Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 16.01.19

Sted: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus
Tid: 13.00 - 15.15

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 2/19 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 07.01.19 utredning vedtak
PS 4/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Olaug Julie Aasan utredning vedtak
PS 5/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Kristin Aas utredning vedtak
 PS 6/19 17. mai-komitéer for 2019 utredning vedtak
PS 7/19 KS Debatthefte 2019 - KS spør - Uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak 
PS 8/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS  utredning vedtak 
PS 9/19 Budsjett 2019 for SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag  utredning vedtak 
PS 10/19 Overtakelse av fastlegehjemmel ved Åsen legekontor  utredning vedtak 
PS 11/19 Felleskjøkken etter en samdriftsmodell  utredning vedtak 
FO 1/19 Spørsmål fra Karl Meinert Buchholdt (V) - Kjøp av deler av området på Fiborgtangen for å utvikle det i kommunal regi  tekst behandl.
PS 12/19 Uttalelse angående lokalisering av NAV hjelpemiddelsentral  - sak opprettet i møte - vedtak 

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8 + 1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf -  Forfall
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Bjørg A. Pedersen Boneng   sp varamedlem ap/sp/krf Anita Ravlo Sand

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen økonomisjef  
Trude Nøst kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Lars Kverkild kommunalsjef  
Kristin Nøst avdelingsleder Ytterøy helsetun  
Håkon Okkenhaug næringssjef  
Vidar Solheim personalrådgiver  
Anne Grete Wold fungerende personalsjef  

   
Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet forespørsel:

17.10 vedtok kommunestyret følgende tre verbalforslag:

 1. Det gamle herredshuset på Ytterøy selges til næringsformål
 2. Kommunestyret ber rådmannen legge det gamle herredshuset på Skogn og den gamle presteboligen på Ytterøy ut for salg.
 3. Rådmannen legger frem en oversikt over eiendommer som kommunen eier, leier, fester etc. Oversikten skal videre inneholde forslag til eiendommer som kommunen kan selge.

 
Hva er status i denne saken, særlig i forhold til salgsprosess av det gamle herredshuset på Ytterøy, den gamle presteboligen på Ytterøy og det gamle herredshuset på Skogn?

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående bruk av prosjektmidler.

Astrid Juberg Vordal (AP) stilte spørsmål angående innføring av lærernormen i Levanger kommune.

Kommunalsjef oppvekst Marit E. Aksnes besvarte spørsmålet.

Sak opprettet i møtet etter forslag fra Robert Svarva (AP) PS 12/19 «Uttalelse angående lokalisering av NAV hjelpemiddelsentral»
        Til toppen av siden

 

 

PS 1/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Bjørg A. Pedersen Boneng  og Kai Lennert Johansen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Bjørg A. Pedersen Boneng  og Kai Lennert Johansen
        Til toppen av siden

 

 

PS 2/19 Referatsaker

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 3/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 07.01.19

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til høringsuttalelse - Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr:

Nedleggelse av pelsdyrnæringen kan sette en bekymringsverdig presedens. En statlig nedleggelse av en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv, rekrutering og trygghet for innsats og investeringsvilje.

Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, den har høyere etiske standard enn de fleste andre land og er et forbilde for andre. Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil dette forslaget i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd.

En nedleggelse av denne næringen vil ramme mange enkeltmennesker og familier i hele distrikts-Norge. Pelsdyrnæringen er en viktig næring, og tilleggsnæring, på flere steder som har vanskeligere forutsetninger for ordinært jordbruk. Vi frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne nye jobber eller nytt livsgrunnlag hvis næringen blir borte.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Svarvas forslag til høringsuttalelse enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene: 

Høring - ny forskrift om råd for eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for ungdom

Avgjøres av: Formannskapet

 
Høringsuttalelse - Høring – forslag til lov om forbud mot hold av pelsdyr:

Nedleggelse av pelsdyrnæringen kan sette en bekymringsverdig presedens. En statlig nedleggelse av en hel distriktsnæring er i konflikt med et forutsigbart næringsliv, rekrutering og trygghet for innsats og investeringsvilje.

Norsk pelsdyrnæring setter dyrenes velferd først, den har høyere etiske standard enn de fleste andre land og er et forbilde for andre. Mattilsynet i Trøndelag påpeker at pelsdyrnæringen er den næringen som har flest uanmeldte tilsyn, men som samtidig har færrest pålegg og svært få alvorlige. Ettersom forbudet mot pelsdyroppdrett ikke er et forbud mot import av pels, vil dette forslaget i realiteten bety et monopol for salg av pels i Norge, forbeholdt land med dårligere standard for dyrevelferd.

En nedleggelse av denne næringen vil ramme mange enkeltmennesker og familier i hele distrikts-Norge. Pelsdyrnæringen er en viktig næring, og tilleggsnæring, på flere steder som har vanskeligere forutsetninger for ordinært jordbruk. Vi frykter derfor at mange vil finne det vanskelig å finne nye jobber eller nytt livsgrunnlag hvis næringen blir borte.

 


 

PS 4/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Olaug Julie Aasan

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag:

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Oda Amalie Kise Hjertstrøm

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag i møtet, tiltrådt med 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING:

Olaug Julie Aasan innvilges fritak for resten av perioden fra sitt verv som medlem til driftskomiteen.

Som nytt medlem til driftskomiteen velges: Oda Amalie Kise Hjertstrøm
        Til toppen av siden

 

 

PS 5/19 Søknad om fritak fra politiske verv - Kristin Aas

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende forslag:

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien  

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling, med forslag fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Kristin Aas innvilges fritak fra sine politiske verv for resten av inneværende valgperiode.

Tove Irene Løvås rykker opp som fast medlem til kommunestyret.

Som medlem til driftskomiteen velges: Laila M. Inderberg

Representant til samarbeidsutvalget for Åsen barnehage: Erik Undlien  

Representant til samarbeidsutvalget for Skogn BU: Asbjørn Brustad
        Til toppen av siden

 

 

PS 6/19 17. mai-komiteer for 2019

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag:

Følgende navn tas ut:

Levanger
Kim Nilssen                           
Jonas H. Norbakk                  
Anita Hallan                          
Markabygda
Mona Finstad                        
Håvard Hallan                       
Kenneth Teigen                     
Inga Hammer                         
Åsen
Vigdis Myhre                        
Håvard Balsvik

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med endringsforslag fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.maikomitéer vedtas med endringer.

Følgende navn tas ut:

Levanger
Kim Nilssen                           
Jonas H. Norbakk                  
Anita Hallan                          
Markabygda
Mona Finstad                        
Håvard Hallan                       
Kenneth Teigen                     
Inga Hammer                         
Åsen
Vigdis Myhre                        
Håvard Balsvik

Ordføreren får fullmakt til å innvilge eventuelle søknader om fritak og oppnevne nye medlemmer.  Søknad om fritak må skje skriftlig.

Der det ikke er foreslått leder, konstituerer komiteen seg selv etter oppnevnelsen.
        Til toppen av siden

 

 

PS 7/19 KS Debatthefte 2019 - KS spør - Uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende svar på Debatthefte 2019 - KS spør:

Spørsmål

Forslag til svar fra Levanger kommune

Digitaliseringsarbeidet

 1. 1.      Hvordan kan KS best være en utviklingspartner for medlemmene på digitaliseringsområdet?

Koordinering av digitalisering i kommuner og fylkeskommuner. Se på felles løsninger for kommunesektoren innen området. Samhandling med stat ifm digitalisering og på vegne av kommuner/fylkeskommuner, delta i prosjekter for å oppnå utvikling, gode resultater og samt spredning av kunnskap.

 1. 2.      Bør KS gis et mer formelt mandat på vegne av sine medlemmer på digitaliseringsområdet? Hvilke områder er aktuelle og hvilke forutsetninger må en slik rolle hvile på?

KS bør gis et mandat innen digitaliseringsområdet og det bør omhandle strategier for kommunal-/fylkeskommunal sektor, anskaffelser; flere kommuner-/fylkeskommuner gir tyngde ved forhandlinger, hvordan systemer og hjelpemidler kan organiseres og brukes, bedre samhandlingen mellom kommuner-/fylkeskommuner for en mer effektiv informasjonsutveksling.

Forhandlinger 2019 - mellomoppgjør

 1. 3.      Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2019 fordeles i hovedsak sentralt eller lokalt?
  Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres?

Det er ikke ønskelig med lokale forhandlinger på kap 4. Det bør være et sentralt løft innen områder hvor det er vansker med rekruttering. Her tenkes det spesielt på sykepleiere og vernepleiere.

 1. 4.      Deler kommunen/fylkeskommunen KS’ vurdering av at det ikke er behov for vesentlige endringer i Hovedavtalen når den skal forhandles i 2019?

Ser ikke behov for at det gjøres endringer i Hovedavtalen.

Kompetansebehov

 1. 5.      Hva vil være de gode virkemidlene for læring og kompetanseutvikling i tjenestene framover?

Stimulere til og legge til rette for kompetanseheving når en står i jobb. Det bør også tilstrebes at de med utenlandsk utdannelse og kompetanse kan få denne godkjent slik at denne kompetansen kan utnyttes.

Variasjoner i tjenesten

 1. 6.      Er det tjenesteområder i dag hvor det er for stor ulikhet i og mellom kommuner/fylkeskommuner? I tilfelle hvilke?

Det er stor forskjell på inntektsnivået mellom kommunene. Det betyr at det er en ulikhet i tjenestenivået mellom kommuner med lave frie inntekter pr innbygger og kommuner med høye frie inntekter. Dette går på alt fra voksentetthet i barnehage og skole til eldreomsorg. Det kan synes som om større kommuner med relativt høye inntekter makter å prioritere utviklingsarbeid høyere enn mellomstore kommuner som i stor grad har lave frie inntekter.

 1. 7.      Hvordan kan kommunene/fylkeskommunene selv og KS redusere uønsket variasjon?

Kommunene kan selv påvirke inntektene med å benytte handlingsrommet med å skrive ut eiendomsskatt. Dessuten ved å sørge for å sette av ressurser til effektiviseringsarbeid. KS kan bidra med å være tydelig på at inntekter mellom kommuner må fordeles bedre slik at alle kommuner har mulighet til å tilby noen lunde likeverdige tjenester.

        Til toppen av siden 

 

 

PS 8/19 Endring av selskapsavtale IKA Trøndelag IKS

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger kommune godkjenner revidert selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS gjeldende fra 01.01.2019.
        Til toppen av siden

 

 

PS 9/19 Budsjett 2019 for SMISO, Senter mot incest og seksuelle overgrep Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal (AP) ba om vurdering av sin habilitet. Hun fratrådte møtet. Vordal ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil.

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Budsjettforslag for SMISO 2019 godkjennes
        Til toppen av siden

 

 

PS 10/19 Overtakelse av fastlegehjemmel ved Åsen legekontor

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune kjøper hjemmel ved Åsen legekontor for å benytte denne som praksisplass for ALIS
 2. Rådmann gis fullmakt til å forhandle og gjennomføre kjøp av hjemmelen innenfor økonomisk ramme på inntil kr. 500.000
 3. Overtagelsen finansieres innenfor driften av legetjenesten
 4. Levanger kommune inngår avtale med Åsen legekontor om utplassering av ALIS og veiledning med samme vilkår som de andre legekontorene som har ALIS
          Til toppen av siden

 

 

PS 11/19 Felleskjøkken etter en samdriftsmodell

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Bjørg A. Pedersen Boneng  (SP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken utsettes.

Det oppleves uhensiktsmessig å ha storkjøkken på Verdal for hele Levanger kommune.

Rapport som danner grunnlaget for saksframlegget hadde kun mandat til å vurdere Rinnleiret som sted. Rapporten bør revideres.

Ny kommunalsjef starter 1. februar.  Vi ønsker at saken presenteres i endret form til formannskapet.

Avstemning:

Bonengs alternative forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Saken utsettes.

Det oppleves uhensiktsmessig å ha storkjøkken på Verdal for hele Levanger kommune.

Rapport som danner grunnlaget for saksframlegget hadde kun mandat til å vurdere Rinnleiret som sted. Rapporten bør revideres.

Ny kommunalsjef starter 1. februar.  Vi ønsker at saken presenteres i endret form til formannskapet.
        Til toppen av siden

 

 

FO 1/19 Spørsmål fra Karl M. Buchholdt (V)

 Kjøp av deler av området på Fiborgtangen for å utvikle det i kommunal regi

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Behandling:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende spørsmål til ordføreren:
På Levanger Venstres åpne møte om næringsutvikling 13. november 2018, ble det opplyst at flere bedrifter hadde henvendt seg til Levanger kommune om næringsetableringer, men at Levanger kommune ikke har ledige arealer tilgjengelig. En planlagt bruk av næringsarealet i Vassmarka i Åsen ble stoppet på grunn av kommunal saksbehandlingsfeil og ny E6, mens ett næringsområdet på Fiborgtangen er eid av Norske Skog.

På ett spørsmål til ordføreren i formannskapet 28. november om næringsarealer og bedriftsetableringer, gir ordføreren meg følgende svar: «Jeg har tidligere tatt til orde for at kommunen skal kjøpe deler av næringsarealet på Fiborgtangen for å utvikle det i kommunal regi.»

Ettersom Levanger kommune per dags dato har lite med tilgjengelige næringsarealer, er det positivt at ordføreren har tatt til orde for at kommunen skal kjøpe tilgjengelige næringsarealer fra private virksomheter. Da er det også viktig at slike initiativer blir fulgt opp med handling, og at Levanger kommune har en offensiv tilnærming til næringsspørsmål.

Venstre vil at Levanger kommune skal drive en offensiv næringspolitikk og legge til rette for bedrifter som skaper arbeidsplasser. Det er derfor viktig at bedrifter som ønsker å etablere seg i Levanger får positiv respons og at kommunen har tilgjengelige arealer for bedrifter som ønsker å etablere seg her.

Spørsmål til ordføreren:

Hvorfor har ikke Levanger kommune kjøpt deler av næringsområdet på Fiborgtangen for å utvikle det i kommunale regi slik ordføreren sier han har tatt til orde for?

Ordføreren besvarte spørsmålet:

Takk for spørsmålet, Levanger kommune er svært opptatt av utviklingen av næringsarealet på Fiborgtangen. Årsaken til at Levanger kommune så langt ikke har gått i direkte forhandlinger om kjøp av næringsareal på Fiborgtangen er at det pågår diskusjoner og forhandlinger imellom Norske Skog og private aktører om kjøp av areal.
        Til toppen av siden

 

 

PS 12/19 Uttalelse angående lokalisering av NAV hjelpemiddelsentral

Saksprotokoll i Formannskap - 16.01.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Uttalelse til NAV:

Levanger formannskap ser med stor uro på NAV sin prosess knyttet til å sentralisere hjelpemiddelsentralen og derigjennom svekke tilbudet til innbyggerne på Innherred.

Hjelpemiddelsentral i nær tilknytning til sykehuset Levanger som i dag er uten tvil den beste løsningen for innbyggerne. I tillegg er det den klart beste løsningen i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Sett i lys av at Levanger heller ikke fikk en reell mulighet til å delta i anbudet knyttet til øvrige NAV funksjoner ser vi oss nødt til å poengtere at Trøndelag består av flere lokaliseringsalternativ enn Trondheim og Steinkjer.

Avstemning:

Svarvas forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Uttalelse til NAV:

Levanger formannskap ser med stor uro på NAV sin prosess knyttet til å sentralisere hjelpemiddelsentralen og derigjennom svekke tilbudet til innbyggerne på Innherred.

Hjelpemiddelsentral i nær tilknytning til sykehuset Levanger som i dag er uten tvil den beste løsningen for innbyggerne. I tillegg er det den klart beste løsningen i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Sett i lys av at Levanger heller ikke fikk en reell mulighet til å delta i anbudet knyttet til øvrige NAV funksjoner ser vi oss nødt til å poengtere at Trøndelag består av flere lokaliseringsalternativ enn Trondheim og Steinkjer.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 22.01.2019 13:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051