Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 27.03.19 - sak 28/19 - Høring av forslag til endringer i abortloven - fosterreduksjon

Ola Stene - klikk for personkort
Saksbehandler: Ola Stene
Arkivref. 2019/1421
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 27.03.19 28/19

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Levanger kommune støtter/støtter ikke forslaget til endringer i abortloven. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

I formannskapets møte 6.3.19 ble det etter forslag fra Kai Lennert Johansen (Ap) vedtatt at det skal avgis høringsuttalelse til forslag om endringer i abortloven – fosterreduksjon.

Vedlegg:

Ingen

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår endringer i abortloven for å fjerne åpningen for abort av en eller flere friske flerlinger (fosterreduksjon) i et svangerskap innenfor grensen for selvbestemt abort. Dette som følge av Granavoldplattformen som er den politiske plattformen for regjering utgått av Høyre, Frp, Venstre og KrF. 

I høringsnotatet skriver departementet bl.a:

Ved flerlingesvangerskap er det i dag teknisk mulig å avslutte svangerskapet for ett eller flere av fostrene, mens det/de gjenværende fosteret/fostrene utvikler seg videre (fosterreduksjon).

Ønsket om å avslutte svangerskapet for ett av fostrene kan være begrunnet i at det er påvist alvorlig sykdom hos fostre. Kvinnen kan også ønske å redusere antall foster fra to til ett av andre grunner.  Ved flerlingesvangerskap med tre eller flere fostre, kan grunnen til ønske om reduksjon være å redusere faren for spontanabort og tidlig fødsel. I disse tilfellene vil en reduksjon av antall fostre også redusere risikoen for svangerskapsforgiftning og andre svangerskapskomplikasjoner hos den gravide.   

Det er imidlertid ikke påvist vesentlig medisinsk gevinst ved reduksjon fra tvilling til singelsvangerskap. 

Flerlingesvangerskap har økt risiko for spontanabort og tidlig fødsel. Risikoen for spontanabort av hele svangerskapet etter tolvte svangerskapsuke, er ifølge tall fra Danmark ca. 25% i firlingsvangerskap, ca. 15-20% i trillingsvangerskap og ca. 6 % i tvillingsvangerskap. For gravide med firlinger og trillinger vil en reduksjon til tvillinger redusere faren for spontanabort til 5-10%. Risikoen for tidlig fødsel reduseres fra ca. 25% til 8% for trillinger, og fra 40% til 16% for firlinger. Dette vil igjen føre til at sykeligheten og dødeligheten til de gjenværende fostrene går betydelig ned. 

Dette er dagens vurdering av risiko. Nemndene må holde seg oppdatert på hva som er den medisinske risikoen og justere sin praksis basert på dette.

Vanlig prosedyre ved fosterreduksjon er at legen som utfører inngrepet velger det/de lettest tilgjengelige fosteret/fostrene. Legen setter en injeksjon av kaliumklorid i fosterhjertet via ultralydveiledet nålepunksjon gjennom morens buk, livmor og fosterhinnen. Risikoen for spontanabort av gjenværende fostre i trilling- og firlingsvangerskap anslås altså til ca. 5-10%. Tallene er hentet fra Aarhus Universitetshospital, som har lang erfaring med fosterreduksjon. Denne risikoen inkluderer også den generelle risikoen for spontanabort i slike svangerskap. Det er imidlertid betydelig usikkerhet knyttet til dette anslaget og fagmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin i Norge har mindre erfaring enn Aarhus med å utføre dette inngrepet, noe som kan virke inn på risikoen.  

Risikoen for spontanabort på grunn av selve inngrepet alene angis av fagmiljøet ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin til ca. 1 prosent. Ved trillinger og firlinger vil det noen ganger være behov for å gjøre flere innstikk. Dette gir høyere risiko.

Fosterreduksjon er et ressurskrevende og høyspesialisert inngrep som krever erfaring og spesialkompetanse. Ettersom det er få slike inngrep per år i Norge, er disse inngrepene sentralisert til Nasjonal behandlingstjeneste for avansert invasiv fostermedisin ved St. Olavs Hospital i Trondheim. 

I følge Nasjonal behandlingstjeneste ble det i perioden 2016 – 2018 utført til sammen 14 fosterreduksjoner på grunn av påvist alvorlig sykdom hos foster og 14 reduksjoner ved tvillingsvangerskap uten påvist alvorlig sykdom hos foster. I samme periode ble det utført 3 reduksjoner ved firlingesvangerskap og 13 reduksjoner ved trillingsvangerskap. Alle 14 begjæringer om fosterreduksjon på grunn av påvist alvorlig sykdom hos fosteret ble behandlet i nemnd. Det samme gjaldt de tre reduksjonene ved firlingesvangerskap og tre av reduksjonene ved trillingsvangerskap. De øvrige 10 reduksjonene ved trillingsvangerskap og de 14 reduksjonene ved tvillingsvangerskap uten påvist alvorlig sykdom ble ikke nemndsbehandlet.

Det foreslås følgende endringer i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven):

Ny § 2a skal lyde: 

§ 2a  Fosterreduksjon regnes som svangerskapsavbrudd etter denne loven.  Med fosterreduksjon menes et inngrep som avbryter svangerskapet for ett eller flere fostre i et flerlingesvangerskap, mens svangerskapet fortsetter for ett eller flere av de andre fostrene.  Fosterreduksjon kan bare foretas etter tillatelse fra ei nemnd som nevnt i § 7 andre ledd. Nemnda kan innvilge fosterreduksjon dersom vilkårene i § 2 tredje, fjerde og femte ledd og sjette ledd første punktum er oppfylt.   I tillegg kan nemnda innvilge fosterreduksjon der antall fostre reduseres til to etter en vurdering av risiko for spontanabort og tidlig fødsel.  Fosterreduksjon kan ikke i noen tilfelle innvilges dersom det er grunn til å anta at fostrene er levedyktige, jf. § 2 sjette ledd andre punktum.  Begjæring om fosterreduksjon kan fremsettes overfor en lege eller ei nemnd. For øvrig gjelder saksbehandlingsreglene i §§ 4, 5, 7, 8, 9 og 11.

Høringsfristen er 2. april 2019.

Vurdering:

Det er vanskelig for rådmannen å foreslå en faglig fundert tilrådning om uttalelse, men det er grunn til å peke på at det er en sak som antas å ha svært liten betydning for kommunens innbyggere. Som det framgår av høringsnotatet ble det i 2016-2018 utført totalt 54 fosterreduksjoner i landet. Noen behandlet av nemnd, andre innenfor selvbestemmelsesbestemmelsene. Det er svært usikkert om den foreslåtte lovendringen ville hatt betydning for noen av disse sakene.

Spørsmålet anses mest som en signalsak der det er politiske forskjeller på om en legger mest vekt på menneskeverdet til det ufødde livet eller prinsippet om foreldrenes rett til å avbryte svangerskap for et eler flere fostre uten å stoppe hele svangerskapet.

I de høringsuttalelsene som har kommet inn finnes det uttalelser som støtter lovendringen og uttalelser som går mot den. Rådmannen viser til at St. Olavs hospital støtter endringene i sitt høringsforslag.

Jeg legger fram saken uten forslag til vedtak, men tilrår at formannskapet avstemmer om en støtter forslaget til endringer i abortloven eller om en ikke støtter forslaget. 

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 27.03.2019 14:22
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051