Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.03.19 - sak 30/19 - Oversendelsesforslag i KOM-sak 6/19 Interpellasjon - Klimapartnere Trøndelag

Trude Marian Nøst - klikk for personkort
Saksbehandler: Trude Marian Nøst
Arkivref. 2019/822
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.03.19 30/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen får i oppdrag å vurdere medlemskap i Klimapartnere Trøndelag i forbindelse med arbeidet med Kommunedelplan for klima, miljø og energi i 2019. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendelsesforslag framsatt i kommunestyret 20. februar 2019 i forbindelse med sak: FO 6/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) – Klimapartnere Trøndelag

Vedlegg:

1

Klimanettverk i Trøndelag_oversikt pr 01032019 PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret vedtok i forbindelse med sak FO 6/19 Interpellasjon fra Jostein Trøite (SV) – Klimapartnere Trøndelag følgende oversendelsesforslag: Kommunestyret ber om at det vurderes å tilslutte seg Klimapartnere Trøndelag, og at dette legges fram for politisk behandling i kommunestyret. 

I reglement for Levanger kommunestyre står følgende om behandling av oversendelsesforslag:

Forslag kommunestyret vedtar å oversende uten realitetsbehandling behandles som følger:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:

A.    Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget

B.    Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget

C.    Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere.

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag

Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Trøndelag og KS har gått sammen om å etablere Klimaråd Trøndelag, jfr. FT-sak 43/17 Organisering av klimaarbeidet i Trøndelag fra 2018. To sentrale satsinger klimarådet har ansvar for er Lavutslippsnettverket og Nettverk for klimatilpasning. Begge nettverkene har kommunene som målgruppe og Levanger kommune deltar i disse. Kostnadene for kommunen er ansattes arbeidstid, reise- og oppholdskostnader.

I tillegg har Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune gått sammen om å etablere Klimapartnere Trøndelag som skal bistå medlemskommunene i deres klimaarbeid men også bistå næringslivet både direkte og via kommunene i overgangen til lavutslippssamfunnet, jfr. HUN-sak 67/18 Opprettelse av Klimapartnere Trøndelag i Hovedutvalg for næring sitt møte 14. juni 2017. Et medlemskap for Levanger kommune vil koste 50.000 kr pr år i tillegg til kostnader med ansattes deltakelse i nettverket. Klimapartnere Trøndelag forutsetter at kommunen sertifiseres enten gjennom ordningen Miljøfyrtårn eller ISO som anslagsvis vil ha en årlig kostnad på i underkant av 20.000 kr.

Formannskapet i Levanger kommune hadde til behandling 4. februar 2015 FOR-sak 16/15 Miljøsertifisering av kommunal virksomhet, Miljøfyrtårn – Vurdering og fattet følgende vedtak: Levanger kommune ønsker ikke å gå videre med miljøsertifiseringsordningen Miljøfyrtårn verken for en enhet eller en skole. Med de knappe ressurser kommunen i dag rår over, vil et slikt arbeid ikke kunne prioriteres.

Alle tre nettverkene er beskrevet i vedlagte notat som kommunen har fått fra Trøndelag fylkeskommune.

I kommunestyret 20. februar 2019 i sak PS 9/19 Planprogram for revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner vedtok kommunestyret at det skal utarbeides en kommunedelplan klima, miljø og energi. I planprogrammet, som denne saken omhandlet, var det lagt til grunn at klima- og miljøstrategien vedtatt i Samkommunestyret 6. oktober 2017 PS 37/17 Klima og miljøstrategi skulle innarbeides i Kommuneplanens samfunnsdel og ligge til grunn i alt kommunalt planarbeid. Ny kommunedelplan for klima, miljø og energi skal utarbeides i 2019 samtidig med Kommuneplanens samfunnsdel og de øvrige seks kommunedelplanene. Målet er fortsatt at temaene klima, miljø og energi skal være gjennomgående i alle kommunedelplanenes tiltaksplaner i tillegg til at vi utarbeider en egen kommunedelplan for klima, miljø og energi. Mål, strategier og tiltak for klimaarbeidet vil derfor være sentralt å alle planprosesser kommunen skal gjennomføre i 2019.

Vurdering:

2019 blir et år med omfattende planarbeid. Målet er å få til god samordning av mål, strategier og tiltak mellom de ulike fagområdene samt å sørge for at vi får laget tydelige og realistiske tiltaksplaner som kan være gode grunnlagsdokumenter for arbeidet med budsjett og økonomiplan.

Klimaendringene er vår tids største utfordring. Innsats innenfor feltene klima, miljø og energi vil derfor være særlig viktig for å legge til rette for at levangersamfunnet og kommuneorganisasjonen tar nødvendige skritt inn i det framtidige lavutslippssamfunnet.

Rådmannen mener der blir riktig å vurdere hvordan vi skal arbeide med klima i arbeidet med Kommuneplanens samfunnsdel, Kommunedelplan for klima, miljø og energi og de øvrige kommunedelplanene. Deltakelse i ulike nettverk vil være ett virkemiddel for kompetanseheving og ett av flere virkemidler for å nå de mål som settes i disse planene.

Rådmannen mener videre det er et selvstendig poeng å vurdere de ulike innsatsene i kommunen samlet og ikke i form av enkeltvedtak nå når vi har særlig oppmerksomhet rettet mot å bringe økonomien i tjenesteproduksjonen i balanse. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.03.2019 14:24
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051