Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 25.11.15

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: kl. 13:50 - 14:15 (etter administrasjonsutvalgets møte

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 103/15 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 104/15 Referatsaker utredning vedtak
PS 105/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 106/15 Kommunereformen - videre framdrift og valg av forhandlingsutvalg utredning vedtak
PS 107/15 Formannskapets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. 2015-2019 utredning vedtak
PS 108/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS utredning vedtak
PS 109/15 Frol IL - Orientering Søknad om økonomisk garanti for mulig VM i Orientering i Levanger utredning vedtak
PS 110/15 Kjøp av Håkon den godes gate 23-25 og 27 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf - forfall
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg Anni Pedersen Boneng  sp vara ap/sp/krf   x Ingrid Olga Hallan 
Khalil Obeed  sp  vara  ap/sp/krf  Ina Helen Kollerud Pedersen 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder økonomi  
Rigmor Strand Bakkan konsulent enhet økonomi  

  
Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

 

PS 103/15 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 4. november 2015.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 4. november 2015.

         Til toppen av siden

 

PS 104/15 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.

         Til toppen av siden

 

 

PS 105/15 Budsjett 2016 og Økonomiplan 2016-2019 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Vedlegg - utlagt i møte:

Oversikt - endringer knyttet til internhusleie i budsjettforslaget PDF

Rådmannens orientering PDF

Forslag i møte:

Robert Svarva (ap) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 2. desember 2015. 

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken utsettes til formannskapets møte 2. desember 2015.

         Til toppen av siden

 

 

PS 106/15 Kommunereformen - videre framdrift og valg av forhandlingsutvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (ap) fremmet følgende forslag:

Som Levanger kommunes medlemmer av forhandlingsutvalg velges:

Ordfører, varaordfører og Ina Helen Kollerud Pedersen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune ønsker å forhandle med Frosta, Verdal og Inderøy kommuner med sikte på å inngå intensjonsavtale om kommunesammenslutninger. Alternativt kan forhandles med Verdal og Frosta sammen eller hver for seg, alt avhengig av vedtak i de øvrige kommunene.

Forhandlingsprosessen kan starte opp med felles formannskapsmøte mellom de aktuelle kommunene, slik at faktagrunnlag, prosess og framdrift blir avstemt.

Som et ledd i arbeidet med å utrede konsekvensene av eventuelt å bestå som egen kommune ferdigstilles utredning om konsekvensene av avvikling av samkommunen parallelt med forhandlingene.

Som Levanger kommunes medlemmer av forhandlingsutvalg velges:

Ordfører

Varaordfører

Ina Helen Kollerud Pedersen

Rådmannen følger forhandlingsutvalget og utgjør kommunens sekretariat.

        Til toppen av siden

 

 

PS 107/15 Formannskapets valg av medlemmer til andre råd, nemnder og utvalg m.m. 2015-2019

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Forslag i møte:

Valgnemndas forslag på medlemmer til utvalg, råd og nemnder 2015-2019:

Einar Borgsøs stiftelse
Leder:             Martin Stavrum
Medlem:         Tore Sæter
Medlem:         Irene Flatås
Medlem:         Gerd Haugberg 
Vara:               Børge Lund
Vara:               Olav Veie

Fjellvegen Venås-Vulusjøen-Heståsdalen
Medlem:         Per Jarle Eriksen
Vara:               Harald Berg

Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning
Medlem:         Ordfører
Vara:               Varaordfører

Politiråd
Medlem:         Ordfører

Prostistyret for søndre Innherred
Medlem:         Karl M. Buchholdt
Vara:               Andreas J. Hjelmstad 

Aasen Sparebank – forstanderskapet
Medlem:         Alf Magnar Reberg
Medlem:         Astrid Juberg Vordal
Vara:               Jon Hiberg

Avstemning:

Valgnemndas forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Medlemmer til utvalg, råd og nemnder 2015-2019:

Einar Borgsøs stiftelse
Leder:             Martin Stavrum
Medlem:         Tore Sæter
Medlem:         Irene Flatås
Medlem:         Gerd Haugberg 
Vara:               Børge Lund
Vara:               Olav Veie

Fjellvegen Venås-Vulusjøen-Heståsdalen
Medlem:         Per Jarle Eriksen
Vara:               Harald Berg

Inntrøndelag interkommunale utvalg mot akuttforurensning
Medlem:         Ordfører
Vara:               Varaordfører

Politiråd
Medlem:         Ordfører

Prostistyret for søndre Innherred
Medlem:         Karl M. Buchholdt
Vara:               Andreas J. Hjelmstad 

Aasen Sparebank – forstanderskapet
Medlem:         Alf Magnar Reberg
Medlem:         Astrid Juberg Vordal
Vara:               Jon Hiberg

        Til toppen av siden

 

 

PS 108/15 Inntreden av nye deltakere i Trondheim Havn IKS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

  1. Vedtak fattet i representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.2014     og sak 5/15 av 16.06.2015, hhv. om innlemming av Frøya kommune og Namsos     kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS gjeldende fra      01.01.2016, godkjennes.
  2. Forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes med henvisning til § 4 i Lov om interkommunale selskap.
  3. Forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.2016, godkjennes.
            Til toppen av siden

 

PS 109/15 Frol IL - Orientering Søknad om økonomisk garanti for mulig VM i Orientering i Leavanger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Frol IL orientering gis en mulig underskuddsgaranti begrenset oppad til 2 mill kr i forbindelse med søknad om VM i orientering i 2019.
        Til toppen av siden

 

 

PS 110/15 Kjøp av Håkon den godes gate 23-25 og 27

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 25.11.2015

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Levanger kommune kjøper Håkon den Godes gt. 23-25 og 27 for 12.500.000 + omkostninger
  2. Kjøpet finansieres slik: 2,5 mill i tilskudd fra Husbanken og 10,3 mill i lån. Låneramma for 2015 økes med 10,3 mill kr.
  3. Saken avgjøres av Formannskapet etter hasteparagrafen, §13 i kommuneloven med begrunnelse i frist for å vedstå budet.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 11.12.2015 09:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051