Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.06.18 - sak 62/18 - Innbyggerforslag iht kommuneloven kap 6 A, § 39 a - Oppreisning for feilvurdering og plassering av Torbjørn Skårstad

Ingrid Juberg Moe - klikk for personkort
Saksbehandler: Ingrid Juberg Moe
Arkivref. 2018/5528 - /000
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.06.18 62/18
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Krav om oppreisning/erstatning pålydende kr 250 000,- fra Torbjørn Skårstads støttegruppe avvises. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Det vises til Innbyggerforslag i henhold til kommuneloven § 39 a vedrørende «oppreisning for feilvurdering og plassering av Torbjørn Skårstad (født 12.4.1947) på Røstad off. skole for evneveike i 1959.»  

Vedlegg:

***** Fullmakt til å offentliggjøre doumenter PDF ********

 1. Innbyggerforslag, datert 15.04.18 (8MB) PDF (delt i tekst + underskrifter)
   
 2. Avslag i brev datert 02.01.2018 PDF
   
 3. Til ordfører og hele kommunestyret før behandlingen av Torbjørn Skårstad-saken PDF
   
 4. Referat fra møte i støttegruppa for Torbjørn Skårstad torsdag 15. mars 2018 PDF
    
 5. Skriv fra Ola Ødegaard, mottatt 12.6.18 PDF (utlagt 13.06.18)

 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Kommunen har tidligere behandlet spørsmålet om oppreisning for mennesker som anser seg feilplassert i institusjon eller har vært utsatt for omsorgssvikt under offentlig omsorg i ulike former og i ulike fora: 

2009 – Formannskapet sier nei til kommunal oppreisningsordning. Flertall mot å sende saken til kommunestyret


2010 – Ordføreren avviser å behandle en interpellasjon i kommunestyret om å gå inn for å opprette en oppreisningsordning


2012 – Interpellasjon om oppreisningsordning i kommunestyret på nytt avvist i kommunestyret:

 
2017/18 – Krav om erstatning fra Torbjørn Skårstad avslått i vedtak datert 02.01.2018.


Saksopplysning og vurdering:

Levanger kommune avslo 02.01.18 krav om oppreisning fra Torbjørn Skårstad. For juridisk vurdering av saken vises det i sin helhet til dette vedtaket. Vedtaket er ikke påklaget. 

Saken fremmes etter innbyggerforslag og reguleres i kommuneloven § 39 a. Bestemmelsen sier at kommunestyret selv plikter å ta stilling til forslaget dersom minst 2 % av innbyggerne står bak dette, dog slik at 300 underskrifter i kommunen er tilstrekkelig. Kravet er med 561 underskrifter oppfylt. Saken ligger også som påkrevet innenfor det kommunestyret har myndighet til å behandle.

En eventuell oppreisning i foreliggende sak vil etter dette ha en annen inngang enn gjeldende regelverk innenfor erstatningsrett.

Stortinget vedtok i Innst.S.nr.217 (2004-2005) St.meld.nr.24 (2004-2005) en utvidet og tilpasset rettferdsvederlagsordning for barn som har vært plassert i barnehjem, fosterhjem og spesialskoler. Rettferdsvederlagsordningen er Stortingets egen kompensasjonsordning for personer som har kommet særlig uheldig ut i møte med det offentlige i forhold til andre på samme tid. Ordningen er ikke nærmere regulert i formelle regler, men er utviklet gjennom praksis basert på skjønn. Man vil ikke få dekket sitt økonomiske tap, men etter omstendighetene kan man få et mindre beløp som er et plaster på såret for den uretten man er påført. Man kan ikke søke om rettferdsvederlag for forhold som er omfattet av andre erstatnings- eller kompensasjonsordninger. Vurderingen skjer ut fra det som var den rådende standarden den gangen, og hva som var mulig å gjennomføre. Beviskravene er ikke så strenge som ved vanlig erstatning, og det foretas ikke en vanlig culpavurdering/skyldvurdering. Det gjelder heller ikke bestemte regler om foreldelse.

I Stortingsmeldingen ble det sagt at det kommunale selvstyret gjør at det er opp til kommunene på selvstendig grunnlag å vurdere hvordan de stiller seg til krav om kommunal gransking eller erstatning, og at det av dette følger at det er kommunene som også må bære ansvaret for de eventuelle økonomiske kostnadene.

Innst. S. nr. 217 (2004-2005) Innstilling til Stortinget fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen påpekte også at det er opp til kommunene på selvstendig grunnlag å vurdere krav om kommunal gransking eller erstatning. 

Formannskapet avviste i 2009 opprettelse av en slik ordning i Levanger kommune. Saken ble ikke behandlet i kommunestyret. Interpellasjon om behandling av saken ble avvist av henholdsvis ordfører i 2010 og av kommunestyret selv i 2012.

En innvilgelse av oppreisning til Skårstad vil ut fra prinsippet om likebehandling måtte medføre at Levanger kommune oppretter en ordning der det er mulig for flere som mener seg berettiget å søke oppreisning. Denne ordningen kan ikke begrense seg til å gjelde bare elever ved tidligere Røstad skole fra nåværende Levanger kommune, men også andre tilfeller der det påstås å være begått en form for urett fra kommunens side, men der det ikke er rettslig grunnlag for innvilgelse av erstatning. Omfanget av dette er svært vanskelig å forutse, men bare på Røstad skole som åpnet i 1902gikk det i følge jubileumsberetningen fra 1978 flere tusen personer ved skolen. Svært mange av disse var også fra Levanger kommune. Potensielt vil dette kunne medføre mye administrativt arbeid og store ekstra kostander for Levanger kommune.  

En eventuell ordning med oppreisning vil måtte inneholde konkrete holdepunkter for innvilgelse/avslag, samt bestemmelser som gir grunnlag for å fastsette oppreisningens størrelse. Bevismessig og vurderingsmessig er dette kompliserte saker da det finnes lite dokumentasjon fra den aktuelle tiden, samt at praksis var helt annerledes enn i dag. Dersom en ordning med oppreisning skal opprettes i Levanger kommune foreslås det at administrasjonen bes utarbeide forslag til vilkår for innvilgelse og fastsettelse av oppreisningsbeløp som legges fram for Formannskapet for vurdering.

I lys av at Levanger kommune tidligere har vedtatt at det i kommunen ikke skal være en ordning for oppreisning, foreslås krav om oppreising/erstatning fra Torbjørn Skårstads støttegruppe avslått.

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 14.06.2018 12:56
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051