Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.01.16 - sak 7/16 - Utbygging av Ytterøy Skole

Øystein Lunnan - klikk for personkort
Saksbehandler: Øystein Lunnan
Arkivref. 2014/8038 - /614
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.01.16 7/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

  1. På bakgrunn av den kunnskap en har i dag om kostnader ved å renovere/bygge ut Ytterøy skole planlegges en sanering av dagens bygg og bygges ny skole med gymsal som kan dekke samfunnshusfunksjonen. Det arbeides videre med sikte på å oppnå så stor arealeffektivitet som mulig.
  2. Den videre planleggingen må det avklares om barnehagen kan drive videre der den er i dag, mot at det planlegges et byggetrinn 2 med nye lokaler for barnehage på et senere tidspunkt.
  3. Svømmebassenget ved dagens skole/Samfunnshus erstattes ikke.
  4. Sak med endelig beslutning og finansiering legges fram til politisk behandling etter nærmere avklaring av arealbehov og anbudsrunde for nybygg er gjennomført. 


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen 

Vedlegg:

  1. Rapport fra Faveo om kostnader ved ulike alternativ PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

I vedtatt økonomiplan er det satt av 18 mill til ombygging/utbygging av Ytterøy skole (8 mill i 2016 og 10 mill i 2017). Dessuten var det satt av 3 mill i 2015. Til sammen 21 mill kr.

Dessuten er det satt av 4,5 mill til uteområder ved skolen og barnehagen.  

Når det gjelder Ytterøy barnehage er det satt av 12 mill (3 mill i 2017 og 9 mill i 2018). Dessuten var det satt av 3 mill til midlertidige lokaler i 2015, slik at det til sammen var satt 15 mill til barnehage. Det er brukt 7,7 mill til midlertidige barnehagelokaler, slik at det totalt gjenstår 7,3 mill til nye barnehagelokaler på Ytterøy.

Forberedende arbeider er startet opp. Prekvalifiseringen har vært lyst ut på Doffin.

6 firmagrupper er prekvalifisert, og er med og konkurrerer om oppdraget.

Prosjektgruppa har utarbeidet et romprogram for skole og barnehage.

Ved gjennomgang, både av romprogram og teknisk standard på eksisterende bygningsmasse, kommer det opp spørsmål som kommunestyret må ta stilling til, og derfor kommer denne saken opp nå. 

Anslaga som er brukt i økonomiplanen er delvis basert på en teknisk rapport fra 2011. I arbeidet som er gjort så langt, er det avdekket behov for større arbeider enn forutsatt i denne rapporten. 

Forutsetningene som er brukt er 4 klasserom og nødvendige spesialrom for skole og en stor to-avdelings barnehage. Det er videre forutsatt at det rombehovet Ytterøy Samfunnshus har i dag, skal videreføres. Gjeldende avtale om bruk av areal med Ytterøy Samfunnshus er fra 1986, og det er behov for å revidere denne uansett.

Herredshuset skal ikke lenger benyttes som skolelokale.

Restaurering av eksisterende bygning utgjør i størrelsesorden samme m2 kostnad som for nybygg. Dette skyldes rivningskostnader og dårlige strukturer for nye tekniske anlegg i forhold til nybygg. Hovedetasjen restaureres slik at den fremstår som ny, men vil ikke tilfredsstille TEK-10 fullt ut. Det foretas en total utskifting av tekniske anlegg (El, ventilasjon og VA), det etterisoleres og skiftes vinduer og tak. Det gjøres ingen arbeider i sokkeletasjen. Det gjøres bare mindre endringer i samfunnshus/ gymsal (ventilasjon/ belysning).

Det er generelt fukt fra grunnen i alle golv i eksisterende bygningsmasse. Det er ikke tatt med kostnader til oppretting (hvis det er mulig) inn i kostnader restaurering. 

Etter å ha vært stengt noen år, ble svømmebassenget oppusset for 3 mill kr i 2006, men fremstår i dag som slitent med frilagt rusten armering og med dårlig teknisk standard. Det er dyrt og vanskelig å rette opp dette, og det er ikke tatt inn kostnader til dette i alternativ restaurering. I praksis betyr dette at bassenget har noen år igjen av levetida. Det ble bevilget ca 1 mill i spillemidler til anlegget. Dersom det avvikles må deler av dette tilbakebetales.

I og med at restaureringa blir mer omfattende og kostbart enn forutsatt i økonomiplan, var det naturlig å få en enkel vurdering av kostnader med nybygg av samme rombehov. Det er gjort i flere alternativ, og legges fram for kommunestyret. Rapporten fra Faveo er vedlagt.

Det er samtidig gjort en enkel vurdering av sparte driftskostnader ved nybygg, og estimatet er at en sparer ca 0,5 mill kr årlig på drift ved nybygg, hovedsakelig på energi og renhold.

Konsulentrapporten kan sammenfattes slik:

 

 

M2 brutto

Mill kr

1

Restaurering og tilbygg med barnehage

1904

57,12

2

Restaurering og tilbygg uten barnehage

1260

37,8

3

Ny skole med gymsal og scene uten barnehage og basseng

2205

61,43

4

Ny skole med gymsal og scene med barnehage, uten basseng

2849

80,75

5

Ny skole med gymsal og scene med basseng uten barnehage

2205 + 750 basseng

61, 43 + 30,0 på basseng

6

Ny skole med gymsal og scene med barnehage og basseng

2849+750 basseng

80,75+30 på basseng


Barnehagen er godkjent midlertidig for en periode på inntil 2 år. Dersom den skal benyttes for et lengre tidsrom enn 2 år må det søkes om å få benytte denne som en permanent barnehage. Mangel på personalgarderobe og dusj, samt størrelse på personalrom gjør at bygget ikke tilfredsstiller dagens krav fullt ut. Personaldelen tilfredsstiller heller ikke energikravene i TEK 10. Det antas at kostnadene med en oppgradering av den midlertidige barnehagen vil komme på ca. 2-3 mill. Den midlertidige barnehagen har trefundamenter som vil ha en begrenset levetid. Estetisk er det heller ikke heldig at den midlertidige barnehagen blir stående over lang tid. Den midlertidige barnehagen setter også begrensninger ved bruk av uteområdet. Ved nybygg av barnehage nå har man mulighet for å få en samlet bedre utnyttelse av uteområdet (lek- og parkering). 

Konsulenten har vurdert det slik at det ikke er riktig å la deler av bygget stå og rive noe og bygge til. Evt nytt basseng vil være i stål med bevegelig bunn for opplæring. Kommunens konsulent sier at kostnaden med bevegelig bunn er liten, under 1 mill. kr.

Grunnforholda på tomta er vanskelige, jamfør tilstanden på golv i eksisterende bygningsmasse. Ved nybygg er det mulig å ta hensyn til dette ved at man plasserer bygget der grunnforholdene er best mulig.  

Det er i alle alternativ regna med areal til ungdomsskole på Ytterøy. Det er gjort et anslag på at økte investeringskostnader for å skaffe areal til ungdomsskole ligger på ca 8,0 mill kr.

Eksisterende bygg kan ikke brukes i byggeperioden. Herredshuset og den tidligere barnehagen vil måtte benyttes som midlertidige lokaler. Kostnadene til riving er inkludert.

Fremtidig bruk, evt. salg av herredshuset etter byggeperioden er ikke vurdert i denne saken.

Vurdering:

Rådmannen vurderer det slik at Ytterøy skole må få tilnærma samme standard som andre nybygde eller nyrenoverte skoler i kommunen og at slik er en mindre renovering uaktuell. Ytterøy skole er fra første halvdel av 1970-tallet og en tyngre renovering eller nybygg nå må ha minst samme horisont på 40 år eller mer.

Følgen av dette er at uansett må investeringsramma for Ytterøy skole og barnehage heves. Hvor mye en skal heve den, avhenger av de alternativa som velges.

Først vil basseng kommenteres. Et nytt basseng av samme størrelse i stål er beregna til 30 millioner kroner. Etter rådmannens skjønn er dette uaktuelt med den satsinga kommunen har gjort med Trønderhallen.

Da gjenstår to spørsmål, om barnehage skal gå inn i prosjektet, og om en skal bygge nytt eller restaurere med tilbygg.  

Ny barnehage gir fordeler som bedre sambruk av areal, en blir ferdig med alt med en riggkostnad, en sparer oppgradering av midlertidig barnehage og en kan få en bedre samla plan for uteområdene. På andre siden framskyndes en investering på 19 millioner kroner minus oppgradering av midlertidig barnehage. Med oppgradering kan bygningen til dagens barnehage fylle behovet i anslagsvis 7-10 år framover. Ut fra dette er det større fordeler med å ta med barnehage i alternativ med nybygg enn i alternativ med restaurering.

Hvis en velger alternativ 2 med restaurering og tilbygg for skole, beregna til 37,8 mill. kr, er det et billigere alternativ enn det sammenlignbare alternativ 3 til 59-61 mill. kr. Samtidig vil da underetasjen være i dårlig stand fremdeles med fuktproblem, det er ikke lagt inn kostnader til oppgradering svømmebasseng og en har en dårligere standard på gymsal/samfunnshus.  Av differansen på vel 20 millioner kroner kan en anslå at 8 millioner kroner forrentes av sparte driftskostnader ved nybygg. Den reelle differansen er da på mellom 10 og 15 millioner kroner, og da må framtidig vedlikeholdskostnader, avskrivingstid og generelt bedre løsninger vurderes. Ut fra dette vurderer rådmannen det slik at det er riktig å foreslå nybygg. 

Hvis en velger nybygg, må Ytterøy Samfunnshus AL delta i den videre prosessen om definering av rombehov og delta i prosjektgruppa. Rådmannen vurderer det slik som at det bør være mulig å redusere arealbehovet og ønsker å se nærmere på dette i den videre planleggingen.

Hvis en velger nybygg er det gode argumenter for å bygge barnehage samtidig, både for å kunne nytte fordelen med sambruk av areal og for å få en helhetlig bruk av utearealer og parkering. Dette til tross for at en da får veldig kort avskrivningstid på de midlertidige lokalene. En mellomløsning kan være at en til tross for nybygg velger å beholde dagens barnehage, men at en tar høgde for et tilbygg med barnehage om en 10 års tid.  

Det er ikke nødvendig nå å ta stilling til framtidig bruk av Herredshuset. Plan for utearealer og parkering må kunne vise alternativ her før en tar stilling til dette.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.01.2016 12:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051