Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.03.19 - sak 29/19 - Kompetansestrategi for Trøndelag - høringsuttalelse fra Levanger kommune

Håkon Okkenhaug - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Okkenhaug
Arkivref. 2019/370
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.03.19 29/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse i tråd med dette saksframlegget. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Trøndelag fylkeskommune har sendt utkast til Kompetansestrategi for Trøndelag på høring med høringsfrist 22. mars 2019. Levanger kommune har fått utsatt frist til 28. mars 2019. 

Vedlegg:

1

Kompetansestrategi for Trøndelag - høringsbrev fra Trøndelag fylkeskommune PDF

2

Kompetansestrategi - strategidokumentet PDF

3

Kunnskapsgrunnlag kompetansestrategi PDF

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Fylkestinget i Trøndelag fylkeskommune vedtok å sende «Kompetansestrategi for Trøndelag» på høring i fylkestinget i desember 2018. Strategien ble sendt på høring 14. januar med høringsfrist 22. mars 2019. Levanger kommune har fått utsatt frist til 28. mars 2019.03.19 

Innledning

Det er et stort, komplisert og viktig område fylkeskommunen her tar mål av seg å beskrive og fylle. Alle aktører som jobber med kompetanse i Trøndelag er invitert med i arbeidet med å nå de mål som settes i Kompetansestrategi Trøndelag. Levanger kommune har store forventninger til et tettere samarbeid med fylkeskommunen, universitetene og næringslivet både på fylkesnivå og i regionene.

Levanger kommune deler beskrivelsen av nåsituasjonen.

I litteraturen om kompetanseutvikling er det spesielt tre trekk som er viktige:

  • Analytiske ferdigheter - å kunne forklare vanskelige forhold på en enkel måte
  • Entreprenøriell tenking - å sette sammen det vi allerede vet på nye måter, samtidig som vi tilegner oss ny kunnskap kontinuerlig
  • Tverrfaglighet – å forstå kunnskap fra et bredt fagspekter og kunne ta den i bruk i stedet for å spesialisere seg på et smalt fagfelt.

 
Levanger kommune mener kompetanseplanen med sitt fokus på livslang læring og stadige kompetansepåfyll delvis oppfyller disse kravene. Samtidig oppfordrer vi fylkeskommunen til å jobbe tettere sammen med kommunene for å få de to universitetene i fylket til å samarbeide bedre om etter- og videreutdanninger tilpasset yrkeslivet. Det er viktig for å utnytte ressursene mest presist at fylke, kommuner og næringsorganisasjoner får en arena der man kan formidle behov. Her er RSA-ene viktige arenaer, og derfor mottas forslaget i kapitel 6 om kompetanseforum med stor interesse. 

Levanger kommune støtter også den grunnleggende strategien om å kvalifisere de som i dag er utenfor arbeidslivet til en jobb, og sørge for at de som er i arbeidslivet blir bedre kvalifisert til å fylle dagens og morgendagens jobb.

God samferdsel er god kompetansepolitikk

Levanger kommune mener imidlertid at fylkeskommunen også i kompetansestrategien burde beskrevet behovet for gode og effektive pendlermuligheter, spesielt på strekningen Steinkjer-Melhus. Nav forteller gjentatte ganger om at det er lav mobilitet i arbeidskrafta. Gjennom mer effektive pendlermuligheter - spesielt med toget på lengre strekninger - gis det mulighet til å finne jobber som er interessante og tilpasset utdanning og erfaring uten at man trenger å flytte på seg. Å legge større bedrifter nærmere slike trafikknutepunkt gir også disse bedriftene mulighet til å hente sin arbeidskraft fra et større nedslagsfelt.

Skal kommunene vokse og tiltrekke seg nye innbyggere er det viktig med et allsidig arbeidsliv. Vi ser at distriktene tappes for kompetansearbeidsplasser og det er med på å understreke behovet for effektive pendlermuligheter.  

Læring hele livet

For regionen er det viktig at samarbeidet mellom skole og næringsliv styrkes ytterligere. Næringslivet må i større grad bli en arena for læring. Det kan gjøres som tverrfaglige prosjekter, men også som prosjekter i enkeltfag. Metoder som intervju og andre typer av informasjonsinnhenting, utplasseringer må i større grad tas i bruk. I framtida skjer endringer i stadig raskere grad i næringslivet. Derfor er det viktig at endringsvilje bygges inn i alle fag. Dessuten må medarbeiderne være åpne for kompetansepåfyll gjennom hele yrkeslivet. Et fagbrev eller en bachelorgrad er bare starten på et livsløp med mye læring. Undervisningen må tilpasses denne virkeligheten.

Karriereveiledning i skolen/kontakt med næringslivet

Det er viktig at karriereveilederne både i grunnskolen og videregående skole er godt oppdatert på endringer som skjer i arbeidslivet. Det hindrer feilvalg og dropouts. Gode virkemidler kan være utplassering av elever i bedrifter, representanter fra ulike fag kommer inn i skolen for å fortelle om hva de holder på med. «Industriens dag» som arrangeres i Verdal er en slik stor og effektiv møteplass. Vi ønsker at flere regioner tar i bruk slike virkemidler.

Helhetlig 13-årig skoleløp

Det 13-årige skoleløpet har to eiere, kommunen og fylkeskommunen. Her må det arbeides for å skape et mer sømløst løp med mål om økt gjennomføringsgrad. Det er viktig når man har to skoleeiere og ulike årshjul. Det må lages planer som gir gjensidige forpliktelser.

Fagskoletilbudet

Det to siste årene har man sett en klar styrking av fagskolenes posisjon i utdanningssamfunnet. Praktiske ingeniører er mangelvare. Det kan bli for stor avstand mellom teori og praksis i mange fag, ikke minst når man ser at også yrkesrettede bachelorutdanninger nå gis av universiteter. På side 21 beskrives fagskolenes rolle. I Levanger har man nå fagskoleutdanning innen helsefagfeltet. Vi mener det er viktig å beholde og forsterke dette tilbudet fordi mer kunnskap er en av løsningene for å løse framtidas kapasitetsbehov i helsesektoren.

Kompetansekartlegging

På side 26 og 27 beskriver planen hvordan rett bruk av bedriftsstrategier synliggjør kompetansegapet som oppstår når bedriften trenger en annen type kompetanse enn den man har for å nå de strategiske målene. Her pekes det på å bruke næringsforeninger, bransjeorganisasjoner og klynger til å tenke metodisk sammen. Dette kan ikke understrekes sterkt nok. Den kompetansekartleggingen som de siste årene er utført og systematisert blant annet i industriparken i Verdal, er viktig for å utvikle vårt næringsliv videre. Her peker planen på hvem som skal hjelpe de mindre bedriftene. Det er bra, siden store deler av det private næringslivet i Trøndelag består av små og mellomstore bedrifter. Men det er også mangel på forståelse av kompetanseplaner i de større bedriftene. Vi utfordrer spesielt universitetene å dele kunnskap om hvordan man bygge slike kompetanseplaner inn i en forretningsstrategi.

Det er spesielt viktig for å unngå utstøtingsmekanismer i et arbeidsliv som endres stadig raskere. Kostnadene for bedriften, samfunnet og individet blir store hvis man velger å bytte ut kompetanse i stedet for å utvikle den kompetansen man har i de ansatte.

Lokale behov

Hele Innherred er et stort landbruksdistrikt. Landbruket krever stadig ny kompetanse. Vi ser at mange først tar over gård når de har tatt en annen utdanning og jobbet fem-ti år i et annet yrke. Skal gården fortsatt utvikle seg er det viktig at bonden, som kanskje er i 30-åra, har mulighet til å lære seg agronomi. Derfor understrekes det herfra hvor viktig voksen-agronom-tilbudet som i dag gis på Mære landbruksskole er for rekruttering til næringa på Innherred.

Regionen vil ha stort behov for helsefaglig kompetanse på alle nivå. Det gjelder sykepleiere, men også vernepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og sosionomer (i prioritert rekkefølge). Det er også et økende behov for personer med helsefaglig og ledelsesfaglige kombinasjoner der også økonomistyring inngår.

Kommunene rekrutterer fagutdannede gjennom intensjonsavtaler og lærlingeordninger. Det er viktig at det settes trykk på dette da man forventer at færre vil velge denne studieretningen. Framover ser det ut som det er stor underdekning på denne typen fagkompetanse rettet mot omsorgsyrkene.

Forøvrig vises til kunnskapsgrunnlaget til kompetansestrategien når det gjelder behov for arbeidskraft og kompetanse i regionen. Kunnskapsgrunnlaget er viktig også i Levanger kommune sitt strategiske planarbeid og kommunen imøteser gjerne at det oppdateres og gjøres tilgjengelig for kommunene.

Vurdering:

Trøndelags sterkeste fortrinn er sterke kunnskaps- og teknologimiljø og rike naturressurser på land og i havet. For å utnytte disse fortrinnene er menneskene som bor her og den kompetansen de besitter viktig. 

OECD peker på at Norge til tross for gode forutsetninger ikke klarer å utnytte befolkningens kompetanse godt nok. Årsaken er blant annet at ansvar og tiltak ikke er tilstrekkelig koordinert. Trøndelag fylkeskommune har gjennom arbeidet med denne kompetansestrategien tatt et viktig initiativ for å målrette og koordinere arbeidet bedre framover.

Rådmannen tilrår at Levanger kommune avgir uttalelse i tråd med saksframlegget.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.03.2019 14:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051