Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.04.16 - sak 38/16 - Søknad om permisjon fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2016/1714
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.04.16 38/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Ingvill Berg Fordal innvilges permisjon fra sine politiske verv fram 1. mai 2017. 

Som nytt medlem til Interkommunalt fjellområde velges: ___________________

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen

Saksopplysninger:

Ingvill Berg Fordal søker i brev datert 7. mars 2016 om ett års permisjon fra sine politiske verv, grunnet helsemessige årsaker.

Fordal har følgende verv:

 • Vararepresentant til kommunestyret
 • Vararepresentant til plan- og utviklingskomiteen
 • Representant til Interkommunalt fjellområde
 • 3. vararepresentant til styre for Kommuneskogene 


Kommuneloven § 15, 2. ledd sier følgende om Uttreden. Suspensjon:
Kommunestyret og fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet. 

§ 16, 5. ledd: "Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget."

§ 16, 6. ledd: "Ved suppleringsvalg etter nr. 3 og nr. 5 kan vedkommende gruppe selv utpeke den som skal rykke inn på den ledige plassen. Gruppen underretter deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger vedkommende dersom de lovbestemte vilkår er oppfylt. Tilsvarende gjelder ved suppleringsvalg i henhold til nr. 5 siste punktum."

Vurdering:

Etter rådmannens skjønn fyller Ingvill Berg Fordal vilkårene for å få innvilget permisjon fra politiske verv, og rådmannen vil derfor tilrå at søknaden om permisjon innvilges.

Det kan vurderes å supplere varamedlemslisten til plan- og utviklingskomiteen for permisjonsperioden. Gjenstående varamedlemmer vil være:

 • Ingebjørg Roel Bye, ap
 • Harry Gilberg, krf
 • Lars Forberg, sp
 • Arild Børseth, ap
 • Inger Lise Utler Hemb, ap
 • Hallvard Svendgård, ap
 • Kirsten Marie Lynum, sp


Det kan vurderes å velge ny vara til styre for Kommuneskogene. 

Det må velges ny representant til Interkommunalt fjellområde

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.04.2016 14:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051