Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 13.01.16 - sak 10/16 - Revidering av tilskuddsordninger

Guri Marjane Sivertsen - klikk for personkort
Saksbehandler: Guri Marjane Sivertsen
Arkivref. 2015/7748
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 13.01.16 10/16

 

Rådmannens forslag til innstilling:

 1. Frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur behandles felles vår og høst
 2. Rådmannen nedsetter ei tverrfaglig sammensatt gruppe som behandler søknadene
 3. Utlysing gjøres via Tilskuddsportalen og kommunens nettsider
 4. Strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler
 5. Tilskudd under kr. 5 000.- avgjøres administrativt. Ved eventuell klage går saken til politisk behandling.
 6. Forslag til bevilgninger over kr. 5 000,- avgjøres av formannskapet
 7. Alle vedtak om tilskudd offentliggjøres på nettsidene til kommunen


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Kommunestyret kom med følgende bestilling til rådmannen i PS 61/14 Budsjett 2015 og Økonomiplan 2015-2018, pkt 14:

«Rådmannen bes å samordne kommunale tilskudd til frivillige lag/organisasjoner til en post på budsjettet. Dette for å synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker til formålet» 

Vedlegg:

 1. Verktøy for saksbehandling av kommunale tilskuddsordninger PDF - excel - JPG


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

 1. Kommuneplanens samfunnsdel
   
 2. Kommunedelplan Kultur
   
 3. Øvrige kommunedelplaner
   
 4. Plan for frivillighetspolitikk i Levanger
   
 5. Gjeldende kriterier Formannskapets tilskuddsmidler
   
 6. Plattform for samspill og samarbeid mellom frivillig og kommunal sektor


Saksopplysninger:

Formålet med saken er å få en helhetlig, konsekvent og forutsigbar saksbehandling av tilskuddsmidler til frivilligheten i tråd med kommunale strategier, og synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker til dette formålet.

Frivillig sektor

Frivillig sektor er en uavhengig og selvstendig samfunnssektor som plasserer seg mellom næringslivet og offentlig sektor. Samarbeid og samhandling mellom offentlig og frivillig sektor skal baseres på likeverdig partnerskap og gjensidig respekt for hverandres roller.

Frivillig sektor bidrar med store verdier til samfunnet, er samfunnsbyggende og spiller en viktig rolle i den norske demokratiske modellen. Offentlig og frivillig sektor har ulike, men sammenfallende roller i samfunnet. Samarbeidet mellom kommunen og frivillige lag og foreninger og organisasjoner må bygge på prinsippet om at frivillig sektor skal supplere og ikke erstatte offentlige tjenester. 

Kommunens strategier for samhandling med frivilligheten

Plan for frivillighetspolitikk 2012-2016 ble vedtatt i november 2011, og arbeidet med å revidere den vil starte opp i 2016. Hovedmålet i denne temaplanen er en sterkere samhandling mellom kommunen og frivillig sektor slik at frivilligheten får mer forutsigbare vilkår.

En av strategiene i Kommunedelplan Kultur fastslår at kommunen skal legge til rette for en aktiv og inkluderende frivillighet.

Dette skal gjøres ved 

 • Forsterket samhandling med frivilligheten.
 • Tydeliggjøre ansvarsdelingen mellom frivillige og offentlige aktører.


Disse strategiene, samt strategiene i de øvrige kommunedelplanene skal være retningsgivende for kommunens arbeid rettet mot frivillig sektor, og ligger til grunn for flere tiltak rettet mot samhandling med frivilligheten som er beskrevet i økonomiplanen for 2016-2019. 

Tilskuddsportal og Frivilligportal

Levanger kommune har kjøpt tilgang til Tilskuddsportalen for alle kommunens lag og foreninger. Tilskuddsportalen er en database som inneholder informasjon om og lenker til alle typer tilskudd som kan søkes på, både offentlige og private.

Kommunens egne tilskudd er foreløpig ikke lagt inn i Tilskuddsportalen, men dette skal gjøres i løpet av våren 2016.

Levanger kommune har også under arbeid en Frivilligportal på sine hjemmesider. Her skal det legges ut informasjon som angår samhandling med frivillig sektor. Portalen inneholder også en modul for registrering av kontaktinformasjon om lag og foreninger.

I tillegg er det en oppdragsmodul hvor man kan utlyse oppdrag som ønskes utført av frivilligheten eller melde seg som frivillig for oppdrag.

Kommunens tilskuddsordninger til frivilligheten i dag

Frie tilskuddsmidler

Med frie tilskuddsmidler mener vi tilskuddsmidler som ikke er avsatt for et bestemt formål, som de frivillige organisasjonene kan søke på og så langt som mulig benytte i tråd med egne prioriteringer. I dag finnes det frie tilskuddsmidler som kan søkes på i to budsjettposter: Formannskapsmidlene og kulturmidler. Hovedforskjellen mellom de frie midlene forvaltet av enhet kultur og formannskapets frie midler, har vært muligheten til å søke kulturmidler gjennom hele året, og at gjennomsnittet på tilskuddsbeløpene har vært noe lavere enn av formannskapsmidlene. Både organisasjoner og privatpersoner har hatt mulighet til å søke på frie kulturmidler. Kriteriene har ellers vært de samme og saksbehandlerne har koordinert søknadene.

Formannskapsmidler

Formannskapets midler har en ramme på kr. 1 000 000. Av disse ble kr. 300 000 brukt som sponsormidler, og kr. 115 000 som tilskudd til lokale politiske parti i 2015. Det har således vært mulig å søke om inntil 600 000 i ulike tilskudd. Kostnader ved større arrangement og jubileumsmarkeringer blir også tatt av disse midlene. Midlene er også ment som en reserve ved uforutsette behov, slik at en har forsøkt å unngå å «bruke opp» hele den avsatte summen.

Det er mulig å søke på midlene etter kriterier vedtatt i 2008.

Tilskuddsmidler som kulturenheten forvalter

Tilskuddsmidler som forvaltes av kulturenheten er fordelt på ulike ordninger:

 • Frie midler til oppstart av nye frivillige organisasjoner eller aktivitetstilskudd til spesifikke kulturaktiviteter
 • Langsiktige avtaler for å sikre kulturtilbud/-aktivitet
 • Langsiktige avtaler for å tilrettelegge for kulturaktiviteter for spesielle grupper
 • Langsiktige avtaler med frivillige organisasjoner som supplerer kommunens tjenestetilbud


I tillegg har kulturenheten også hatt ansvar for forvaltning av følgende tilskudd:

 • Løypemaskintilskudd. Kriterier vedtatt i PS 26/08 av Kommunestyret 16.04.08.
 • Tilskudd til rehabilitering av grendehus/samfunnshus.
 • Tilskudd til korps for spilling på 17. mai.


KOSTRA

I henhold til KOSTRA-rapportering for 2014 ble det utbetalt tilskudd på totalt kr. 1 400 000.- til frivillige lag og foreninger fra Levanger kommune i 2014. Tidligere år har det vært underrapportering av tilskudd til frivillige lag og foreninger fra Levanger kommune. Dette er sannsynligvis pga flere saksbehandlere og manglende samkjøring av rapportering. Det er nå laget et verktøy for å sikre at denne rapporteringen blir korrekt. 

Annen støtte av frivilligheten

Frivilligheten støttes også på andre måter som ikke ligger i budsjett/regnskap som tilskudd. Dette kan være subsidiering av hall- og baneleie, korpsundervisning i kulturskoleregi, gratis husleie, annonsestøtte mm.

Vurdering:

Generelt

En oppegående og vital frivillig sektor er grunnleggende for et aktivt og levende lokalsamfunn. En helhetlig frivillighetspolitikk vil gi grobunn for en aktiv og voksende frivillig sektor. Det må således etterstrebes mest mulig forutsigbarhet i rammevilkårene til de frivillige organisasjonene. Det er nødvendig å finne de områdene hvor kommunens ønsker om å involvere frivilligheten sammenfaller med frivillighetens ønsker om å bidra, for slik å kunne inngå flere langsiktige avtaler som sikrer forutsigbarhet. Dette blir et viktig område å utvikle framover. 

Kommunal støtte bør likevel også fortsatt gis i form av frie midler som de frivillige organisasjonene så langt mulig kan benytte i tråd med egne prioriteringer.

Synliggjøring, forenkling og samordning

Det fordeles som nevnt ovenfor store beløp årlig til frivillige lag og foreninger / organisasjoner fra kommunen. Det er behov for å synliggjøre muligheten for tilskudd bedre, forenkle søknadsprosessen for frivilligheten, samt samordne saksbehandling og synliggjøre vedtak om tilskudd.

Fornying av tilskuddskriterier i tråd med kommunens strategier

Kommuneplanens samfunnsdel sier at vi for å nå samfunnsmålene våre, skal jobbe etter følgende strategier:

A)    Sikre et bærekraftig samfunn

B) Prioritere en god start og mestring hele livet

C) Skape rause og robuste livsmiljøer

Strategiene har flere underpunkter som skal være retningsgivende for den samhandling kommunen har med frivilligheten, og bør dermed også være retningsgivende for tilskuddene som gis. De ulike kommunedelplanene har også delstrategier som følger opp strategiene i samfunnsdelen. Det anbefales derfor at søknader skal behandles ut fra strategier i kommunens planverk for å sikre at strategiske føringer blir lagt til grunn for tildelingene. Et verktøy som vekter søknader i tråd med politisk vedtatte strategier vil være nyttig i saksbehandlingen (se vedlegg).

I tillegg må en sørge for at det er mulig å gi tilskudd til større arrangement, selv om det ikke automatisk følger av strategiene i kommuneplanens samfunnsdel.

Det anbefales også at det nedsettes en tverrfaglig gruppe som i fellesskap prioriterer søknader på frie midler to ganger i året. Denne gruppen bør også brukes til å gjøre vurderinger av andre tilskuddsmidler som skal fordeles etter nærmere kriterier, f.eks. statlige og fylkeskommunale tilskudd som folkehelsemidler og tilskudd til å motvirke barnefattigdom. Gruppen kan bestå av kulturkonsulent, idrettskonsulent, frivilligkoordinator og folkehelsekoordinator, eller andre funksjoner som rådmannen anser som aktuelle. Koordinering av arbeidet legges til kulturenheten.

Det vil være lite hensiktsmessig at alle sakene skal avgjøres av formannskapet. Rådmannen har kommet fram til at det er naturlig å ha en beløpsgrense. Hvor stor denne skal være er en skjønnsspørsmål. Rådmannen har vurdert om en skal tilrå en grense på 5.000, 10.000 eller 20.000. I og med at det tidligere ikke har vært noen minimumsgrense for formannskapet og at formannskapet har vært tilfreds med å behandle alle sakene, har jeg endt opp med å tilrå 5.000 i første omgang.

Rådmannen foreslår følgende praksis fra 2016:

 • Alle tilskudd det kan søkes på skal kunngjøres på nettsidene til Levanger kommune med søknadsfrister og behandlingstid. Informasjon om mulighetene for å søke tilskudd skal også inneholde opplysninger om hvem som kan søke.
 • Det lages nettbaserte søknadsskjemaer slik at alle søknader vil inneholde alt som kreves av opplysninger fra søker, og sikrer at søknader ikke kommer på avveie.
 • Kommunens tilskuddsordninger registreres i Tilskuddsportalen og lenkes til det elektroniske søknadsskjemaet på kommunens nettsider.
 • Det innarbeides en praksis om at alle lag, foreninger og organisasjoner må registrere seg i registeret i kommunens Frivilligportal for å være tilskuddsberettiget. Dette for å sikre at opplysninger om lag og foreninger er oppdaterte og slik ha et godt verktøy for å sende ut informasjon til frivillige organisasjoner. 
 • Tilskuddsmidler fra Formannskapsmidlene og frie kulturmidler har felles saksbehandling for bedre samordning. Det anbefales derfor at rådmannen nedsetter en tverrfaglig gruppe som vurderer søknadene. Koordinering av arbeidet legges til kulturenheten.
 • Strategier i Kommuneplanens samfunnsdel med underpunkter er retningsgivende for tildeling av tilskuddsmidler.
 • Det er i hovedsak to søknadsfrister i året, en vår og en høst slik det har vært vanlig for søknader på tilskuddsmidler fra Formannskapet.
 • Tilskudd inntil kr. 5 000,- kan gis etter administrativt vedtak. Ved klage går saken til politisk behandling.
 • Tilskudd over 5 000,- skal avgjøres av Formannskapet.
 • Alle vedtak om tilskudd offentliggjøres på kommunens nettsider (både administrative og politiske vedtak).


En slik praksis vil synliggjøre totalbeløpet kommunen bruker på tilskudd til frivillige lag/organisasjoner, lette søknadsprosessen, samt sikre at tildeling av tilskudd blir konsekvent, forutsigbart og i tråd med kommunale strategier.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 13.01.2016 12:38
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051