet.

VEDTAK:

Spørsmålstillingene reist i oversendelesforslaget fremma av Svein Erik Veie (Ap) i sak kommunestyresak 62/18 vil bli belyst i arbeidet med kommunedelplan helse og velferd i 2019. Forslaget tas derfor ikke til følge.
    Til toppen av siden 

PS 119/18 Brannsikringsplan - Trehusbyen Levanger

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

«Brannsikringsplan –Trehusbyen Levanger» datert 19.11.2018 vedtas. 
    Til toppen av siden


 

PS 120/18 Innherred brann og redning - justering av vedtekter og godkjenning av godtgjøringsreglement

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Paragraf 12.1. i vedtektene for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning justeres slik at det blir lydende:
  Arbeidstakerorganisasjonene velger ut hovedtillitsvalgt og plasstillitsvalgt blant de ansatte i samarbeidet i tråd med Hovedavtalens bestemmelser (del C §3).
 2. Følgende godtgjøring fastsettes for Innherred kommunesamarbeid, brann og redning:
 • Styreleder; 20.000,-
 • Nestleder; 15.000,-
 • Styremedlemmer; 10.000,-
 • Varamedlemmer, 2.000,- per møte de deltar på.
 • Reiseutgifter dekkes etter offentlige satser.
 • For møter der representanter må ta fri fra arbeidsgiver eller leie inn hjelp, så dekkes dokumentert tapt arbeidsfortjeneste og andre dokumenterte utgifter.

 
Det gis samme godtgjøring for 2018 og 2019.
    Til toppen av siden


 

PS 121/18 Lokal forskrift for nedgravde oljetanker

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forskrift om nedgravde oljetanker for Levanger kommune, Trøndelag, vedtas iht. forurensningsforskriften § 1-2 og § 1-12.

Forskrift kunngjøres i Lovdata og trer i kraft etter kunngjøring. 
    Til toppen av siden


 

PS 122/18 Innherred innkjøp - vedtekter

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Vedlagte vedtekter for Innherred innkjøp vedtas.
    Til toppen av siden


 

PS 123/18 Delegeringsreglement for Levanger kommune, revidert utgave høsten 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Forslag til revidert delegeringsreglement vedtas.
    Til toppen av siden


 

PS 124/18 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning: Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres..

Avstemning:

Pedersens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven vedtar formannskapet å varsle om planoppstart samtidig med at «Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner i Levanger, datert 2. november 2018», sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker med følgende endring i tredje avsnitt i punkt 5 side 11, andre setning: Fagmiljøer og tillitsvalgte skal involveres..
    Til toppen av siden


 

PS 125/18 Bosetting av flyktninger 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.  

INNSTILLING:

Etter anmodning fra IMDi forhåndsgodkjenner Levanger kommune å bosette inntil 50 flyktninger i 2019. 
    Til toppen av siden


 

FO 3/18 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Næringsareal og bedriftsetableringer i Levanger

Saksprotokoll i Formannskap - 28.11.2018

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

På Levanger Venstres åpne møte om næringsutvikling ble det opplyst at flere bedrifter hadde henvendt seg til Levanger kommune om næringsetableringer i Åsen, men hadde fått nei på grunn av mangel på næringsareal. Det ble videre opplyst at dette dreide seg om tre bedrifter og totalt femti dekar areal som de hadde behov for.

Per dags dato har Levanger kommune lite med tilgjengelig næringsareal for bedrifter som ønsker å etablere seg her. Til gjengjeld har Levanger en stor andel offentlige arbeidsplasser. Videre har Levanger en stor utfordring med et lite variert næringsliv, og om vi tar utgangspunkt i NHOs kommune-NM for 2018, har Levanger nærmest bunnplassering i Trøndelag når det kommer til næringsvariasjon. Her er vi på 46. plass av totalt 47 kommuner i Trøndelag fylke.

Venstre vil at Levanger kommune skal drive en vekstorientert næringspolitikk og legge til rette for et næringsliv som skaper nye arbeidsplasser. Det er derfor viktig at bedrifter som ønsker å etablere seg i Levanger får positiv respons og at kommunen har tilgjengelige arealer for bedrifter som vil etablere seg her.


Spørsmål til ordføreren

Hvor mange bedrifter har i løpet av 2018 henvendt seg til Levanger kommune om næringsareal og fått til svar at kommunen ikke har noe næringsareal tilgjengelig?

 

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Det er godt å registrere at også Venstre er opptatt av utvikling i næringslivet. Det er tre viktige faktorer for å få til utvikling i næringslivet; at markedet er der, at man har nok tilgjengelig kompetanse og at man har arealer å starte virksomheten på.

I NHOs kommune-NM kommer Levanger nest sist på næringsvariasjon i det nye Trøndelag. Men bildet er ikke så helsvart som den viser.  Vi er riktignok på 43. plass i andelen privat sysselsetting. Men det skyldes at vi har sykehus og universitet som betydelige arbeidsplasser. Vi bør vel ikke si nei til det?

Vi er av de flinkeste i klassen når det gjelder å kjøpe varer og tjenester fra privat næringsliv med fjerdeplass i fylket, og inntektsnivået til våre innbyggere havner på 12. plass av 47 kommuner. Totalt gir dette oss en 30 plass i næringslivskategorien. På en annen faktor i undersøkelsen: kompetanse, kommer vi på 10. plass i regionen. Vi har en ung befolkning, høy tilflytting og få uføre. Samtidig er vi nest best i regionen på andelen med mer enn fire års utdanning, bare slått av teknologihovedstaden Trondheim.

Det jeg er mest bekymret for er tilgangen på næringsareal. Der deler jeg Venstres bekymring.  I dag finnes det flere hundre mål tilgjengelig næringsareal, men det meste eies av Norske Skog. I kommunal regi har vi lite, noen få dekar på Rinnleiret.

Gjennom kommunedelplan sentrum jobbes det med å få utvidet næringsarealet på Moan, men der møter vi sterk motstand i jordvernet. Å få løst det tar tid. I tillegg vet jeg at det begynner å bli så trangt på Moan at det er vanskelig å innplassere de store varehusene som er etableringstrenden i varehandelen i dag. Om vi går til megling for å få omgjort dyrkamark til næringsareal på Moan vil politikerne få til behandling i februar.

Vi hadde stor tro på Vassmarka i Åsen, men fylkesmannen opphevet reguleringa der i vår på grunn av en saksbehandlingsfeil. Det har nylig vært oppstartmøte med Nye veier for å få til en ny reguleringsplan der man ser næringsområdet sammen med ny E6 til Åsen. Reguleringsplanen vil etter planen være ferdig til jul 2020, men ny E6 vil ta flere år å bygge. Jeg har stor tro på at Vassmarka vil bli et attraktivt næringsområde, ikke minst fordi det er det eneste krysset på E6 fra Stjørdal til Mære der man ikke kommer i konflikt med jordvernet. Men det ligger flere år framme og løser ikke de henvendelser vi får i år.

Kommunen har som prinsipp å selge næringstomter til selvkost. Normalt legger private aktører inn en fortjeneste. Derfor er det viktig for kommunen å være offensiv. Vi må bare innrømme at vi ikke har vært gode nok og lent oss for mye på det private initiativ.

Samtidig vil jeg berømme aktører som Torgeir Lian som tar tak i industriområdet på Heir og klarer å utvikle det. I siste PUK-møte la Berg eiendom ut planer for utvidelser av næringsområdet på Gråmyra. De foreslår å bruke myr og dyrkamark til næring. I ei tid der jordvern står sterkt er ikke alle like glade for slike planer.

Fra kommunens side ønsker vi også en større aktivitet på Fiborgtangen. Det finnes i dag bedrifter som Biokraft som kan være startfasen på et sirkulærøkonomisk kraftsentrum der landbruket i regionen er en del av løsningen. Vi ser med spenning på flere mulige etableringer der. Jeg har tidligere tatt til orde for at kommunen skal kjøpe deler av næringsarealet på Fiborgtangen for å utvikle det i kommunal regi.

Vi har startet på kommuneplanens arealdel. Der vil det bli lett etter mulige nye næringsarealer, men vi klarer neppe å finne områder som er så store som det er på Ørin i Verdal.

Når kommunen får spørsmål om etableringer forteller vi dem om hvor det er ledige arealer og hvem de kan henvende seg til. Det gjelder både lokaler og tomter.

Når det gjelder Buchholdts konkrete spørsmål har administrasjonen svart at det er tre konkrete henvendelser vi ikke har klart å tilfredsstille. De tre hadde spesifikke ønsker om etableringer i Åsen. Vi har ennå ikke klart å finne tomter til dem, men ønsker gjerne kontakt med grunneiere i Åsen som kan tenkte seg å bidra til vekst i lokalsamfunnet.
    Til toppen av siden 

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 28.11.2018 15:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051