Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 21.08.19 - sak 84/19 - Strategi for kommunens samarbeid med Nord universitet og andre tilsvarende kompetansemiljø

Håkon Okkenhaug - klikk for personkort
Saksbehandler: Håkon Okkenhaug
Arkivref. 2019/4499
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 21.08.19 84/19

  

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Levanger kommune vil utvikle en strategi for samarbeidet med Nord universitet og andre tilsvarende kompetansemiljø. Kommunen tar initiativ til å etablere en samarbeidsavtale med universitetet.
  2. Strategiarbeidet knyttes til de pågående kommuneplanprosessene.

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I perioden våren 2018 til våren 2019 gjennomførte Nord universitet en omfattende prosess for å endre studiestedsstrukturen. Dette endte som kjent med at Bodø og Levanger ble valgt som de to stedene universitetet skal ha som campuser, mens Steinkjer, Namsos og Stjørdal skal være studiesteder her i Trøndelag.  

Det gir Levanger en unik posisjon som bør benyttes til å utvikle og etablere flere studier, og utvikle byen som et attraktivt sted å studere, forske og undervise. Levanger kommune hadde et møte med ledelsen på Nord universitet 8. november i fjor der vårt ønske var å berede grunnen for en omfattende samarbeidsavtale med Nord universitet. Levanger kommune har hatt en samarbeidsavtale tidligere. Denne ønsker kommunen å utvikle videre. Nord universitet ville ikke starte et slikt arbeid fordi de var midt omorganiseringsprosessen og det var ikke ønskelig å binde seg opp i en tidlig fase. Samtidig uttrykte Nord et ønske om å inngå samarbeidsavtale med kommunen etter at studiestedssaken var over. Avtaleutkastet var bygd på samme prinsipper som avtalen Nord har med Bodø kommune.

Nå er omorganiseringen avgjort, og vi må ta opp arbeidet.

Vurdering:

Rådmannen ser for seg en prosess der kommunen lager en strategi for hvordan Levanger kan utvikle et samarbeid med Nord universitet, men også NTNU og Helse Nord-Trøndelag. De to sistnevnte dras inn i prosessen fordi NTNU har sin legeutdanning i Levanger. Helse Nord-Trøndelag er praksissted for dette og ønsker også å trekke til seg flere ansatte som kan kombinere forskning og klinisk arbeid.

En slik strategi kan omfatte samarbeid om fysiske utbyggingsprosjekter, felles faglig utvikling, men også hvordan Levanger kommune kan drive næringsutvikling i tilknytning til de fagmiljøer og studier som Nord har og vil etablere på campus Røstad. Et samarbeid om disse forholdene vil også måtte utvikles sammen med Statsbygg og Nord studentsamskipnad

Levanger kommune har allerede gjort mye på Røstad. Vi har sammen med grunneier Statsbygg utviklet kulturlandskapet på campus, bygd bystrand der, ungdomsskole, stor idretts- og svømmehall og Filmfabrikken.   

Organisering

Administrasjonen driver nå et omfattende arbeid med revidering av kommuneplaner. Det er naturlig at arbeidet med Levanger som universitetsby inngår i de forskjellige kommunedelplanene, og at man i etterkant lager et sammendrag av de områdene som angår universitetet og studentene, uten at dette sammendraget nødvendigvis får status som temaplan. Det krever involvering fra ledelse, ansatte og studenter ved Nord universitet i Levanger.

Kommunestyret har tidligere vedtatt at vi skal revidere kommunedelplaner på følgende områder: Kulturminner og kulturmiljø, Anlegg og infrastruktur, Klima, miljø og energi, Næring, Kultur, Helse og velferd, Oppvekst. I tillegg skal kommuneplanens arealdel og samfunnsdel revideres. Innenfor alle disse planene arbeides det med problemstillinger som er aktuelle for en universitetsbystrategi.

Man er nå i slutten av fasen der man innhenter kunnskap. I løpet av høsten skal analysene og involvering av innbyggere og eksterne partnere i gang. Det er i analysearbeidet og videre fram mot konklusjoner administrasjonen ser for seg å involvere de tidligere nevnte parter.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 22.08.2019 07:19
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051