Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 27.06.18

Sted: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus
Tid: 09.00 - 12.55

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 63/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 64/18 Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino utredning vedtak
PS 65/18 Sammenslåing av Nord - og Sør-Innherad prostier utredning vedtak
PS 66/18 Tiltaksplan med konsekvenser - reduserte budsjettrammer 2018 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall 
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap  vara ap/sp/krf  Ingrid Olga Hallan

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  
Marit Berg Ness økonomikonsulent  

 
Orienteringer:

 
Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående svar til Sivilombudsmannen angående reviderte etiske retningslinjer. Rådmannen besvarte spørsmålet.

Orienteringer fra rådmannen (etter behandlingen av sakene):

 • Forespørsel fra IMDI (Integrering og mangfoldsdirektoratet) angående anmodning om mottak av flyktninger.
 • Skjenkebevillinger – tolkning av delegeringsreglement – behandling av enkeltsaker
 • Kommunens innkjøpsordning/innkjøpssamarbeid

 

 

PS 63/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018

Forslag i møte:

Til godkjenning/signering protokoll velges: Ina Helen Kollerud Pedersen og Børge Lund

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Til godkjenning/signering protokoll velges: Ina Helen Kollerud Pedersen og Børge Lund
        Til toppen av siden


 

PS 64/18 Drift av kino og nytt bygg for bibliotek og kino

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Driftskomiteens innstilling tiltrådt med 6 mot 3 stemmer. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune aksepterer tilbud om kinodrift fra Trondheim kino.
 2. Rådmannen bes om å starte planlegging av nytt bygg på bibliotektomta med nytt bibliotek, nye kinolokaler og eventuelle andre fasiliteter som kan ha synergieffekter samlokalisert med bibliotek/kino og gi god ressursutnyttelse.
 3. De avsatte midlene til kulturell infrastruktur i investeringsbudsjettet/ økonomiplanen prioriteres til byggeprosjekt bibliotek og kino på bibliotektomta.
          Til toppen av siden

 

 

PS 65/18 Sammenslåing av Nord - og Sør-Innherad prostier

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag – pkt. 3:

Administrasjonen av det nye prostiet tilrås lagt til Levanger under navnet Midt Trøndelag med følgende begrunnelse:

Levanger er det kirkelige midtpunktet i nåtid i hele nordre del av Trøndelag. Her har du et rikt menighetsliv basert på Levanger kristne råd som er navet i mangfoldsarbeidet i Nord-Trøndelag. Samtidig er det etablert livssynsdialoggrupper på tvers av religioner i regi av prosten. Dette er lokalisert i Levanger. Professor Idar Kjølsvik ved Nord Universitet sier at Levanger på alle vis er livssyns- og religionshovedstaden i den nordlige delen av Trøndelag. Skal man få til god dialog på tvers av forskjellige menigheter er Levanger rett plassering av prostiadministrasjonen.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende følgende endringforslag – endring pkt. 3:

Prostens hovedsete bør være Stiklestad. Administrasjonen av det nye prostiet tilrås lagt til Levanger under navnet Stiklestad prosti.

Avstemning:

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Svarvas forslag nytt pkt. 3, enstemmig vedtatt.

Lunds endringsforslag, pkt. 3, vedtatt med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune synes det er mer naturlig å slå sammen Stjørdal prosti og Sør-Innherrad prosti enn Sør-Innherrad og Nord-Innherrad hvis en bare ønsker å slå sammen to prostier.
 2. Primært kunne en tenke seg en løsning hvor både Stjørdal prosti, Sør-Innherred prosti og Nord-Innherrad ble slått sammen, men har heller ingen vesentlig motforestilling til sammenslåing kun Nord- og Sør Innherad prostier.
 3. Prostens hovedsete bør være Stiklestad. Administrasjonen av det nye prostiet tilrås lagt til Levanger under navnet Stiklestad prosti.
    
  Levanger er det kirkelige midtpunktet i nåtid i hele nordre del av Trøndelag. Her har du et rikt menighetsliv basert på Levanger kristne råd som er navet i mangfoldsarbeidet i Nord-Trøndelag. Samtidig er det etablert livssynsdialoggrupper på tvers av religioner i regi av prosten. Dette er lokalisert i Levanger. Professor Idar Kjølsvik ved Nord Universitet sier at Levanger på alle vis er livssyns- og religionshovedstaden i den nordlige delen av Trøndelag. Skal man få til god dialog på tvers av forskjellige menigheter er Levanger rett plassering av prostiadministrasjonen. 
          Til toppen av siden

 

 

PS 66/18 Tiltaksplan med konsekvenser - reduserte budsjettrammer 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 27.06.2018

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag – endring pkt. 1:

Formannskapet tar saken til orientering, men ber om at rådmannen gjennom omdisponeringer sørger for at det ikke skjer brudd på gjeldende lover og regelverk. 

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 3:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Avstemning:

Johansens forslag nytt pkt. 1 enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 6 mot 3 stemmer.

VEDTAK:

 1. Formannskapet tar saken til orientering, men ber om at rådmannen gjennom omdisponeringer sørger for at det ikke skjer brudd på gjeldende lover og regelverk.
 2. Justering av gebyr-/betalingsregulativ i henhold til vurderingene i saksframlegget tas med i sak til kommunestyret om kvartalsrapport nr 2/18.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.07.2018 21:27
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051