Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.01.16 - sak 9/16 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 04.01.16

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.01.16 9/16

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Avgjøres av: Formannskapet

Høring - endringer i valgloven

Avgjøres av: Formannskapet


Dessuten at det legges fram sak om Trøndelagsutredningen til formannskapets møte 3.2.16. 

Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt 

Høring

Departement

Frist

Høring – endringer i utlendingslovgivningen (innstramninger II)

Justis- og beredskapsdepartementet

09.02.2016

Høring - To forskrifter om etablering, drift og bruk av jordstasjon for satellitt, henholdsvis på Svalbard og i Antarktis

Samferdselsdepartementet

31.03.2016

Høring - Økt åpenhet om informasjon om eiere i aksjeselskaper

Nærings- og fiskeridepartementet

22.03.2016

Høring - forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Kunnskapsdepartementet

01.04.2016

Høring av tilknytningskodene

Olje- og energidepartementet

31.01.2016

Høring - forskrifter til finansforetaksloven

Finansdepartementet

01.04.2016

Høring - Forslag til endring i reindriftsloven og forslag til forskrift

Landbruks- og matdepartementet

15.02.2016

Høring - forslag til endringer i verdipapirfondloven og lov om forvaltning av alternative investeringsfond mv.

Finansdepartementet

21.03.2016

Høring - forslag til regler tilsvarende Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2015/751

Finansdepartementet

01.04.2016

Høring - forslag til endring i forskrift om avgifter for bruk av lufthavner drevet av Avinor AS - regler om maksimal tillatt startvekt og definisjon av transferpassasjer

Samferdselsdepartementet

22.02.2016

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

01.03.2016

Høring - Forslag til endringer i lov og forskrift om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Kulturdepartementet

15.03.2016

Høring - utkast til endringer i forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram - visning av videokunst mv.

Kulturdepartementet

15.03.2016

Høyring - reglar i utlendingsforskrifta om avvising av omgjeringsoppmodingar

Justis- og beredskapsdepartementet

01.02.2016

Høring av forslag til langsiktig strategi for Altinn

Nærings- og fiskeridepartementet

11.03.2016

Høring - forslag til endringer i konkurranseloven

Nærings- og fiskeridepartementet

11.03.2016

Høring - forslag til regelverksendringer for regulering av landbasert oppdrett

Nærings- og fiskeridepartementet

22.01.2016

Høring - forslag til innretning på havbruksfondet

Nærings- og fiskeridepartementet

18.02.2016

Høring - forslag til ny naturskadeforskrift

Landbruks- og matdepartementet

15.03.2016

Høring – «Digital sårbarhet – sikkert samfunn» (NOU 2015:13)

Justis- og beredskapsdepartementet

15.03.2016

Høring - Forslag til ny taubanelov

Samferdselsdepartementet

09.02.2016

Høring - NOU 2015: 15 Sett pris på miljøet

Finansdepartementet

09.03.2016

Høring - endringer i finnmarksloven mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

01.02.2016

Høring – nye bestemmelser i regelverket om offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet

22.01.2016

Høring – forslag til endring av rammeplanforskriften for ingeniørutdanningen

Kunnskapsdepartementet

07.03.2016

Høring - økte maksimalsatser for innskudd i faste beløp mv.

Finansdepartementet

04.03.2016

Høring - forslag til felles definisjoner og krav til dokumentasjon for tellende medlem og tellende lokallag i statlige tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner

Kulturdepartementet

02.03.2016

Høring - land-for-land-rapportering for skatteformål

Finansdepartementet

25.01.2016

Høring - Haagkonvensjonen 13. januar 2000 om internasjonal beskyttelse av voksne

Justis- og beredskapsdepartementet

02.03.2016

Høring - NOU 2015:14 Bedre beslutningsgrunnlag, bedre styring

Finansdepartementet

01.03.2016

Høring - forslag til endringer i politiloven § 29 – tydeligere forankring av våpeninstruksens bestemmelse om midlertidig bevæpning

Justis- og beredskapsdepartementet

26.01.2016

Gjennomføring av EUs forordning om elektronisk identifisering (eID) og tillitstjenester for elektroniske transaksjoner i det indre marked - høring

Nærings- og fiskeridepartementet

01.03.2016

Forslag til forskrift om tradisjonell kunnskap knyttet til genetisk materiale

Klima- og miljødepartementet

01.03.2016

Høring - endringer i forskrift om barnesakkyndig kommisjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

02.12.2015

Høring - endringer i tinglysingsloven, tvangsfullbyrdelsesloven og inkassoloven (teknologinøytralitet)

Justis- og beredskapsdepartementet

01.02.2016

Høring - forslag til endringer i legemiddelloven § 6

Helse- og omsorgsdepartementet

13.01.2016

Høring - oppfølging av Tater-/romaniutvalgets rapport

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

30.05.2016

Høring - endringer i valgloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

25.01.2016

Høring - endringer i lov om finansiell sikkerhetsstillelse

Finansdepartementet

24.02.2016


I tillegg til disse sentrale høringene har kommunen fått tilsendt Trøndelagsutredningen fra Nord-Trøndelag fylkeskommune. Høringsfrist der er 5.2.2016.

Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Avgjøres av: Formannskapet

Høring - endringer i valgloven

Avgjøres av: Formannskapet

Dessuten at det legges fram sak om Trøndelagsutredningen. 

Når det gjelder spørsmålet om endringer i valgloven, går høringsfristen ut før formannskapsmøtet. Rådmannen vil sende inn sin innstilling og ettersende eventuelle endringer i formannskapet.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.01.2016 12:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051