Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 26.10.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetidspunkt: 13:00 - 15:00

Sakliste (rev. 21.10.16) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 98/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
 PS 99/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 100/16 Evaluering Marsimartnan 2016 og ny hovedkomité 2017 utredning vedtak
PS 101/16 Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger utredning vedtak
PS 102/16 Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune utredning vedtak
PS 103/16 Satser og lokal forskrift for barnehagene 2017 utredning vedtak
PS 104/16 Vann og Avløpsgebyr 2017 utredning vedtak
FO 3/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Kommunal vannforsyning til Nordbygda i Åsen tekst behandl.


Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng  sp varamedlem  ap/sp/krf  Ingrid Olga Hallan 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Tove Nordgaard byantikvar  


Orienteringer:

 • Hvordan ivareta det kommunale tjenesteforløpet innen helse og omsorg v/kommunalsjef – omvisning og orientering Helsehuset i Levanger Jon Ketil Vongraven (før møtet ble satt)
 • Cittaslow v/cittaslowrådets leder Atle Busch  -  presentasjon PDF  -  powerpoint
 • Ordføreren orienterte fra møte i arbeidsutvalg NTE ang eierskap og utbytte NTE.
 • Ordføreren orienterte om vennskapsbysamarbeidet Levanger har. Formannskapet sluttet seg til at det legges opp til en studietur til Island og vennskapsbyen Ragnarting Eystra.
 • Statsbudsjettet v/rådmann Ola Stene


Forespørsel fremmet i møtet fra Karl Meinert Buchholdt (V):  
Presseoppslag om brev til kommunen fra Sivilombudsmannen angående håndtering av saken «Dagsverket». 

Rådmannen besvarte spørsmålet.
     Til toppen av siden

 

 

PS 98/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapet den 5. oktober 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapet den 5. oktober 2016 godkjennes.
     Til toppen av siden

 

 

PS 99/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orienteringer.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orienteringer.
     Til toppen av siden

 

 

PS 100/16 Evaluering Marsimartnan 2016 og ny hovedkomité 2017

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

Formannskapets representant i hovedkomiteen for Marsimartnan 2017: Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Rapport og økonomisk oversikt for Marsimartnan 2016 godkjennes. Årets underskudd, kr 53 512.- inndekkes ved belastning av regnskapet for 2016, ansvar 1000.
 2. Formannskapets representant i hovedkomiteen for Marsimartnan 2017 er Alf Magnar Reberg.
       Til toppen av siden

 

 

PS 101/16 Retningslinjer ved forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Følgende retningslinjer vedtas for behandling av søknader om lån som forskudd på spillemidler:

1)      Det forskutteres inntil 85 % av godkjent søknadssum i spillemiddelsøknaden.

2)      Forskuttering av spillemidler krever godkjent spillemiddelsøknad av fylket og kulturdepartementet.

3)      Spillemiddelsøknaden skal ha vært fornyet og nærmer seg tildeling av spillemidler.

4)      Rentebetingelsene ved forskudd på spillemidler er 0,5 % over gjennomsnittlig kommunal rente.

5)      Forskudd på spillemidler prioriteres til interkommunal anlegg og anlegg som treffer godt på mål og strategier i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

6)      Forskuttering krever årsmøtevedtak på det planlagte anlegget fra hovedstyret i aktuelle lag og foreninger.

7)      Søker skal dokumentere egenkapital som hovedregel på 10 % av anleggets totale kostnad. 

8)      Det gis ikke lån utover søknadssum i spillemiddelsøknaden.

9)      Det gis ikke forskudd til anlegg med godkjent kostnadsoverslag under kr. 1 500 000. Der det er flere anlegg og/eller flere spillemiddelsøknader vurderes prosjektet i sin helhet. 

10)  Det gis ikke lån som forskudd til nærmiljøanlegg.

11)  Det gis ikke lån som forskudd på mva.-kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg
     Til toppen av siden

 

 

PS 102/16 Sommerjobb for ungdom 2016 Levanger Kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar rapport om ordning med sommerarbeid for ungdom for 2016. til etterretning.
 2. Levanger kommune viderefører ordningen for 2017 med sommerarbeid for ungdom. Rådmannen bes komme med forslag til inndekning for kostnadene ved behandling av økonomirapport for 1. tertial 2017.
       Til toppen av siden

 

 

PS 103/16 Satser og lokal forskrift for barnehagene 2017

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1. Lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager for tildeling av offentlig tilskudd 2017 vedtas.  

2. Tilskuddsatser for ordinære barnehager i 2017 blir:

Barn 0-2år

179.384

Barn 3-6 år

84.804


3. Når det gjelder kapitaltilskudd, tilskuddssats for familiebarnehager og åpne barnehager følges nasjonal sats 2017.
     Til toppen av siden

 

 

 

PS 104/16 Vann og Avløpsgebyr 2017

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. De vedlagte beregningene for avløp for årene 2013 – 2017 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2017.
 2. De vedlagte beregningene for vann for årene 2016 – 2020 godkjennes og legges til grunn for fastsetting av gebyrstørrelse i 2017.
       Til toppen av siden

 

 

FO 3/16 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - Kommunal vannforsyning til Nordbygda i Åsen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.10.2016

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å få på plass kommunal vannforsyning til husstandene i Nordbygda i Åsen som mangler kommunalt vann?

Ordføreren besvarte spørsmålet.--- slutt på saksprotokoll ---

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.10.2016 08:59
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051