Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.06.18 - sak 60/18 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 4.5.18

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2018/7093
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.06.18 60/18

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det legges fram sak på følgende høring:

Høring - Sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier med vedlegg PDF

Avgjøres av: Formannskapet

 
Hjemmel/bakgrunn for saken:

 
Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse. 

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt

Høyring

Departement

Frist

Høring- forslag om endring i lov om offentlig støtte som ledd i gjennomføringen av prosedyreforordningen

Nærings- og fiskeridepartementet

03.08.2018

Høring om forslag til endringer i forskrift 27. juni 1997 nr. 653 til lov om petroleumsvirksomhet mv

Olje- og energidepartementet

17.08.2018

Høring - gjennomføring av EUs kapitalkravsregelverk (CRR/CRD IV)

Finansdepartementet

30.08.2018

Høring - forskrifter til verdipapirhandelloven § 13-1 (forordning 648/2012 EMIR)

Finansdepartementet

22.06.2018

Høring - endringer i utlendingsloven - varig karantene for vertsfamilier som utnytter au pairer

Justis- og beredskapsdepartementet

06.08.2018

Høring - forslag til endringer i sprøyteromsordningen

Helse- og omsorgsdepartementet

27.08.2018

Høring - Forslag til endringer i straffeloven mv. (oppfølgning etter ikraftsettelsen av straffeloven)

Justis- og beredskapsdepartementet

10.09.2018

Høyring av forslag til reglar om at Skatteetaten og Tolletaten kan bruke personopplysningar til å utvikle og teste it-system

Finansdepartementet

03.08.2018

Høring - forslag om å utvide kvotene ved 80 pst. uttak av foreldrepenger

Barne- og likestillingsdepartementet

04.07.2018

Høring av endringer i forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.

Landbruks- og matdepartementet

29.06.2018

Høring - Rapport frå Statens vegvesen ("Fra sams og samling") om konsekvensar ved overføring av fylkesvegadministrasjon frå Statens vegvesen til fylkeskommunane 1.1.2020

Samferdselsdepartementet

22.06.2018

Høyring - særlege reglar for kvinnelege fiskarar i samband med fødsel

Nærings- og fiskeridepartementet

29.06.2018

Høring - Forslag om skjerpet ervervsbegrensning og regulering av korttidsutleie mv.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

06.08.2018

Høring - Forslag til endring i byggesaksforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

21.06.2018

Høyring – framlegg om fritak frå eingongsavgift og innføring av frådrag for meirverdiavgift for snøskuterar og terrenggåande motorsyklar tilbruk i reindriftsnæringa

Finansdepartementet

06.06.2018

Høring - utveksling av personopplysninger i forbindelse med bekjempelse av arbeidslivskriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet

30.05.2018

Høring - endringer i varemerkeloven og tolloven mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

14.09.2018

Høring - forslag om endringer i forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høgskole under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler

Forsvarsdepartementet

20.06.2018

Høring - forslag til ny medieansvarslov

Kulturdepartementet

10.09.2018

Høring - endringer i lisensforskriften, forlengelse av overgangsordning

Helse- og omsorgsdepartementet

22.06.2018

Høyring av forslag om endringar i reglane om lempning av krav som vart krevd inn av Skatteetaten

Finansdepartementet

22.06.2018

Høring - forslag til endringer i bokføringsforskriften

Finansdepartementet

02.08.2018

Høring - Forslag til endringer i losloven for å legge til rette for autonom kystseilas

Samferdselsdepartementet

15.08.2018

Høring - forslag til forskriftsendringer – gebyr og sektoravgifter på legemiddelområdet

Helse- og omsorgsdepartementet

13.06.2018

Høring – NOU 2018: 6 Varsling – verdier og vern. Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet

Arbeids- og sosialdepartementet

03.09.2018

Høring – endringer i vegfraktloven – elektroniske fraktbrev

Justis- og beredskapsdepartementet

30.08.2018

Høring - lov om statlig varekrigsforsikring og forskrift om sekretariat for ordningen etter loven

Nærings- og fiskeridepartementet

16.08.2018

Høring av forslag til ny forskrift om pasientjournal

Helse- og omsorgsdepartementet

06.08.2018

Høring om forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger

Kunnskapsdepartementet

01.08.2018

Høring – NRKs bidrag til mediemangfoldet

Kulturdepartementet

22.05.2018

Høring av forslag til endring i ekomregelverket om nødnummer, 5-sifrede nummer mv.

Samferdselsdepartementet

23.05.2018

Høyring - fisket etter sei for kystfartøy - utnytting av kvote

Nærings- og fiskeridepartementet

25.05.2018

Utlagt fra DEN NORSKE KIRKE Nidaros bispedømmeråd

Høring - Sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier med vedlegg PDF

 


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende utlagt høring:

Høring - Sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier med vedlegg PDF

Avgjøres av: Formannskapet

Til toppen av siden 

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 14.06.2018 12:55
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051