Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 23.05.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: NORD universitet, Røstad, møtesal 4233 i Nylåna, 2. etasje mot sjøen
Tid: 15.50 - 17.50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 42/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 43/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 44/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal utredning vedtak
PS 45/18 TV-aksjonen 2018 - oppnevning av kommunekomite utredning vedtak
PS 46/18 Skatteoppkreverfunksjonen 2017 utredning vedtak
PS 47/18 Prosjekt plastposer utredning vedtak
PS 48/18 Endring av selskapsavtale og samarbeidsavtale for det interkommunale Krisesenteret for nordre del av Trøndelag utredning vedtak
PS 49/18 Foretaksnummer 919 602 473, Nan's Cafe AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 50/18 Pøbben v/ Innherred Pub & Bardrift AS. Søknad om virksomhetsoverdragelse for alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak
PS 51/18 Vassmarka industriområde - bredbånd utredning vedtak
PS 52/18 Etablering av nytt Felleskjøkken i Levanger kommune utredning vedtak
PS 53/18 Utlån til Levanger rådhus AS utredning vedtak
PS 54/18 Trønderhallen Levanger KF-årsregnskap 2017 utredning vedtak
PS 55/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Innherred samkommune utredning vedtak
PS 56/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 57/18 Budsjett og regnskap 2018 - tiltak for balanse utredning vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+0 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf - forfall
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Ingen vara       - Børge Lund

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Guri Sivertsen kultursjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  
Kjersti Nordberg idrettskonsulent  
Marit Berg Ness økonomikonsulent  

 
Orienteringer:


Karl Meinert Buchholdt
(V) stilte spørsmål angående muligheter for en orientering fra Trondheim kino.
Kultursjefen besvarte spørsmålet. En orientering vil bli gitt i formannskapets møte 27.6.18.

        Til toppen av siden

 

 

PS 42/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ingrid Olga Hallan og Karl Meinert Buchholdt

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Ingrid Olga Hallan og Karl Meinert Buchholdt
   Til toppen av siden

 

PS 43/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
   Til toppen av siden

 

PS 44/18 Søknad om fritak fra politiske verv - Ingvill Berg Fordal

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Ingvill Berg Fordal innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.
   Til toppen av siden

 

PS 45/18 TV-aksjonen 2018 - oppnevning av kommunekomite

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 til Kirkens Bymisjon oppnevnes: Gerd Haugberg

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag

Som nestleder oppnevnes: Ordføreren

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Som leder av kommunekomité for TV-aksjonen NRK 2018 til Kirkens Bymisjon oppnevnes: Gerd Haugberg

Som nestleder oppnevnes: Ordføreren

Ordfører og rådmann får fullmakt til å supplere komiteen, herunder sørge for sekretariatsfunksjonen. 
   Til toppen av siden

 

PS 46/18 Skatteoppkreverfunksjonen 2017

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport for 2017 til orientering.
 2. Kommunestyret tar kontrollrapporten for 2017 fra Skatt Midt-Norge til orientering.
     Til toppen av siden


 

PS 47/18 Prosjekt plastposer

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.
   Til toppen av siden

 

PS 48/18 Endring av selskapsavtale og samarbeidsavtale for det interkommunale Krisesenteret for nordre del av Trøndelag

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Ny selskapsavtale og ny samarbeidsavtale for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS godkjennes.
   Til toppen av siden

 


PS 49/18 Foretaksnummer 919 602 473, Nan`s Cafe AS. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 919 602 473, Nan`s Cafe AS, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 relatert til leide lokaler i Levanger jernbanestasjon ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 18.07.78, Ståle Moe, og f.nr. 22.04.84 Chirachaya Moe, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder. 
     Til toppen av siden

 
 

PS 50/18 Pøbben v/ Innherred Pub & Bardrift AS. Søknad om virksomhetsoverdragelse for alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet med beliggenhet Sjøgata 14 overføres fra foretaksnummer 980 090 752, Brygga Restaurantdrift AS v/ Pøbben til foretaksnummer 920 421 474, Innherred Pub & Bardrift AS v/ Pøbben, og med en varighet på bevillingsperioden satt til den 31.12.2019.
 2. F.nr. 09.05.93, Lena Marie Kristensen, og f.nr. 26.06.65, Ann Ovedie Soltvedt, tilrås godkjent som skjenkebevillingens styrer og stedfortreder. 
     Til toppen av siden

 


PS 51/18 Vassmarka industriområde - bredbånd

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune forskutterer for anleggskostnaden på inntil 800.000 kroner for å legge bredbånd fra Åsen sentrum til Vassmarka.
 2. Beløpet finansieres inn ved å bruke av disposisjonsfondet.
 3. Utlegget tilbakeføres disposisjonsfondet etter hvert som det kommer etableringer som tar i bruk bredbåndet.
     Til toppen av siden


 

PS 52/18 Etablering av nytt Felleskjøkken i Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

I St.melding ”Leve hele livet” er temaet mat en sentral del. Saken vedrørende felleskjøkken sendes tilbake til formannskapet for ny behandling slik at blant annet dette kan vurderes på nytt med bakgrunn i stortingsmeldingen.

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende tilleggsforslag til innstillingen – nytt pkt. 4:

Dialog mellom kjøkkenpersonalet på produksjonskjøkkenet og personalet ved institusjonene er viktig. For øvrig vises til St.mld. 15 – Leve hele livet.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 4 mot 4 stemmer som ble avgitt for Sands forslag til vedtak. Ordførerens stemme avgjorde.

Sands tilleggsforslag til innstillingen enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Nytt Felleskjøkken bygges ved Staup Helsehus
 2. Bygget skal ikke overskride summen i investeringsbudsjettet og i summen skal alt av   produksjonsutstyr og inventar være medberegnet. 
 3. Vi oppfordrer rådmannen til å se på reduksjon av plastbruken 
 4. Dialog mellom kjøkkenpersonalet på produksjonskjøkkenet og personalet ved institusjonene er viktig. For øvrig vises til St.mld. 15 – Leve hele livet.
     Til toppen av siden

 
 

PS 53/18 Utlån til Levanger Rådhus AS

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger Rådhus AS innvilges et lån på inntil 10 mill. kroner for å gjennomføre investeringer i selskapet. Rådmannen får fullmakt til å avtale lånebeløp innenfor denne grensen og vilkår for lånet.

Utlånet finansieres med låneopptak.
   Til toppen av siden

 

PS 54/18 Trønderhallen Levanger KF-årsregnskap 2017

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Styret for Trønderhallen sin innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Trønderhallen Levanger KFs årsregnskap og årsberetning for 2017 godkjennes
   Til toppen av siden

  

PS 55/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Innherred samkommune

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Innherred samkommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et regnskapsmessig resultat på kr. 0,- etter en samlet overføring fra deltakende kommuner på 92,0 millioner kroner.
 2. Administrasjonssjefens «Årsberetning for 2017» vedtas. 
     Til toppen av siden


 

PS 56/18 Regnskap og årsberetning 2017 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunes årsregnskap for 2017 fastsettes med et mindreforbruk på kr. 1.014.295,30
 2. Rådmannens årsberetning for 2017 vedtas.
 3. Regnskapsmessig mindreforbruk i 2017 avsettes til disposisjonsfond.
     Til toppen av siden


 

PS 57/18 Budsjett og regnskap 2018 - tiltak for balanse

Saksprotokoll i Formannskap - 23.05.2018

Forslag i møte:

Rådmannen endret sin innstilling – pkt. 4 korrigert til:

«…

4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill (rettet fra 5,55) mill. kroner

b. Enhet Bygg/eiendom reduseres med 1,0 mill. kroner ved nedlegging av Skogn svømmehall.

c. 0,5 mill. kroner i reduserte kostnader seniortiltak fordeles på enhetene ut fra dagens uttak av tiltak.

d. Kulturenheten reduseres med 0,45 mill (rettet fra 1,0 mill). kroner ved avvikling av kinotilbud i Festiviteten

e. Politikk reduseres med kr. 50.000,- gjennom reduksjon av tilskudd til politiske partier færre møter og kr. 200.000,- gjennom reduksjon av tilskudd til lag og foreninger.

f. Fellesområder reduseres med kr. 500.000,- gjennom reduksjon av avsetning til lærlinger og kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

g. 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enheten ut fra dagens aktivitet

h. Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.»

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Det settes ned et uavhengig utvalg som gjennomgår i sin helhet, faglig og økonomisk, om de store strukturelle endringene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende endringsforslag til rådmannens innstilling:

Punkt 2C: Kinodrift ved Festiviteten avvikles ikke i påvente av etableringen av ny privat kino. Beløp ut året på kroner 0,45 millioner finansieres via disposisjonsfondet da dette representerer et engangsbeløp.

Punkt 2E: Kommunens avsetning til lærlinger reduseres ikke med kroner 500 000. Avsetningen finansieres via disposisjonsfondet da dette representerer et engangsbeløp.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet på vegne av SP og AP følgende forslag:

1. Kommunestyret er bekymret for Levanger kommunes økonomiske situasjon. Alle enheter pålegges å planlegge årets drift ut fra et forbruk på maksimalt 98% av tildelt budsjettramme.

Innsparing: 13 millioner

2. Følgende tiltak iverksettes for å bidra til å bringe økonomien i balanse:

a)   Rådmannen bes se på mulighetene som ligger i å senke de variable lønnsutgiftene i kommunen; vikarutgifter, innleie, timebetalinger, kjøregodtgjøringer osv.

Innsparing: 1 million

b)   Overtidsbruk må holdes på et absolutt minimum. Ingen stillinger lyses ut eller tilsettes før dette er godkjent av kommunalsjef og/eller personalsjef.

Innsparing: 1 million

c)    Prosjektet med lokalisering av Familiens Hus legges på is inntil videre. Ressurser i dette prosjektet brukes til eksisterende lavterskeltilbud i kommunen.

d)   Bruk av årsturnus og bemanningsplaner gjennomgås og evalueres.

e)   Nåværende kommunale seniortiltak består inntil nye/endrede seniortiltak er vedtatt. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler gjennomgås.

f)     Kinodrift ved Festiviteten avvikles i påvente av etablering av ny privat kino.

g)   Prisene på praktisk bistand i hjemmet for brukere med inntekt over 2G heves med 10% fra 01.07.18. Økt inntekt beholdes på enhet Hjemmetjeneste.

3. Rådmannen bes utrede følgende tiltak

 1. Innføring av parkeringsregulering ved alle kommunale bygg
 2. Gjennomgang av kommunal eiendomsmasse med tanke på salg. 


4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill (rettet fra 5,55) mill. kroner

c. Kulturenheten reduseres med 0,45 mill (rettet fra 1,0 mill). kroner ved avvikling av kinotilbud i Festiviteten

d) Fellesområder reduseres med kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

e) 2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enheten ut fra dagens aktivitet

f) Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Institusjoner, Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.

Avstemning:

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens innstilling og Pedersens endringsforslag pkt. 1, ble endringsforslaget enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, pkt. 2a, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 2b, tiltrådt med 4 mot 4 stemmer som ble avgitt for Pedersens endringsforslag pkt. 2e. Ordførerens stemme avgjorde.

Rådmannens innstilling pkt. 2c (tilsvarende Pedersens forslag pkt 2f) tiltrådt med 5 mot 3 stemmer som ble avgitt for Buchholdts forslag.

Rådmannens innstilling, pkt. 2d, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 2e, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 2f, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 2g (tilsvarende Pedersens forslag pkt. 2g), enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, pkt. 2h, enstemmig avvist.

Pedersens forslag pkt. 2a, enstemmig tiltrådt.

Pedersens forslag pkt. 2b, enstemmig tiltrådt.

Pedersens forslag pkt. 2c, enstemmig tiltrådt.

Pedersens forslag pkt. 2d, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, pkt. 3a, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling, pkt. 3b, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 3c, enstemmig avvist.

Rådmannens innstilling, pkt. 3d (tilsvarende Pedersens forslag pkt. 3b), enstemmig vedtatt. 

Rådmannens forslag, pkt. 4a, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 4b, enstemmig avvist.

Rådmannens forslag, pkt. 4c, enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 4d, tiltrådt med 6 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag, pkt. 4e, enstemmig avvist.

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag, pkt. 4f og Pedersens endringforslag pkt. 4d, ble endringsforslaget enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag, pkt. 4g, enstemmig tiltrådt.

Ved alternativ avstemning mellom rådmannens forslag, pkt. 4h og Pedersens endringforslag pkt. 4f, ble endringsforslaget enstemmig tiltrådt.

Buchholdts tilleggsforslag avvist med 6 mot 2 stemmer.

INNSTILLING:

1. Kommunestyret er bekymret for Levanger kommunes økonomiske situasjon. Alle enheter pålegges å planlegge årets drift ut fra et forbruk på maksimalt 98% av tildelt budsjettramme.

Innsparing: 13 millioner

2. Følgende tiltak iverksettes for å bidra til å bringe økonomien i balanse:

a)   Rådmannen bes se på mulighetene som ligger i å senke de variable lønnsutgiftene i kommunen; vikarutgifter, innleie, timebetalinger, kjøregodtgjøringer osv.

Innsparing: 1 million

b)   Overtidsbruk må holdes på et absolutt minimum. Ingen stillinger lyses ut eller tilsettes før dette er godkjent av kommunalsjef og/eller personalsjef.

Innsparing: 1 million

c)    Prosjektet med lokalisering av Familiens Hus legges på is inntil videre. Ressurser i dette prosjektet brukes til eksisterende lavterskeltilbud i kommunen.

d)   Bruk av årsturnus og bemanningsplaner gjennomgås og evalueres.

e)   Kommunale seniortiltak avvikles fra 01.07.18. Alle lokale særavtaler og frikjøpsavtaler som går utover sentrale avtaler sies opp og reforhandles.

f)     Kinodrift ved Festiviteten avvikles i påvente av etablering av ny privat kino.

g)   Prisene på praktisk bistand i hjemmet for brukere med inntekt over 2G heves med 10% fra 01.07.18. Økt inntekt beholdes på enhet Hjemmetjeneste.

3. Rådmannen bes utrede følgende tiltak

 1. Innføring av parkeringsregulering ved alle kommunale bygg
 2. Gjennomgang av kommunal eiendomsmasse med tanke på salg. 

 
4. Budsjettet for Levanger kommune for 2018 endres slik:

a. Enhet Institusjonstjenester styrkes med 5 mill. kroner

b. 0,5 mill. kroner i reduserte kostnader seniortiltak fordeles på enhetene ut fra dagens uttak av tiltak.

c. Kulturenheten reduseres med 0,45 mill. kroner ved avvikling av kinotilbud i Festiviteten

d) Fellesområder reduseres med kr. 300.000,- gjennom reduksjon av velferdstiltak.

e)2,0 millioner kroner i reduserte innkjøpskostnader fordeles på enhetene ut fra dagens aktivitet

f) Rådmannen får fullmakt til å se budsjettene for enhetene Institusjoner, Habilitering og Hjemmetjenester samlet, og foreta nødvendige budsjettmessige endringer mellom disse enhetene.

    Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 24.05.2018 11:46
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051