Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 13.06.18 - flyttet fra 06.06.18

Klikk for å legge til avtale i din Outlook

Sted: Formannskapssalen, 3. etg., Levanger rådhus
Tid: 09.00 - 11.40

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 58/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 59/18 Økonomiplan 2019-2022 utredning vedtak
PS 60/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 4.5.18 utredning vedtak
PS 61/18 Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune utredning vedtak
PS 62/18 Innbyggerforslag iht kommuneloven kap 6 A, § 39 a - Oppreisning for feilvurdering og plassering av Torbjørn Skårstad utredning vedtak
FO 1/18 Spørsmål fra Kahlil Obeed (AP) - Gjeld og lån i kommunen tekst behandl.

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf - Forfall 
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - Forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Kahlil Obeed  ap vararepr. ap/sp/krf Astrid Juberg Vordal
Svein-Erik Veie ap  vararepr. ap/sp/krf  x Anita Ravlo Sand

 

Karl Meinert Buchholdt (V) fikk permisjon og forlot møtet kl. 11.25, etter behandling av sak 62/18.
 

Orienteringer:

        Til toppen av siden

 

PS 58/18 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 13.06.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Karl M. Buchholdt og Ingrid Hallan

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Karl M. Buchholdt og Ingrid Hallan
Til toppen av siden 

 

 

PS 59/18 Økonomiplan 2019-2022

Saksprotokoll i Formannskap - 13.06.2018

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende innspill i det videre arbeidet med økonomiplanen (legges ved protokollen):

 • Rådmannen bes i det videre arbeidet med økonomiplanen se på muligheten for å frita studentboliger eid av studentsamskipnaden for eiendomsskatt.
 • Rådmannen bes i det videre arbeidet med økonomiplanen om å øke bevilgningene til utvikling/opparbeidelse av næringsarealer.
 • Rådmannen bes i det videre arbeidet med økonomiplanen om å øke bevilgningene til drift og vedlikehold av kommuneveiene.
 • Rådmannen bes i det videre arbeidet med økonomiplanen om å sette fortgang i prosessen med å realisere et nytt kino- og biblioteksbygg på dagens bibliotekstomt.
 • Rådmannen bes om å se på muligheten for økt tilgjengelighet for allmenheten ved Hallstein bygdeborg.

 
Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Skriftlige innspill og muntlige innspill tas med uten votering. 

VEDTAK:

Rådmannen tar med seg innspill fra formannskapets medlemmer i det videre arbeidet med økonomiplanen
Til toppen av siden 

 

PS 60/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 4.5.18

Saksprotokoll i Formannskap - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det legges fram sak på følgende høring:

Høring - Sammenslåing av Nord- og Sør-Innherad prostier med vedlegg 

Avgjøres av: Formannskapet

 Til toppen av siden 

 

PS 61/18 Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune

Saksprotokoll i Formannskap - 13.06.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Innstillingen enstemmig tiltrådt. (Skrivefeil  i dokumentet rettes opp) 

INNSTILLING:

Ny etisk plattform for ansatte og folkevalgte i Levanger kommune datert 03.06.18 vedtas og erstatter etiske retningslinjer, vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.08.
Til toppen av siden 


 

PS 62/18 Innbyggerforslag iht kommuneloven kap 6 A, § 39 a - Oppreisning for feilvurdering og plassering av Torbjørn Skårstad

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.06.2018

Informasjon i møte:

Rådmannen orienterte angående skriv fra Ola Ødegaard, mottatt 12.6.18 PDF.

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende forslag til innstilling:

Krav om oppreisning/erstatning pålydende kr 250 000,- fra Torbjørn Skårstads støttegruppe innvilges.

Børge Lund (KRF) fremmet følgende tilleggsforslag:

Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling tiltrådt med 8 mot 1 stemme som ble avgitt for Buchholdts forslag.

Lunds tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Krav om oppreisning/erstatning pålydende kr 250 000,- fra Torbjørn Skårstads støttegruppe avvises.

Vi beklager den urett mange tidligere barnehjemsbarn, skolehjemsbarn og fosterhjemsbarn ble utsatt for.
Til toppen av siden 

 

 

FO 1/18 Spørsmål fra Khalil Obeed (AP) -  Gjeld og lån i kommunen

Saksprotokoll i Formannskap - 13.06.2018

Behandling:

Khalil Obeed (AP) fremmet følgende spørsmål:

 • Hva er den totale summen på lån og gjeld som kommunen har?
 • Hva er den totale summen på lån og gjeld som kommunen står som garantist for?
 • Har rådmann en nedbetalingsplan?
 • Vet rådmann om lag og foreninger, som har lån med garanti fra kommunen, har en nedbetalingsplan?
 • Hva er den låne- og gjeldssummen som kommunen kan ta uten å risikere å ikke vær i stand til å betale tilbake?
   

Økonomisjefen besvarte spørsmålet:

Alle tallstørrelser knyttet til gjeld og garantier er hentet fra Regnskap m/noter 2017 og Årsberetning 2017 som ble behandlet av Kommunestyret i sak 39/18.

Hva er den totale summen på lån og gjeld som kommunen har?

Fordeling av langsiktig gjeld:

31.12.2017

Startlån og formidlingslån

159 783 763

Andre lån

1 844 356 156

Ubrukte lånemidler

45 055 152

Lånegjeld på kommunens øvrige tjenesteområder

2 174 259 811

Sum bokført langsiktig gjeld

4 223 454 882

   

 

Langs.gjeld

Fordeling av langsiktig gjeld etter rentebetingelser

31.12.

Langsiktig gjeld med fast rente :

929 160 074

Langsiktig gjeld med flytende rente :

3 294 294 808


Av samlet bokført langsiktig gjeld på 4,2 milliarder er 1,7 milliarder fremtidige pensjonsforpliktelser, korrigert for dette er summen av langsiktige lån, inkludert formidlingslån og ubrukte lånemidler, på 2,5 milliarder kroner.

Om vi fordeler gjeld på ulike områder, ut fra hvem som til slutt bærer kostnadene knyttet til renter og avdrag, har vi følgende fordeling av den kommunale gjelda 

Utvikling i kommunal gjeld (Beløp i hele 1000 kroner)

Endring i % 2016-2017

Type gjeld

2015

2016

2017

Selvbærende gjeld, selvkost

223 464

222 204

227 813

2,52 %

Selvbærende gjeld, andre områder

275 671

415 760

454 510

9,32 %

-Tomter

115 811

128 895

129 931

0,80 %

-Boliger/forretningsbygg/komb.bygg

159 860

286 865

324 579

13,15 %

Lån til videreutlån

134 937

141 485

159 783

12,93 %

Ubrukte lånemidler

35 481

30 296

45 055

48,72 %

Lån øvrig tjenesteproduksjon

1 320 760

1 517 976

1 636 279

7,79 %

Pensjonsforpliktelser

1 591 863

1 652 828

1 700 015

2,85 %


Med selvbærende gjeld menes her gjeld som i utgangspunktet bæres av andre enn kommunen nå eller i årene fremover. Dette gjelder primært vann og avløp, men også tomter, boliger og bygg med utleieavtaler (eks. Kombinasjonsbygget). 

Hva er den totale summen på lån og gjeld som kommunen står som garantist for?

 

Beløp pr. 31.12.

Utløper

Gitt overfor - navn

Regnskap 2017

Regnskap 2016

dato

Garantiansvar:

 

 

 

Levanger Rådhus AS

 kr   17 183 100

 kr   17 183 100

17.12.2025

Markabygda Vassverk SA

 kr        714 861

 kr        822 759

15.12.2028

Leva Fro AS

 kr     6 005 630

 kr     6 966 550

04.02.2030

Holsandlia Brl. (20% av saldo pr. 31.12)

 kr        405 048

 kr        520 776

 

Åsentunet Brl. (20% av saldo pr. 31.12)

 kr        447 300

 kr        575 100

 

Ekne Vassverk

 kr     1 489 376

 kr     1 893 231

05.03.2034

Ekne Småbåthavn

 kr     1 303 049

 

08.02.2027

Garanti for lån Kommunalbanken:

 

 

 

Innherred Renovasjon - 22,10%

 kr        826 100

 kr     1 234 200

19.06.2018

Innherred Renovasjon - 22,10%

 kr   22 184 240

 kr   23 663 180

27.09.2032

Innherred Renovasjon - 22,10%

 kr   14 583 320

 kr   16 041 660

16.12.2027

Trondheim Havn IKS - 5,40%

 kr         92 500

 kr        277 500

15.05.2018

Trondheim Havn IKS - 5,40%

 kr        375 000

 kr        375 000

15.03.2018

Trondheim Havn IKS - 5,40%

 kr     1 793 750

 kr     2 306 250

15.03.2021

Trondheim Havn IKS - 5,40%

 kr        493 200

 kr        657 600

10.11.2020

Trondheim Havn IKS - 5,40%

 kr     1 035 000

 kr     1 380 000

16.11.2020

Trondheim Havn IKS - 5,40%

 kr     3 309 210

 kr     3 676 900

03.08.2026

Trondheim Havn IKS - 5,40%

 kr     2 671 380

 kr     3 561 840

16.11.2020

Trondheim Havn IKS - 5,40%

 kr   15 301 150

 kr   11 181 650

09.03.2026

 

 

 

 

Garanti for lån i KLP

 

 

 

Trondheim Havn IKS

 kr         38 000

 kr         76 000

30.10.2018

Innherred Renovasjon IKS

 kr     7 765 175

 kr     8 471 100

25.11.2028

Innherred Renovasjon IKS

 kr     3 664 375

 kr     3 946 250

05.09.1930

Innherred Renovasjon IKS

 kr     1 777 600

 kr     2 222 880

10.10.2021

Innherred Renovasjon IKS

 kr        821 333

 kr     1 095 111

19.12.2020

Innherred Renovasjon IKS

 kr     1 234 200

 kr     1 337 050

02.11.2029

Innherred Renovasjon IKS

 kr        756 936

 kr        973 204

01.04.2021

Innherred Renovasjon IKS

 kr     2 163 505

 kr     2 704 382

30.11.2021

Innherred Renovasjon IKS

 kr        629 999

 kr        744 544

30.01.2023

Innherred Renovasjon IKS

 kr                  -

 kr         59 367

01.05.2017

Skogn Folkehøgskole

 kr   23 750 000

 kr     8 000 000

23.08.2036

 

 

 

 

Husleiegarantier (etter lov om sosial omsorg)

 kr        570 550

 kr        570 550

 

 

 

 

 

Sum garantiansvar

 kr 133 384 887

 kr 122 517 734

 


Den senere tid er det gitt nye eller utvidede garantier til enkelte aktører som ikke er med i denne oversikten. Dette gjelder Markabygda vassverk SA, Øvre Skogn vasslag SA og Nordbygda vasslag SA. 

Har rådmannen en nedbetalingsplan?
Levanger kommune betaler minimumsavdrag på sine lån. Det vil si at vi tar opp alle lån uten definert avdragstid, men at avdragenes størrelse beregnes ut fra forholdet mellom vår gjeld og sammensetningen av våre anleggsmidler. Prinsippet er at avdragene tilpasses levetiden på det enkelte anleggsmiddel, på denne måten risikerer vi ikke at vi betaler avdrag på eiendeler som allerede er avskrevet regnskapsmessig.

Ved utarbeidelse av økonomiplanen beregnes fremtidige rentekostnader med utgangspunkt i eksisterende og planlagt framtidig gjeldsnivå. Her brukes da fremtidige rentebaner fra Norges Bank som instrument for å beregne dette. Avdragskostnadene i økonomiplanen beregnes også ut fra eksisterende og planlagt framtidig gjeldsnivå, men da med utgangspunkt i levetid på de objektene vi investerer i. 

Vet rådmann om lag og foreninger, som har lån med garanti fra kommunen, har en nedbetalingsplan?
Levanger kommune krever ingen dokumentasjon på at lag/foreninger har en nedbetalingsplan. Imidlertid trappes garantiene ned gradvis ut fra Kommunestyrets vedtak i den enkelte sak (ut fra formålet med garantien). For å sikre best mulig lånebetingelser låner lag/foreninger midler til å med kommunal garanti for å sikre best mulig lånebetingelser, og det er et krav fra banker at lag/foreninger betjener sine lån ut fra en avtalt nedbetalingsplan. Kommunen har ikke anledning til å gi garanti for næringsvirksomhet, slik at garantier gis kun til formål som anses som samfunnsnyttige og ønskede formål for Levanger kommune (eksempelvis gjelder dette vannverk, renovasjon, havnedrift)

Hva er den låns- og gjelds summen som kommunen kan ta uten å risikere å ikke vær i stand til å betale tilbake?

Dette er et spørsmål det ikke er mulig å gi et konkret svar på. Hvor stort gjeldsnivå kommunen «tåler» avhenger av hva vi investerer i – bl.a. dekkes investeringer innen vann/avløp av brukerne av tjenestene slik at de bærer renter/avdrag, mens låneopptak vises som en økt kommunal gjeld. Et annet forhold som påvirker er om vi investerer i «lønnsomme» prosjekter. Eksempelvis vil en investering i et nytt felleskjøkken bidra til at personalkostnadene synker mer en renter-/avdragskostnadene øker. Det som er viktig er at vi gjennomfører de investeringene som reduserer framtidige driftskostnader i årene fremover. 

En illustrasjon på hvordan et utvalg av vedtatte investeringer i opprinnelig investeringsbudsjett for 2018 vil slå ut på den kommunale gjelds kan vises slik:

 Mill. kroner

Investering

Tilskudd/salg

Moms.komp

Selvbærende

Kommunalt ansvar

Oppvekst

10,5

                    -  

                -2,1

                    -  

                  8,4

Helse/omsorg

            35,5

                -4,5

                -7,1

                -9,6

               14,3

Øvrige bygg

             45,0

                -4,6

                -8,8

                -2,0

               29,6

Transportmidler

               8,0

                    -  

                -0,1

                -3,5

                  4,4

Samferdsel/miljø

             60,8

              -15,0

                -9,2

 

               36,6

Vann/avløp

             40,0

                    -  

                    -  

              -40,0

                    -  

SUM

           199,8

              -24,1

              -27,3

              -55,1

               93,3

 Til toppen av siden 

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 13.06.2018 16:11
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051