Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.01.16 - sak 6/16 - Leira Asylmottak - utvidelse av kapasitet

Randi Venås Eriksen - klikk for personkort
Saksbehandler: Randi Venås Eriksen
Arkivref. 2015/7711 - /F30
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.01.16 6/16
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Levanger Kommune stiller seg positiv til å øke kapasiteten ved Leira Asylmottak

  1. Dagens enslige mindreårige avdeling utvides med 40 plasser
  2. Kommunen går til innkjøp av 2 brakkerigger som plasseres på Leira området. Kostnader ved innkjøp av brakkerigger dekkes av husleie fra UDI
  3. Nødvendig justering av investeringsbudsjett for 2016 tas i forbindelse med regnskap for 1. tertial 2016


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Henvendelse fra UDI vedr. asylsituasjonen, spesielt økt ankomster av enslige mindreårige PDF

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Levanger Kommune har vært en kommunal driftsoperatør i 25 år. Mottaket er en naturlig del av den kommunale virksomheten. Det ble i 1990 etablert som et midlertidig ordinært mottak med 3 seksjonshus og et administrasjonsbygg. I 1997 ble enslig mindreårig avdeling etablert, med plass til 18 ungdommer. Avtale om å etablere en tilrettelagt avdeling med plass til 20 personer for asylsøkere med bistandsbehov ble inngått i 2005.  

Kommunen har i tillegg bidratt som driftsoperatør når UDI hadde behov for å opprette midlertidig mottak i 1993 for Bosniere. Dette ble avviklet i 1994. I 1999 oppsto behovet for mottaksplasser igjen, og i løpet av 14 dager ble det etablert et midlertidig mottak for Kosovoalbanere. Mottaket ble avviklet i løpet av 1 år og 90% av beboerne returnerte til sitt hjemland.

Siden oppstarten i 1990 har befolkningen i Levanger kommune tilpasset seg vertskapet for et mottak meget godt. Asylsøkerne er blitt en del av den lokale befolkningen.

Kommunen fikk bosettingsprisen i 2009. Begrunnelsen var stor vilje til å bosette et betydelig antall flyktninger, inkludert enslige mindreårige og en høy måloppnåelse i introduksjonsprogrammet.

I 2011 ble mottaket konkurranseutsatt for første gang i forbindelse med at tidligere avtale gikk ut. I skarp konkurranse med private aktører vant kommunen og nye avtaler for tre avdelinger ble inngått i 1.nov. 2011. Kontraktene er på 4 år, med muligheter for 3 års opsjon. UDI har utløst opsjon og avtalene er gjeldende til oktober 2018.

I dag har Leira asylmottak 82 faste plasser og 20 stykkpris plasser på Ordinær avdeling. 18 plasser på enslige mindreårige avdelingen (EM avd.) og 20 plasser på tilrettelagt avdeling (TA) Tilsammen kan Leira huse 140 asylanter før en evt. utvidelse.

Leira Asylmottak, sammen med Levanger Voksenopplæring og flyktningetjenesten utgjør enhet Innvandrertjenesten. Vår organisering synes også å være en suksessfaktor ved å ha bedre oversikt, nærhet og samarbeid mellom avdelingene.   

Verden opplever nå den største flyktningkrisen i nyere tid.

Utover høsten 2015 ble kommunene i brev og henvendelser fra øvrige myndighetene gjort oppmerksom på flyktningkrisen og at det store behovet for mottaksplasser, spesielt plasser for enslige mindreårige. Enslige mindreårige asylsøkere er barn og ungdom som søker asyl i Norge uten å ha følge av foreldre eller andre som utøver foreldreansvar for dem, og som oppgir at de er under 18 år. Dette inkluderer også de som kommer til landet i følge med andre voksne, for eksempel eldre søsken, tanter eller onkler, men som ikke er deres foreldre.

Barn og unge som har status som EM (enslige mindreårige) kan deles i to hovedgrupper:

  1. 0-15 år (barn) - bor i omsorgssenter inntil asylsaken er ferdigbehandlet
  2. 15-18 år (unge/ungdom) – bor i asylmottak inntil asylsaken er ferdigbehandlet.


Fylkesmannen oppnevner en representant som skal ivareta den enslige mindreåriges rettigheter i asylsøkerfasen. Ordningen med representant faller bort når den enslige mindreårige får opphold og verge blir oppnevnt.

På EM avdelingen på Leira bor det ungdommer mellom 15 og 18 år og den fremstår i dag som en velfungerende avdeling med generelt høyt kompetansenivå. Det stilles store faglige og personlige krav til ansatte i forhold til oppfølging av den enkelte enslige mindreårige. Avdelingen har lang og bred erfaringsbakgrunn som vil komme til nytte når avdelingen vurderes utvidet med flere plasser.

Ved UDI`s tilsyn på avdelingen i desember 2015 ble det ikke ble funnet avvik på de områdene som ble kontrollert. 

For å drive Leira Asylmottak bidrar UDI med et driftstilskudd og husleie i de hus/leiligheter som eies/leies av kommunen. Vår erfaring er at det vi får i driftstilskudd er tilstrekkelig for å gå i balanse. I den nye tilleggsavtalen som det nå forhandles om er også beløpet av en slik størrelse at budsjettet vil gå i balanse 

Utover det Leira mottak får i driftstilskudd for å drive de tre avdelingene, mottar kommunen vertskommunetilskudd. Grunnsatsen for kommunen er kr. 492 592 pr. år. Sats pr. ordinær plass kr. 7560 pr. år. Sats pr. plass for enslig mindreårig 13 965 og sats per. tilrettelagt plass 128 385 pr. år. Sats pr. pass i omsorgssenter kr. 34 444 pr. år.

Vertskommunetilskuddet vil bli brukt til å styrke det øvrige tjenesteapparatet etter behov og i tråd med oppgavene som skal løses Helsesøstertjenesten har allerede signalisert behov for styrking av tjenesten. Det arbeides med å få organisert et flyktningehelseteam, som skal være et ressursteam også for andre som jobber med asylsøkere, flyktninger og innvandrere. I barnevernstjenesten er det et opprettet et EM team som skal ha fokus på enslige mindreårige asylsøkere og enslige mindreårige som bosettes. 

Ved å utvide kapasiteten fra 18 – 58 enslige mindreårige vil det mest sannsynlig medføre opprettelse av to nye grupper på Levanger Voksenopplæring.

I den forbindelse har skolen i samråd med personal og organisasjonsenheten, lyst ut to lærerstillinger. I tillegg vil det være behov for flere klasserom. Bygg og eiendom er kontaktet for å få på plass en brakkerigg med to store klasserom. Fram til den er på plass, vil skolen som en midlertidig ordning prøve med tidligere skolestart for en del grupper for å frigjøre klasserom.

I årene som kommer vil det mest sannsynlig bli en større tetthet av enslige mindreårige. KOA ( Kvæfjord Omsorgssenter AS)  har kjøpt Bjørnang og kommunen har mottatt brev fra BUFetat om at KOA er i en prosess med å etablere et omsorgssenter for enslige mindreårige under 15 år. Dette vil være et privat omsorgssenter hvor Fylkesmannen i Nord Trøndelag vil føre tilsyn med omsorgssenteret. Vertskommunen har ansvar for primært skole og helsetjenester til barna som bor der.  Levanger kommune er også anmodet om å bosette flere enslige mindreårige i 2016 og 2017, også enslige mindreårige under 15 år. Det er BUF etat i samarbeid med kommunen som har ansvar for å skaffe tilveie fosterheimer til de som skal bosettes under 15 år.

Vurdering:

Etter en forespørsel fra UDI (Utlendingsdirektoratet) i oktober startet arbeidet med å se på Levanger kommunes muligheter for å øke antall plasser for asylsøkere. Tilstrømmingen var på denne tiden særlig økende på EM (enslige mindreårige) feltet, og UDI ga uttrykk for at det var et betydelig behov for denne gruppen. 

I arbeidet ble det særlig vektlagt hva man på lengre sikt antok ville være gunstig for videre drift og ved ny kontraktsinngåelse. Det ble skissert og vurdert ulike alternativer, men i tett dialog med UDI ble vi enige om forslag til tilleggsavtale på 40 nye EM plasser. Dette med bakgrunn i UDI sitt behov og at Leira mottak siden 1997 har hatt en velfungerende avdeling med 18 EM plasser. Tilleggsavtalen vil følge gjeldende kontrakt som går ut november 2018.

De enslige mindreårige som kommer til landet er stort sett velfungerende ungdom som har fokus på utdanning og arbeid, og det er få tilfeller av tett oppfølging fra barnevern og helse i kommunen. Gruppen har også få utfordringer når det gjelder rus og kriminalitet.

Opprettelse av nye plasser forutsetter at kommunen går til innkjøp av to brakkerigger der det vil plasseres 20 EM i hvert bygg. Byggene plasseres inne på mottaksområdet. Dette bidrar til samdriftsfordeler både økonomisk og faglig for avdelingen, men også for hele mottaket. Mottaket er et åpent mottak der ansatte går mellom avdelingene og bidrar der det til enhver tid er mest behov for antall personer, aktuell kompetanse og erfaring.

Tilleggsavtalen medfører at antall ansatte må økes betydelig da oppfølging av EM forutsetter døgnbemanning. I dag er det 27 årsverk på Leira og med utvidelse av 40 nye EM plasser vil det være et estimert behov for 15 nye årsverk. Det vil si flere på jobb døgnet rundt som kan bistå beboerne. Dette vil være svært positivt for miljøet på mottaket. Flere sysselsatte i kommunen og økt handel vil også bidra til økonomisk gevinst.

Sett i sammenheng med at Levanger kommune også skal bosette flere flyktninger enn før, der det også er anmodet om bosetting av flere enslige mindreårige kan det bli nødvendig å bygge ut Undervisningsbygget på Staup for å møte det antatt økte elevtallet.

Det at kommunen selv øker antall plasser for asylsøkere kan bidra til at Leira mottak står sterkere ved en senere anbudskonkurranse opp mot private aktører. Slik vi ser det er det et fortrinn og en fordel at vi som et etablert mottak har hånd om dette. Kommunen bosetter også mange flyktninger og kan høste stordriftsfordeler ved å ha god oversikt og kan se tjenestene i sammenheng.

Gjennom 25 års drift er det opparbeidet seg en stor kompetanse på feltet og gode relasjoner innad i kommunen og i forhold til eksterne samarbeidspartnere.

Saken om utvidelse av 40 nye plasser på EM avdelingen er drøftet internt og med eksterne samarbeidspartnere og økningen synes å være handterbart.

Lensmann i Levanger har ikke betenkeligheter da det over tid er utarbeidet gode samarbeidsrutiner som er bygd på trygghet og relasjoner med lav terskel for å ta kontakt og drøfte enkeltsaker.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.01.2016 12:37
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051