Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 21.08.19

Sted/tid: Møterom 1045 v/Glassgården, Levanger rådhus
13.40 - 15.20

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (3)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 79/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 80/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 81/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 13.08.19 utredning vedtak
PS 82/19 Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - temaplan barnehage utredning vedtak
PS 83/19 NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats - Høringsuttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 84/19 Strategi universitetsby - vegen videre utredning vedtak
PS 85/19 Nytt sentralkjøkken i Levanger utredning vedtak
PS 86/19 Innarbeiding av Kommunedelplan klima, miljø og energi i felles planprogram for kommuneplanprosesser i 2019 og 2020 utredning vedtak
PS 87/19 Endring av leiepriser Festiviteten utredning vedtak
PS 88/19 Søknad om kommunal garanti - Levanger Fotballklubb / LFK utredning vedtak
PS 89/19 Økonomirapportering 2. kvartal 2019 utredning vedtak
FO 8/19 Interpellasjon fra Karl Meinert Buchholdt (V) - gjenåpning av Skogn Helsetun tekst vedtak
FO 9/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - ferdigstilling av lekeplass i Gottås boligfelt tekst vedtak
FO 10/19 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - oppfølging av henvendelser tekst vedtakAv utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

  
Orienteringer:

 • Budsjett 2020 og økonomiplan 2020 – 2023 – status v/rådmannen presentasjon PDF (orientering felles med administrasjonsutvalg)
 • Forskning på Falstads skolehjemhistorie for perioden fram til 1941 – mulig samarbeid mellom Falstadsenteret, Nord universitet og Levanger kommune v/kommunalsjef samfunn
 • Kjøp av næringsareal v/rådmannen presentasjon PDF (Deler av orienteringa ble av et enstemmig formannskap gitt i lukket møte. Dette ut fra forretningsmessige hensyn)

        Til toppen av siden

 

 

PS 79/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Astrid Juberg Vordal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Godkjenning/signering av protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Astrid Juberg Vordal

 

 

PS 80/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 81/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 13.08.19

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingrid Olga Hallan fremmet følgende tilleggsforslag:

Det gis i tillegg høring på følgende:

Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten  Avgjøres av: Formannskapet

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene: 

Høring - utvidelse av rettighetsbestemmelsen om brukerstyrt personlig assistanse for bestemte personer over 67 år

Avgjøres av: Formannskapet

Høring av endringer i rovviltforvaltningen

Avgjøres av: Formannskapet

Høring Forslag til endringer i barnehageloven Regler om barnehagemiljø

Avgjøres av: Formannskapet

Tvangsbegrensningsloven - Forslag til felles regler om tvang og inngrep uten samtykke i helse- og omsorgstjenesten 

Avgjøres av: Formannskapet

        Til toppen av siden

 

PS 82/19 Oversendelsesforslag fra Kommunestyret - temaplan barnehage

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal frememt følgende forslag til vedtak:

Saken oversendes til Driftskomiteèn uten realitetsbehandling i Formannskapet.

Avstemning:

Vordals forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Saken oversendes til Driftskomiteèn uten realitetsbehandling i Formannskapet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 83/19 NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats - Høringsuttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune frarår å endre systemet med differensierte satser for merverdiavgift slik regjeringen foreslår.
        Til toppen av siden

 

 

PS 84/19 Strategi universitetsby - vegen videre

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune vil utvikle en strategi for samarbeidet med Nord universitet og andre tilsvarende kompetansemiljø. Kommunen tar initiativ til å etablere en samarbeidsavtale med universitetet.
 2. Strategiarbeidet knyttes til de pågående kommuneplanprosessene.
          Til toppen av siden

 

 

PS 85/19 Nytt sentralkjøkken i Levanger

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Saken trukket.
        Til toppen av siden

 

 

PS 86/19 Innarbeiding av Kommunedelplan klima, miljø og energi i felles planprogram for kommuneplanprosesser i 2019 og 2020

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Høringsforslag til revidert planprogram i formannskapets sak 57/19 i møte 29.05.2019, vedtas. Ny kunnskap som har kommet fram gjennom mottatte høringsuttalelser, legges til grunn for det videre planarbeidet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 87/19 Endring av leiepriser Festiviteten

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Vedlagte forslag til priser for leie og andre tilleggstjenester på Festiviteten vedtas og legges til grunn for leieavtaler fra 1.1.2020.
        Til toppen av siden

 

 

PS 88/19 Søknad om kommunal garanti - Levanger Fotballklubb / LFK

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 1.500.000,- for Levanger fotballklubb
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 6 år
 3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
          Til toppen av siden

 

 

PS 89/19 Økonomirapportering 2. kvartal 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Økonomirapport for 2. kvartal 2019 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett endres slik:
 • Rammetilskudd økes med 2,5 mill. kroner
 • Enhet habilitering tilføres 1,72 mill. kroner
 • Frol barneskole tilføres 0,78 mill. kroner
 • Barnehage felles reduseres med kr. 0,1 mill. kroner
 • Bygg og eiendom tilføres 0,1 mill. kroner
          Til toppen av siden

 

 

FO 8/19 Interpellasjon fra Karl M. Buchholdt (V) - gjenåpning av Skogn Helsetun

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende interpellasjon til ordføreren:

Fra 2014 har det blitt gjennomført store strukturelle endringer innen pleie- og omsorg. Med disse strukturendringene har tradisjonelle institusjonsplasser i sykehjem i stor grad blitt erstattet av omsorgsboliger på ulike nivå, med heldøgns omsorg som høyeste nivå. Videre har kommunen også gjennomført andre omstillinger innen sektoren, for eksempel ble det i 2018 vedtatt å gjennomføre bemanningsreduksjoner, nedleggelse av bofellesskap og nedstenging av plasser ved kommunens nyeste institusjon: Staup Helsehus.

Levanger Venstre har både i kommunestyre, formannskap og gjennom innspill i media, påpekt at det er den vedtatte strukturen som skaper problemer.  Derfor har Venstre flere ganger foreslått å sette ned et uavhengig utvalg, som i sin helhet, det vil si både, faglig og økonomisk, skulle gjennomgå om de store økonomiske omstillingene innen pleie og omsorg har gitt ønsket resultat. Dette har vi ikke fått flertall for, da dette forslaget flere ganger har blitt stemt ned av AP og SP.

I kommunens økonomiplan for 2019-2022 blir effektivitet og kostnad i kommunens pleie- og omsorgstjenester, sammenlignet med andre sammenlignbare kommuner. Der kommer Levanger kommune dårlig ut, og økonomiplanen mener det ligger et effektiviserings-potensiale innen pleie og omsorg. Videre påpeker den samme økonomiplanen at det er et spørsmål om ikke sykehjem tvinges frem som en løsning på kapasitetsproblemene innen sektoren. Det siste spørsmålet har videre blitt aktualisert gjennom fylkesmannens tilsyn på Stokkbakken og Breidablikktunet, hvor det ble påpekt at kommunen benytter omsorgsboliger til å gi tjenester som skal gis i institusjon.

I perioden frem til 2030 vil antallet eldre mer enn dobles, og Levanger kommunes økonomiplan forteller antallet demente forventes å øke fra 280 i 2018 til 439 i 2030. I Trønderavisa 20. mars 2018 uttalte fagdirektør Marit Kverkild hos fylkesmannen i Trøndelag at debatten ofte dreier seg om omsorgsboliger eller sykehjemsplasser. Hun sier også at omsorgsboliger ikke kan erstatte sykehjemsplasser. Det er forskjell på hvor mye tilsyn du får i en omsorgsbolig og på et sykehjem; og noen er også så syke at man må passe på dem hele tiden. Hun påpeker også at det er forskjell i lovverket mellom de to boformene for eldre. I kommunens økonomiplan kommer det frem at bofellesskap kan være et tilbud til demente som ikke kan bo hjemme, men at det: «[…]vil være en utfordring i f.h.t. enkelte demente […] når det kommer til atferd. […] men det er spørsmål om ikke dette også tvinger fram sykehjem som løsning på kapasitetsutfordringene.»

Det er derfor vektige grunner til at kommunen skal tilby flere institusjonsplasser/sykehjem. I den vedtatte økonomiplanen er det satt av 92 millioner kroner til bygging av nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg. Venstre vil at disse pengene også skal kunne brukes til nye institusjonsplasser sammen med eventuelt andre bevilgninger til formålet. Et aktuelt sted for å lokalisere nye institusjonsplasser, og da sammen med nye omsorgsboliger, vil være ved Skogn helsetun, slik at man tar sikte på en gjenåpning av helsetunet på Skogn.

Spørsmål:

Er ordføreren enig i at helsetunet på Skogn må gjenåpnes for å tilby et forsvarlig antall sykeheimsplasser?

Karl Meinert Buchholdt(V) fremmet følgende forslag til vedtak:

Rådmannen bes om en snarlig gjenåpning av Skogn helsetun i forslaget til budsjett for 2020 og økonomiplan for 2020-2023.

 


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet og interpellasjonen

Spørsmålet først:

Jeg er enig i at det kommer til å bli behov for flere nye omsorgsplasser og at Skogn etter mitt syn er godt egnet til å ta denne økningen, men pr i dag er det viktigste tiltaket å åpne de stengte plassene på Staup samt Breidablikktunet. Inntil behovet tilsier at vi må øke antall plasser mener jeg det er viktigere å se på muligheter til å benytte Skogn til dagtilbud i samarbeid med frivilligheten. Jeg har fått innspill fra frivillige som leverer mat fra kjøkkenet på Skogn om at det hadde vært fornuftig å i stedet for å kjøre ut mat, hente de som er ensomme for at de kan spise sammen en eller flere dager i uka og legge til rette for dagaktivitet samtidig. Dette har jeg bedt om at det blir tatt tak i og det arbeides det nå med fra administrasjonen.

Sykehjem (institusjon) eller bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i omsorgsbase (HDO-bolig) er botilbud hvor det er helsefaglig personell til stede hele døgnet. Det er tjenestemottakerens behov som utløser mengde og type tjenester, ikke hvor han eller hun bor. Vedtak om tilbakeholdelse (å hindre en person i å forlate bopel) kan kun fattes når vedkommende oppholder seg i institusjon. Dette gjelder kun denne spesielle typen tvangsvedtak.

Finansieringen av institusjon og HOD-bolig er ulik (vederlagsforskriften – husleieloven).

Det igangsettes nå en politisk bestilt evaluering av organisatoriske endringer som er gjort i helse og velferdsområdet de senere år. Rapporten fra denne vil være med å danne kunnskapsgrunnlaget for planleggingen av framtidas tjenester og organisering, noe som inngår i arbeidet med revisjon av kommunedelplan helse og velferd. Økonomiske ressurser og kompetanseressurser må prioriteres brukt på en måte som gjør det mulig å imøtekomme morgendagens tjenestebehov på en hensiktsmessig måte. Dette krever at vi tenker helhetlig og sammenhengene om kommunens tjenester og tilbud. Det er derfor naturlig å avvente rapporten fra evalueringsarbeidet, arbeidet med kommunedelplan helse og velferd og boligsosial handlingsplan før en beslutter videre bruk av kommunens ulike bygg/boliger, herunder Skogn helsetun.

I første omgang bør en prioritere å finne mulighet for å reåpne stengte heldøgns plasser på Staup helsehus. 

Pr 16.08 venter:

 • 8 hjemmeboende venter på HDO
 • 5 på korttidsopphold på Staup venter på HDO
 • 0 Utskrivningsklare pasienter på sykehuset

 
På bakgrunn av at det etter min mening er viktigere å sørge for åpning av de stengte plassene på Staup og Breidablikk før man går videre med Skogn. Det er ikke realistisk å gjøre begge deler samtidig hverken økonomisk eller rekrutteringsmessig.

Derfor vil jeg stemme imot forslaget til vedtak

Avstemning:

Buchholdts forslag til vedtak avvist med 8 mot 1 stemme.
        Til toppen av siden

 

 

FO 9/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V) - ferdigstilling av lekeplass i Gottås boligfelt

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

I sak kommunestyresak 23/19 ble det bevilget 600 000 kroner til Gottås boligfelt. Pengene skal blant annet brukes på ferdigstilling av lekeplass. I tillegg er det benyttet 184 000 kroner til dette tiltaket i 2018.

Spørsmål til ordføreren:

Hvor langt har man kommet med ferdigstilling av lekeplassen og når er den eventuelt ferdigstilt


Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet.

I 2018 ble det brukt deler av bevilget beløp til å prosjektere lekeplassen, samt å utarbeide anbudsdokument for konkurransen. Anbudet sendes ut i august, med en tenkt oppstart i slutten av oktober 2019. Ferdigstillelse av lekeplassen er satt til ca 01/06-2020. Byggeperioden blir relativt lang, da oppstarten av arbeidet ble så sent på året.
        Til toppen av siden

 

 

FO 10/19 Spørsmål fra Anita Ravlo Sand (SP) - oppfølging av henvendelser

Saksprotokoll i Formannskap - 21.08.2019

Behandling:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:

I sommer ble jeg og flere andre politikere kontaktet av beboer i en kommunal bolig i Nordsiveien som påpekte mangler ved kommunens vaktmestertjeneste. Videre opplyste beboeren å ha sendt klager på boforholdene som ikke var blitt besvart av kommunen til tross for flere purringer.

På den her bakgrunnen hadde beboeren en opplevelse av at tjenestene til brukere av kommunal bolig ble nedprioritert.

Det er naturligvis generelt viktig at brukere av kommunale tjenester blir tatt på alvor når de henvender seg til kommunen om mangler ved tjenestene. Det må være et minimumskrav at det gis svar på henvendelsene innen rimelig tid.

I dette konkrete tilfellet som gjaldt klage på boforhold i kommunal bolig, ble etter mine opplysninger første klage sendt desember 2018, og i juli i år var klagen og purringene fremdeles ikke besvart. Som i sistnevnte tilfelle er brukere av kommunale tjenester ofte personer i en sårbar livssituasjon, og de er en gruppe som kommunen må behandle med forståelse og verdighet.

Hva tenker ordføreren kan gjøres for å sikre at brukere av kommunale tjenester som henvender seg til kommunen får svar innen rimelig tid?


Ordføreren besvarte spørsmålet.

Takk for spørsmålet. 

Alle som henvender seg til Levanger kommune skal få svar innen rimelig tid, det eksisterer rutiner for dette og det forventer jeg blir fulgt.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 21.08.2019 17:30
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051