Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 22.03.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetid: 13:00 - 15:30 (etter administrasjonsutvalgets møte)

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 23/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 24/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 25/17 Søknad om permisjon fra politisk verv - Synnøve Fløttum utredning vedtak
PS 26/17 Aasen sparebank - reviderte vedtekter - endringsvalg utredning vedtak
PS 27/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 14.3.17 utredning vedtak
PS 28/17 Kommunal overtakelse av ikke kommunal barnehage utredning vedtak
PS 29/17 Husleier Stokkbakken omsorgssenter utredning vedtak
PS 30/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune utredning vedtak
PS 31/17 Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet utredning vedtak
PS 32/17 Høringsuttalelse - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister utredning vedtak
PS 33/17 Høringssvar - forslag om oppheving av vannscooterforskriften utredning vedtak
PS 34/17 Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS utredning vedtak

    
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Vidar Solheim personal og organisasjonssjef  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi  


Ingrid Olga Hallan (AP) fremmet forespørsel angående videre planer for Skogn helsetun.
Rådmannen besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel angående ordførerens utpeking av representanter til representantskapsmøter i IKS.
Ordfører og rådmann besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel angående Tuv skole – salg av bygget.
Rådmannen besvarte spørsmålet.

Orienteringer:

 • Proneo
  – statusrapportering v/prosjektleder Knut Baglo/avdelingsleder Rådgiving Viggo Iversen - presentasjon PDF

        Til toppen av siden

 

PS 23/17 Valg til godkjenning/signering protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Anita Ravlo Sand

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Anita Ravlo Sand
        Til toppen av siden

 

 

PS 24/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 25/17 Søknad om permisjon fra politisk verv - Synnøve Fløttum

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Synnøve Fløttum innvilges permisjon fra sitt verv som varamedlem til kommunestyret i perioden 1.4.17-1.8.18.
        Til toppen av siden

 

 

PS 26/17 Aasen sparebank - reviderte vedtekter - endringsvalg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

Som medlem til generalforsamlingen for Aasen sparebank velges: Astrid Juberg Vordal

Som varamedlem til generalforsamlingen for Aasen sparebank velges: Alf Magnar Reberg

Avstemning:

Rådmannens forslag, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Formannskapets vedtak i sak 107/15 på valg av medlemmer og varamedlem til forstanderskapet for Aasen Sparebank oppheves.

Som medlem til generalforsamlingen for Aasen sparebank velges: Astrid Juberg Vordal

Som varamedlem til generalforsamlingen for Aasen sparebank velges: Alf Magnar Reberg
        Til toppen av siden

 

 

PS 27/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 14.3.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Levanger Kommune avgir høring. Saken oversendes Rådet for likestilling av funksjonshemmede for uttalelse.

Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring"

   

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Lunds tilleggsforslag enstemmig vedtatt, 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir høringsuttalelse:

Høring om forslag til ny generell del av læreplanverket for grunnopplæringen som skal erstatte gjeldende Generell del og Prinsipper for opplæringen

Avgjøres av:
Driftskomiteen

Høyring om "En mer effektiv og fremtidsrettet hjelpemiddelformidling – for økt deltakelse og mestring"

Avgjøres av:
Rådet for likestilling av funksjonshemmede

         Til toppen av siden

 

PS 28/17 Kommunal overtakelse av ikke kommunal barnehage

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune overtar aksjene i Høgberget barnehage as fra 1.6.2017 gjennom å overta alle aksjene as for 3 mill kr i henhold til vedlagte avtale.
 2. Det settes i tillegg av 300.000 til investeringer i eiendommen.
 3. Aksjekjøpet og investeringen i vognbod etc finansieres ved å bruke av udisponert investeringsfond.
 4. Så snart det er praktisk hensiktsmessig slås barnehagen sammen med Momarka barnehage og drives som en avdeling under denne. Aksjeselskapet vil så bli avviklet.
          Til toppen av siden

 

 

PS 29/17 Husleier Stokkbakken omsorgssenter

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Husleier for Stokkbakken omsorgsboliger for 2017 fastsettes slik:

 • 33 m2                8.900 kr
 • 65 m2             11.200 kr 
          Til toppen av siden

 

 

PS 30/17 Organisering av samarbeidsløsninger etter oppløsning av Innherred samkommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Opplyst i møte:


Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 14:

Levanger kommune er åpen for å selge tjenester knyttet til landbruksforvaltning til Verdal kommune samt åpen for å inngå et vertskommunesamarbeid med Verdal kommune med Levanger som vert. 

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag – nytt pkt. 15:

Levanger kommune igangsetter arbeidet med nytt beredskapsbygg på «skoletomta» på Mule umiddelbart uavhengig av hvilken samarbeidsløsning som velges.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Formannskapet ber rådmannen utrede muligheten for videreføring av et felles landbrukskontor for Levanger og Verdal.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

Svarvas tilleggsforslag (nytt pkt. 14) tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts tilleggsforslag.

Svarvas tilleggsforslag, nytt pkt. 15, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. For å ivareta vedtatte oppgavefellesskap for Verdal og Levanger fra 1.1.2018 opprettes følgende samarbeidsordninger etter kommunelovens §27.
  a. Samarbeidsordning for regnskap, fakturering, innfordring og lønn, lokaliseres i Verdal.
  b. Samarbeidsordning for IKT, kemner, innkjøp og kommuneadvokat lokaliseres i Levanger.
 2. Styret for samarbeidene utgjøres av rådmennene i de to kommunene. Fagledere møter i styret med tale- og forslagsrett. Representant for ansattes organisasjoner gis også møte- og talerett i styret.
 3. Vedtekter for hver av samarbeidsordningene (i stedet for styrene) og samarbeidsavtale legges fram til politisk behandling før sommeren 2017.
 4. De ansatte blir tilsatt i den kommunen vedkommende samarbeid har kontoradresse.
 5. For at samarbeidsordningene skal kunne løse sine oppgaver for kommunene på en effektiv måte må kommunene samkjøre seg og ha samme ikt-systemer, lik arkivplan, så like rutiner som mulig. Dette er også viktig i beredskapssammenheng da kommunene kan avlaste hverandre, hjelpe hverandre og kjøpe tjenester av hverandre der det er nødvendig.
 6. Budsjett for samarbeidet besluttes av styret før kommunenes behandler sine årsbudsjetter. Endelig godkjenning av det enkelte samarbeids budsjett blir med det del av kommunestyrenes ordinære budsjettvedtak. Kostnader fordeles som hovedregel etter innbyggertall. Avvik fra denne kan være som følge av kommunespesifikke satsninger m.v., som gjør dette unaturlig i enkeltstående tilfeller.
 7. Kommunen ønsker fortsatt felles brann- og redningstjeneste. Samarbeidsløsning konkretiseres for kommunestyrebehandling i juni.
 8. Oppgavene i dagens Dokumentsenter føres i sin helhet tilbake til kommunene.
 9. Kostnader til pensjon for ansatte som har hatt Innherred samkommune som siste arbeidsgiver overtas av vedkommende morkommune.
 10. Eventuell gjeld og fordringer mellom samkommune og deltakerkommunene gjøres opp ved avviklingen.
 11. Samkommunen har ingen anleggsmidler. Omløpsmidler følger samarbeidsordningene og fordeles for øvrig etter innbyggertall som hovedregel.
 12. Eierskapsposter og avtaler med andre partnere og kommuner gjennom Innherred samkommune gjennomgås og posisjoneres i den enkelte kommune i egen sak etter sommeren.
 13. Fondsavsetninger i samkommunens regnskap skal fordeles slik intensjonene bak midlene tilsier, eller har sin opprinnelse. Fondsmidler som er opparbeidet i samkommunen i fellesskap skal fordeles etter folketall, såfremt det ikke er juridiske føringer for annet.
 14. Levanger kommune er åpen for å selge tjenester knyttet til landbruksforvaltning til Verdal kommune samt åpen for å inngå et vertskommunesamarbeid med Verdal kommune med Levanger som vert.
 15. Levanger kommune igangsetter arbeidet med nytt beredskapsbygg på «skoletomta» på Mule umiddelbart uavhengig av hvilken samarbeidsløsning som velges.
          Til toppen av siden

 

 

PS 31/17 Utarbeidelse av innkjøpstrategi og grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommunestyre vedtar at de strategiske grepene for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner  - Jfr. Vedlegg, innarbeides i ny innkjøpsstrategi for Levanger kommune. 
 2. Levanger kommune skal innarbeid disse anbefalingene i anskaffelsesreglement/rutiner og håndbøker. Det innarbeides muligheter til å gjøre unntak for bestemmelsene om prosentkrav når det gjelder antall faglærte og lærlinger hvis bestemmelsene ellers er overholdt.
          Til toppen av siden

 

 

PS 32/17 Høringsuttalelse - Forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune gir høringsuttalelse til forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister for å poengtere at godt personvern er en forutsetning for at registeret etableres. Det er videre helt nødvendig at opplysningene kan høstes fra journalsystem uten at ytterligere registreringsarbeid påføres tjenesteutøverne, og det er avgjørende at det etableres et fagråd med tilstrekkelig innsikt til å vurdere kvalitet på data, betydningen av indikatorene og konsekvensene av å planlegge, styre, finansiere og evaluere på grunnlag av disse.
        Til toppen av siden

 

 

PS 33/17 Høringssvar - forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Vannscooterforskriften oppheves.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak vedtatt med 6 mot 3 stemmer som ble avgitt for Rebergs forslag til vedtak.

VEDTAK:

Levanger kommune fraråder at forskrift om bruk av vannscooter og lignende opphører og at vannscooter skal likestilles med fritidsbåter. Dette baseres ut fra hensynet til naturmangfoldet, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv.

Det bør videreføres et nasjonalt regelverk som styrer bruken av vannscooter til områder som er egnet til formålet, og der konsekvensene for natur, nærmiljø og friluftsliv er minst mulig.
        Til toppen av siden

 

 

PS 34/17 Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 22.03.2017

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

Som kommunens representant i representantskapet for Konsek Trøndelag IKS velges: Robert Svarva                              

Som vararepresentanter velges: Jostein Trøite og Anita Ravlo Sand..

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret slutter seg til forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS til Konsek Trøndealg IKS
 2. Kommunestyret vedtar selskapsavtalen for Konsek Trøndelag IKS
 3. Kommunestyret godkjenner innskuddskapital på kr 125.000
 4. Kommunestyret godkjenner at KomSek Trøndelag IKS avvikles
 5. Som kommunens representant i representantskapet for Komsek Trøndelag IKS velges: Robert Svarva
 6. Som vararepresentanter velges: Jostein Trøite og Anita Ravlo Sand.

         Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 27.03.2017 08:43
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051