Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 24.10.18

Sted: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 15.00

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 91/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 92/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 93/18 Møteplan 2019 utredning vedtak
PS 94/18 Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag utredning vedtak
PS 95/18 Reviderte vedtekter Midt-Trøndelag regionråd utredning vedtak
 PS 96/18 Bruk av utbytte fra NTE utredning vedtak
PS 97/18 Satser og telledatoer private barnehager 2019 utredning vedtak 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7+2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf - forfall
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf -  forfall
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed ap  varamedlem  ap/sp/krf Ina Helen Kollerud Pedersen 
Svein Erik Veie  ap  varamedlem   ap/sp/krf  x Børge Lund

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  

 

Forespørsel:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående omorganisering Staup.

Kommunalsjef helse besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

PS 91/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 24.10.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Svein Erik Veie og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Svein Erik Veie og Karl Meinert Buchholdt
        Til toppen av siden

 

 

PS 92/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 24.10.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 93/18 Møteplan 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 24.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Møteplan for 2019 vedtas.
        Til toppen av siden

 

 

PS 94/18 Samhandlingsstrategi for digitalisering i Trøndelag

Saksprotokoll i Formannskap - 24.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune slutter seg til samhandlingsstrategien for digitalisering i Trøndelag og vedtaket om videre håndtering fra rådmannsutvalget i Trøndelag.
 2. Levanger kommune slutter seg til som deltaker i det videre arbeidet med samhandling om digitalisering i Trøndelag og vil bidra til at foreslåtte tiltak gjennomføres.
 3. Levanger kommune ønsker å bidra til at kommunene i regionen samler seg om felles digital utvikling.
          Til toppen av siden


 

PS 95/18 Reviderte vedtekter Midt-Trøndelag regionråd

Saksprotokoll i Formannskap - 24.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune går inn for at Midt-Trøndelag regionråd utvides til å omfatte kommunene Stjørdal, Levanger, Verdal, Selbu, Tydal, Malvik, Meråker, Frosta, Inderøy, Steinkjer, Verran og Snåsa kommuner.
 2. Vedtekter som følger saken vedtas som grunnlag for samarbeidet.
          Til toppen av siden


 

PS 96/18 Bruk av utbytte fra NTE

Saksprotokoll i Formannskap - 24.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune avsetter 80 % av utbyttemidlene fra NTE til fond (heretter kalt Levanger kommunes kraftfond). Dette håndteres som et bundet fond. Formålet med fondet er å gi langsiktig avkastning av utbyttemidlene, samt eventuelt bli brukt til kapitaltilførsel til selskapet eller kjøp av aksjer i relevante regionale kraftselskap.
 2. Avkastning utover prisstigning (Realavkastning) av Levanger kommunes kraftfond (fra og med regnskapsåret 2019) brukes til tiltak i påfølgende år (fra og med budsjettåret 2020).
 3. 20 % av utbyttemidlene fra NTE settes av til et øremerket fond (heretter kalt Levanger kommunes utviklingsfond).
 4. Bruk av midlene nevnt i punkt 2 og 3 over skal gå til formål som har engangskarakter og ikke pådrar kommunen varig økte driftskostnader. Dette kan være tiltak som stimulerer til mer aktivitet, kulturtiltak, bostedsutvikling, kompetanseutvikling og næringsutvikling i kommunen, eller tiltak som gir kostnadsbesparelser i den ordinære driften. Rådmannen innstiller på bruk av midlene i sak som fremmes for formannskapet i juni eventuelt i første formannskapsmøte etter sommerferien (første gang i 2020). 
 5. Forvaltningen av midlene delegeres til rådmannen. Kommunens finansreglement/økonomireglement skal fastsette regler for forvaltning av midlene i Levanger kommunes kraftfond. Inntil disse reglene er fastsatt skal midlene plasseres på egen bankkonto.
 6. Utbytte fra NTE skal ikke inngå i kommunens ordinære og målsatte tall for netto driftsresultat. 
          Til toppen av siden 

PS 97/18 Satser og telledatoer private barnehager 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 24.10.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

1. Tilskuddssatser for ordinære private barnehager i 2019 settes til:

Barn 0-2år

215 669

Barn 3-6 år

103 369

Forslaget er basert på regjeringens forslag til maksimal sats for foreldrebetaling og deflator.

Rådmannen får fullmakt til å endre satsene dersom det blir endringer i statsbudsjettet. 

2 . Telledatoer i 2019: 01.01, 01.04, 01.09 og 01.11.
        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 24.10.2018 16:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051