Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 17.08.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: 13:00 - 15:10

Sakliste (rev. 12.08.16) som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 60/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 61/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 62/16 Søknad om permisjon fra politiske verv - Silje Augdal Friberg utredning vedtak
PS 63/16 Framtidig struktur i Trøndelag politidistrikt utredning vedtak
PS 64/16 Kommunens delegeringsreglement - oppdatering utredning vedtak
PS 65/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 15.07.16 utredning vedtak
PS 66/16 Programavtale 2016 - 2020 Husbanken utredning vedtak
PS 67/16 Leieavtaler ved utleie av kommunale bygg - fullmakt til å inngå avtaler utredning vedtak
FO 1/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Gang- og sykkelvei langs fylkesveg 753 (Åsen-Åsenfjord)  tekst behandl.
FO 2/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - økonomisk støtte - Ronglan samfunnshus tekst behandl.

   
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf - forfall
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed  ap varamedlem ap  x Robert Svarva

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Håvard Heistad enhetsleder Bygg og eiendom  


Orienteringer:

 

Forespørsler i møtet:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående høring «Nasjonal Transportplan».

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Ingrid Olga Hallan (AP) stilte spørsmål angående plan for møter i Cittaslowrådet.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Ingrid Olga Hallan (AP) stilte spørsmål angående status angående omstilling innen helse- og omsorgstjenesten.

Rådmannen besvarte spørsmålet. Orientering vil bli gitt i neste møte.

Kai Lennert Johansen (AP) stilte spørsmål angående status i arbeidet med planer for kulturhus på havna.

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Khalil Obeed (AP) stilte spørsmål angående mulig overtakelse av fylkesveger.

Rådmannen og ordføreren besvarte spørsmålet.

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) stilte spørsmål angående status i arbeidet med oppløsning av samkommunen.
     Til toppen av siden

 

 

PS 60/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
     Til toppen av siden

 

 

PS 61/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 15. juni 2016 godkjennes.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 15. juni 2016 godkjennes.
     Til toppen av siden

 

 

PS 62/16 Søknad om permisjon fra politiske verv - Silje Augdal Friberg

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2016

Forslag i møte:

Anita Ravlo Sand (SP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Erik Undlien

Som nytt medlem til kulturpriskomite velges: Asbjørn Brustad

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Silje Augdal Friberg innvilges permisjon fra sine politiske verv fram til 1. september 2017.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Erik Undlien

Som nytt medlem til kulturpriskomite velges: Asbjørn Brustad
     Til toppen av siden

 

 

PS 63/16 Framtidig struktur i Trøndelag politidistrikt

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 1, vedtatt med 7 mot 2 stemmer.

Rådmannens forslag til vedtak, pkt. 2, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

  1. Ettersom det ser ut som om Levanger og Verdal kommuner blir å bestå som selvstendige kommuner etter kommunereformen er Levanger kommune av den oppfatningen at begge kommunene bør ha sitt fullverdige lensmannskontor for å sikre nødvendig samhandling med kommunene og øvrig lokalsamfunn. Levanger har 20 000 innbyggere og Verdal nesten 15 000.
  2. Dersom det likevel blir et felles lensmannskontor for de to kommunene er det riktig å legge det til Levanger som er det klart største av de to kommunene. Foruten at kommunen som har over 30% flere innbyggere enn nabokommunen er det viktig at lensmannskontoret ligger nært sykehus med bl.a voldsmottak og stor psykiatrisk avdeling og stort asylmottak med flere spesialavdelinger.  Levanger kommune har videre en lang E6-strekning som er ulykkesutsatt.
         Til toppen av siden

 

 

PS 64/16 Kommunens delegeringsreglement - oppdatering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2016

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag:

 

 
Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Leder av driftskomiteen og leder av plan- og utviklingskomiteen inviteres til gruppas første møte. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med forslagene fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det oppnevnes et utvalg som bes komme med forslag til nytt delegeringsreglement for Levanger kommune. Som medlemmer av utvalget velges:


Rådmannen stiller med sekretær for utvalget. Frist for utvalgets arbeid settes til 9.11.16. 

Leder av driftskomiteen og leder av plan- og utviklingskomiteen inviteres til gruppas første møte.
     Til toppen av siden

 

 

PS 65/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 15.07.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2016

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Uttalelse angående ny kontorstruktur i Skatteetaten – legges fram for formannskapet, jfr. informasjon fra Skatteetaten

Ingrid Olga Hallan (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Avgjøres av: Driftskomiteen

Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Avgjøres av: Driftskomiteen

Avstemning:

Pedersens tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Hallans tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med forslagene fremmet i møtet, enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring om forslag til endringer i arbeidsavklaringspenger

Avgjøres av: Formannskapet

Høring om forslag til endringer i tobakksforskriftene og ny forskrift om elektroniske sigaretter

Avgjøres av: Driftskomiteen

Høring - forslag om endringer i tobakksskadeloven

Avgjøres av: Driftskomiteen


Uttalelse angående ny kontorstruktur i Skatteetaten – legges fram for formannskapet, jfr. informasjon fra Skatteetaten.
     Til toppen av siden

 

 

PS 66/16 Programavtale 2016 -2020 Husbanken

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Programavtale for Husbankens kommuneprogram bolig for velferd 2016 mellom levanger Kommune og Husbanken Midt-Norge godkjennes.
     Til toppen av siden

 

 

PS 67/16 Leieavtaler ved utleie av kommunale bygg - fullmakt til å inngå avtaler

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 17.08.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen gis fullmakt til å inngå leieavtaler ved utleie av kommunale bygg.
     Til toppen av siden

 

 

FO 1/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Gang- og sykkelvei langs fylkesveg 753 (Åsen-Åsenfjord)

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

Hvilke tiltak vil ordføreren iverksette for å få realisert gang- og sykkelveg langs fylkesveg 753 mellom Åsen og Åsenfjord i fylkesvegplanen 2018-2021?

Ordføreren besvarte spørsmålet.
     Til toppen av siden

 

 

FO 2/16 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - økonomisk støtte - Ronglan samfunnshus

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål:

  1. Hvilket kronebeløp vil Levanger kommune prioritere til Ronglan samfunnshus i 2017 jamfør administrasjonens oppslag i Innherred 27. juli?
  2. Basert på at kommunen har arkivert opprinnelige søknad feil, vil ordføreren stille seg positiv en ny behandling av søknaden fra Ronglan samfunnshus om støtte i 2016?


Ordføreren besvarte spørsmålet. 

Forslag i møte:

Alf Magnar Reberg (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Ronglan samfunnshus innvilges kr. 20.000 i tilskudd for 2016. Beløpet belastes «formannskapets tilskuddskonto».

Avstemning:

Rebergs forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Ronglan samfunnshus innvilges kr. 20.000 i tilskudd for 2016. Beløpet belastes «formannskapets tilskuddskonto».

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 21.10.2016 12:35
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051