Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 26.04.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid: 13:00 - 14:00

Sakliste som PDF rev. 24.04.17  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 39/17 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 40/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 41/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA utredning vedtak
PS 42/17 Søknad om ansvarlig lån - Levanger fotballklubb utredning vedtak
PS 43/17 Tilskudd til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn i samspill med frivillige lag og foreninger utredning vedtak
PS 44/17 Nye Veier AS - godkjenning av bompengefinansiering - utlagt 24.04.17 utredning vedtak
PS 45/17 Levanger som vertskommune for et stort datasenter i Trøndelag (sak opprettet i møtet) - vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Annie Pedersen Boneng  sp varamedlem ap/sp/krf  x Anita Ravlo Sand 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Unni Storstad kommunalsjef  
Espen Lyngsaunet Kommunalteknikk  

 

Sak opprettet i møtet, etter forslag fra Karl Meinert Buchholdt (V): 

Sak 45/17 «Levanger som vertskommune for et stort datasenter i Trøndelag»

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel angående bruk av fullmakter i diverse representantskapsmøter.
Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel angående Rinnleiret og lokaler for Levanger hundeklubb.

Ordføreren besvarte spørsmålet. En orientering om Rinnleiret vil bli satt opp til formannskapet.


Temadager og befaringer:

 • Formannskapets møte 24.5.17: Møtestart settes til kl. 12.00 – tema økonomiplanarbeid.
 • Formannskapets møte 7.6.17: Møtestart settes til kl. 12.00 – befaring Kombinasjonsbygget.
          Til toppen av siden

 

 

PS 39/17 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.04.2017

Forslag i møte:

Godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Astrid Juberg Vordal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Astrid Juberg Vordal
        Til toppen av siden

 

 

PS 40/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.04.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 41/17 Etablering av nytt revisjonsselskap Revisjon Midt-Norge SA

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.04.2017

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges henholdsvis: Robert Svarva som representant. Jostein Trøite og Anita Ravlo Sand som vararepresentanter.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til samvirkeforetaket med navn Revisjon Midt-Norge SA
 2. Kommunestyret godkjenner utkast til vedtekter.
 3. Som representant og vararepresentant til årsmøtet i Revisjon Midt-Norge SA velges henholdsvis: Robert Svarva som representant. Jostein Trøite og Anita Ravlo Sand som vararepresentanter.
 4. Kommunestyret vedtar at KomRev Trøndelag IKS oppløses.
 5. Kommunestyret godkjenner at alle aktiva og passiva i KomRev Trøndelag IKS overføres til Revisjon Midt-Norge SA.
          Til toppen av siden

 

 

PS 42/17 Søknad om ansvarlig lån - Levanger fotballklubb

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.04.2017

Dokumenter etterlyst i møte:


Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal fremmet følgende tilleggsforslag:

Begrunnelse:

LFK er et fyrtårn i Levanger.

LFK har en stor markedsføringseffekt og er en god ambassadør for Levanger kommune.

LFK er eneste fotballag i fylket som spiller i Obos ligaen (1.divisjon)

Astrid Juberg Vordal fremmet følgende endringsforslag - endring 3. setning:
Lånet er ("rente- og"  slettes) avdragsfritt ut 2017, …

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med tillegg og endring fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Det innvilges et likviditetslån til Levanger fotballklubb på kr. 500.000,-. Dette finansieres ved bruk av disposisjonsfond. Lånet er avdragsfritt ut 2017, deretter avtales nedbetalingsprofil for lånet. Fra 1.1.2018 forrentes lånet med samme rentesats som gjennomsnittlig kommunal lånerente, med tillegg av samme margin som kommunen har på sine lån.

Begrunnelse:

LFK er et fyrtårn i Levanger.

LFK har en stor markedsføringseffekt og er en god ambassadør for Levanger kommune.

LFK er eneste fotballag i fylket som spiller i Obos ligaen (1.divisjon)
        Til toppen av siden

 

 

PS 43/17 Tilskudd til andre allmennyttige og folkehelsefremmende tiltak i Skogn i samspill med frivillige lag og foreninger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.04.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig 

VEDTAK:

Det gis tilskudd etter følgende fordeling;

Søker

Beskrivelse

Søkte midler

Forslag tildeling

Velforeningene i Holåsen

Aktivitetstrapp på ca. 70 meter i gamle hoppbakken, Holåsen øst.

87.500kr

87.500kr

Skogn Menighetsbarnehage

Gapahuk i skogsområdet i Holåsen, for allmenheten. Denne er tenkt ikke langt fra gamle hoppbakken Holåsen.

35.000kr

35.000kr

Ekne Idrettslag

Tiltak på stien til Torvmyra. Dette er en sti som er tilpasset rullestolbrukere, og er med på 10 på topp i 2017.

10.000kr

10.000kr

Ekne og Ronglan Idrettslag

Tiltak på stier og parkeringsplasser ved «nye våttåbergtårnet» Arbeidet gjelder forbedring av stier og parkering. Dette er også en 10 på topp i Levanger.

25.000kr

25.000kr

Skognbygda 4H

Innkjøp av benker og bålpanne ved gapahuk på Sjenkberget i Finne. Mange turstier i området, og ønsker å samle disse ved gapahuken.

10.000kr

10.000kr

Skogn Rotaryklubb

Opprusting av eksisterende stier og 2 nye gangbroer på kulturstien FAR ETTER FOLK.

7.500kr

7.500kr

Renniælva grendelag Skogn

Naturleikeplass/aktivitetsløype ved friområde, Renniælva. Området har i dag Lavvo, sene, lekeapparater for barn, griller ol.

25.000kr

25.000kr

Totalt

 

 

200.000 kr.

         Til toppen av siden

 

 

PS 44/17 Nye Veier AS - godkjenning av bompengefinansiering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.04.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.   

INNSTILLING:

1. Utbyggingen av E6 på strekningen Ranheim – Åsen delfinansieres med bompenger. Innkrevingen skjer i begge retninger i 4 automatiske bomstasjoner på ny E6. Ved eventuelle endringer i kryssløsninger skal prinsippene som lagt til grunn i dette saksgrunnlag være avgjørende for plassering av bomsnitt og takster.

2. Det legges til grunn 15 års etterskuddsvis innkreving i hver bom.

3. Bompengeordningen baseres på et rabattsystem som innebærer at trafikanter i takstgruppe 1 som betaler med elektronisk brikke og gyldig abonnement får 20 pst rabatt. Trafikanter i takstgruppe 2 får ingen brikkerabatt.

4. Ved start på innkreving forutsettes det at gjennomsnittstakstene ikke overskrider (i 2017-kr) i de ulike bommene:

Bomtakster

 

 

2017-kr

Bom

Gjennomsnitts-takst

Grunntakst takstgruppe 1

Grunntakst takstgruppe 2

1. E6 Leistad

34

39

78

2. E6 Hell

17

19

38

3. E6 Forbordsfjelltunnelen

32

34

68

4. E6 Åsen

13

14

28

 • Tunge biler betaler 2 ganger lettbiltakst.
 • Bompengetakstene forutsettes justert i tråd med anleggsindeksen før innkreving og med KPI etter åpning.
 • Endelig takst- og rabattsystem skal legges fram for lokalpolitisk behandling i god tid før innkrevingen starter.


5. Dersom trafikken på sideveger langs strekningen viser seg å bli for stor, må det vurderes trafikkregulerende tiltak på disse vegene. Statens vegvesen vil i samarbeid med lokale myndigheter ha ansvaret for å vurdere trafikksituasjonen på avlastet vegnett. 

6. Det legges opp til betaling for lav- og nullutslippsbiler når nasjonale takstregler for dette er gjeldende. Bompengeopplegget vil da bli justert i takstvedtak etter avtale mellom Vegdirektoratet og Trøndelag fylkeskommune. Gjennomsnittstaksten skal være førende for takstvedtak.

7. Det er en forutsetning at bompengeselskapet Vegamot AS får ansvaret for prosjektet E6 Ranheim - Åsen.
        Til toppen av siden

 

 

PS 45/17 Levanger som vertskommune for et stort datasenter i Trøndelag (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 26.04.2017

Opplysninger:

Fylkesrådet i Nord-Trøndelag vedtok i møtt 4. april å støtte en mulighetsstudie for å etablere et stort datasenter i Trøndelag med 350 000 kroner. I tillegg står fire store næringslivsaktører i regionen: NTE, Trønderenergi, Sparebank1 SMN og NHO Trøndelag samlet bak initiativet. Erfaringer fra allerede etablerte datasentre i våre naboland viser at de regionale ringvirkningene er store.

Levanger bør se på mulighetene for å bli en vertskommune for et fremtidig stort datasenter, og det er naturlig at ordfører og kommuneadministrasjon ser på mulighetene for å få en slik etablering plassert sentralt på Innherred, fortrinnsvis i Levanger.

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Formannskapet ber ordfører og kommuneadministrasjon starte opp et arbeid med å selge inn Levanger som vertskommune for et stort datasenter i Trøndelag.

Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK

Formannskapet ber ordfører og kommuneadministrasjon starte opp et arbeid med å selge inn Levanger som vertskommune for et stort datasenter i Trøndelag.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.04.2017 07:33
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051