Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 18.04.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, 3. etg. Levanger rådhus
Tid: 13.10 - 14:45

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 26/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 27/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 28/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.4.18 utredning vedtak
PS 29/18 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Reglement for kommunestyret, interpellasjon og spørsmål utredning vedtak
PS 30/18 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS utredning vedtak
PS 31/18 Kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd på Ytterøy utredning vedtak
PS 32/18 Tildeling av tilskudd til allmennyttige og helsefremmende tiltak 2018 utredning vedtak
PS 33/18 Tildeling aktivitetstilskudd 2018 utredning vedtak
PS 34/18 Foretaksnummer 958 685 585, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark. Søknad om kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet og søknad om kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet utredning vedtak
PS 35/18 Festiviteten kino og kulturhus - søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2 utredning vedtak
PS 36/18 Ombygging av tidligere barnehagelokaler utredning vedtak
PS 37/18 Trondheim Parkering - samarbeid utredning vedtak
PS 38/18 Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA utredning vedtak
PS 39/18 Søknad om kommunal garanti - Øvre Skogn vasslag SA utredning vedtak
PS 40/18 Økonomirapportering 1. kvartal 2018 utredning vedtak
PS 41/18 Sommerjobb for ungdom i 2018 i Levanger kommune (sak opprettet i møtet) - vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf - Forfall
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap varamedlem ap/sp/krf  x Kai Lennert Johansen

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Guri Sivertsen kultursjef  
Rigmor Strand Bakkan økonomikonsulent  


Sak opprettet i møtet – sak 41/18: «Sommerjobb for ungdom i 2018 i Levanger kommune»

Orientering/drøfting:


Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående oversikt over valgfag i ungdomsskolene

Ordføreren besvarte spørsmålet. 
Rådmannen vil gi en orientering i formannskapets møte 2.5.18.

        Til toppen av siden

 

PS 26/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Til godkjenning/signering protokoll velges: Khalil Obeed og Anita Ravlo Sand

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Til godkjenning/signering protokoll velges: Khalil Obeed og Anita Ravlo Sand
        Til toppen av siden

 

 

PS 27/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 28/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 9.4.18

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingrid Olga Hallan (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Det avgis høringsuttalelse:

Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften

Avgjøres av: Driftskomiteen


Avstemning:

Hallans forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det avgis høringsuttalelse:

Høring - regulering av spesialistutdanning i allmennmedisin, samfunnsmedisin og arbeidsmedisin i spesialistforskriften

Avgjøres av: Driftskomiteen

         Til toppen av siden

 

PS 29/18 Oversendelsesforslag fra kommunestyret - Reglement for kommunestyret, interpellasjon og spørsmål

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Reglement for kommunestyre endres slik:

Pkt. 19 c): «Frist for interpellasjoner må leveres skriftlig til ordføreren senest kl. 12 samme ukedag (som møtet avholdes) en uke før møtet»

Pkt. 19 d) – Følgende setning tas inn: «Svar på interpellasjoner og spørsmål gis skriftlig og gjengis i protokoll fra møtet» 

Likelydende endringer tas inn i reglement for formannskap, komiteer og administrasjonsutvalg
        Til toppen av siden

 

 

PS 30/18 Endring av selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Endringer i selskapsavtalen for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS §§ 1, 5 og11 gjeldende fra 01.01.2018 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 31/18 Kommunalt tilskudd til utbygging av bredbånd på Ytterøy

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Utbygging av bredbånd på Ytterøy støttes med et kommunalt tilskudd på kr. 430 000,-. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
        Til toppen av siden

 

 

PS 32/18 Tildeling av tilskudd til allmennyttige og helsefremmende tiltak 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Følgende tiltak tildeles tilskudd:

Lag og forening

Tiltak

Tilskudd

Frol IL

Drift av løypekjøring på Frolfjellet

70 000

Frol IL orientering

Tur- og sykkelorientering

25 000

Åsen museum- og historielag

Bru Elvheim

50 000

Nordtun grendehus SA

Trimtrapp Mule

140 000

Støringhaugen Vel

Lekeplass

20 000

Gottås velforening

Lekeplass

20 000

IL Aasguten

Trimtrapp Torhaugen

70 000

Ekne IL

Uteområdet idrettshytte Sønningen

20 000

Skogn IL alpint

HMS-utstyr Torsbustaden alpinsenter

30 000

Stiftelsen Ytterøy Bygdetun

Opprusting Berghaugen

54 000

SUM

499 000

         Til toppen av siden

 

PS 33/18 Tildeling aktivitetstilskudd 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Tilskudd til Foreningen Mot Stoff økes fra kr 15 00 til kr 25 000, Armfeldt markering reduseres fra 50 000 til 40 000.

Avstemning:

Svarvas endringsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak med endring i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Følgende aktiviteter tildeles økonomisk støtte over kr. 5000:

Søker

Tiltak

Innvilget tilskudd

Levanger kommune

Sykle til jobben

67 000

Levanger Nye Teater

Aristokattene

50 000

Levanger ungdomsforum/Levanger ungdomshus

The Happening 30. april

50 000

Flere frivillige lag og foreninger /koordinert av Levanger bibliotek

Armfeldt-markering

40 000

Stiftelsen Falstadsenteret

Kulturmøter – Ungdom forteller

50 000

Tour de Tomtvatnet

Fredagstour for ungdomsskoleelever

30 000

Levanger Idrettsråd

10 på topp

25 000

Nessegutten TF

Tilrettelagt fotball

25 000

Ekne Småbåtforening

Sjørock og Barnas lyskveld

20 000

Levanger sokn / kulturkirka

Händel: Messias

15 000

RS båten

Sommerskole 2018

15 000

Foreningen mot stoff Innherred

Åpent lokale

25 000

Havna Scene/Kari Palari-huset

Påskeverksted, Tirsdagsklubben og Håndverksmesse

13 700

Nord-Trøndelag Turistforening

Barnas Turlag

10 000

Nord-Trøndelag Turistforening

Tiltak turer utviklingshemmede

10 000

Levanger Sokn / kulturkirka

Konsertserie «Heim i sommer»

10 000

Levanger spelmannslag

Workshop om tradisjonsmusikk Innherred/Jämtland

7 000

LO Levanger

Tilskudd til korps som spiller 1. mai

6 000

SUM

468 700

         Til toppen av siden

 

PS 34/18 Foretaksnummer 958 685 585, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark. Søknad om kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet og søknad om kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Foretaksnummer 958 685 580, Mikkelhaug Gård v/ Ivar Andreas Skjetnemark, gis fram til den 31.12.2019 kommunal salgsbevilling med rett til tilvirkning for salg i egen virksomhet og kommunal skjenkebevilling med rett til tilvirkning for skjenking i egen virksomhet med en alkoholstyrke begrenset oppad til 22 %.
 2. F.nr. 27.09.64, Ivar Andreas Skjetnemark, og f.nr. 22.08.84, Kristina Varnaite, godkjennes som salgs – og skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.
          Til toppen av siden

 

 

PS 35/18 Festiviteten kino og kulturhus - søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Festiviteten kino og kulturhus, foretaksnummer 938 587 051, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1 og 2, relatert til skjenking i kjellerkroa, samt i barområde/billettluke, ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
 2. F.nr. 21.12.81, Anne Cecilie Olaussen, og f.nr. 08.11.56, Gunn Mari Storstad, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.
 3. Bevillingen gjøres operativ fra det tidspunkt de nødvendige kunnskapsprøver er avlagt og bestått.
          Til toppen av siden

 

 

PS 36/18 Ombygging av tidligere barnehagelokaler

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Ombygging av brakkerigg på Rinnleiret godkjennes med en kostnadsramme på inntil 3,9 mill kr inkl mva.

Kostnadene ved ombygging av finansieres ved salg av eiendom på området.
        Til toppen av siden

 

 

PS 37/18 Trondheim Parkering - samarbeid

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen får fullmakt til å inngå avtale med Trondheim Parkering KF om kjøp av tjenester for å støtte opp under gjennomføring av Levanger kommunes parkeringspolitikk.
        Til toppen av siden

 

 

PS 38/18 Søknad om kommunal garanti - Markabygda vassverk SA

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 3.000.000,- for Markabygda vassverk SA
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
 3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
          Til toppen av siden

 

 

PS 39/18 Søknad om kommunal garanti - Øvre Skogn vasslag SA

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 7.500.000,- for Øvre Skogn vasslag SA
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
 3. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
          Til toppen av siden

 

 

PS 40/18 Økonomirapportering 1. kvartal 2018

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Økonomirapport for 1. kvartal 2018 tas til etterretning.
 2. Levanger kommunes driftsbudsjett for 2018 endres slik:
  - Anslaget for rammetilskudd og inntektsutjevning nedjusteres med 10,0 millioner kroner, skatteanslaget justeres tilsvarende opp.
  - Avsetning til avdrag økes med 3,35 millioner kroner, finansieres med tilsvarende reduksjon av renteutgifter.
  - Det bevilges kr. 900.000,- til innredning av arbeidsplasser i forbindelse med avvikling av Innherred samkommune og kr. 300.000,- til prosjektet «Klimanettverk». Finansieres ved redusert avsetning til disposisjonsfond.
 3. Budsjettskjemaer for Levanger kommune for 2018 vedtas jfr. vedlegg 2 og 3.
          Til toppen av siden

 

 

PS 41/18 Sommerjobb for ungdom i 2018 i Levanger kommune (sak opprettet i møtet)

Saksprotokoll i Formannskap - 18.04.2018

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet på vegne av AP, SP, KRF, V følgende forslag til vedtak:

Levanger kommune viderefører ordningen med sommerjobb for ungdom i 2018. Kostnadsinndekningen på kr. 500.000 flyttes fra budsjettet til innvandrertjenesten som reduseres tilsvarende.

Rådmannen legger sommerjobb for ungdom i 2019 inn i budsjettet for 2019.

Avstemning:

Svarvas forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommune viderefører ordningen med sommerjobb for ungdom i 2018. Kostnadsinndekningen på kr. 500.000 flyttes fra budsjettet til innvandrertjenesten som reduseres tilsvarende.

Rådmannen legger sommerjobb for ungdom i 2019 inn i budsjettet for 2019.
        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 07.09.2018 10:49
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051