Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 13.01.16

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrett

Sted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Tid: - oppmøte
08:30 Formannskapsmøte
10:45 Oppmøte ved rådhusets hovedinngang for felles skyss til Jægtvolden Fjordhotell, Inderøy.
11:30 Felles formannskap

Sakliste som PDF  -  protokoll PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (1)

Send e-post til Formannskapets faste medlemmer send e-post til faste medlemmer (outlook) - ren tekst (webmail, kopier all tekst inn i mottakerfelt) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/16 Godkjenning av protokoll protokoll vedtak
PS 2/16 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/16 KS - Debatthefte 2016 - uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 4/16 Videre utredning av kulturarenaer utredning vedtak
PS 5/16 Framtidig eierskap til NTE - uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 6/16 Leira asylmottak - utvidelse av kapasitet utredning vedtak
PS 7/16 Utbygging av Ytterøy skole utredning vedtak
PS 8/16 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag utredning vedtak
PS 9/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 04.01.16 utredning vedtak
PS 10/16 Revidering av tilskuddsordninger utredning vedtak
PS 11/16 Valg av 17.maikomiteer for 2016 utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 8+1 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp - forfall
Geir Tore Persøy  frp  vara  v/frp  x Karl Meinert Buchholdt 

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Øystein Lunnan kommunalsjef  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Guri Sivertsen enhetsleder kultur  
Hilde M. Røstad bygg og eiendom  

 
Merknad
Etter formannskapets møte, kl. 10.45, ble det felles skyss til Jægtvolden Fjordhotell for fellesmøte med formannskapet i Verdal, Frosta og Inderøy. Tema er kommunereformen.
Dokumenter: Kjøreplan,  kommunereformrapport, lokalutredning,  kart: skole, helse og rådhus PDF
        Til toppen av siden

 

 

PS 1/16 Godkjenning av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Protokoll fra formannskapets møte 2. desember 2015 godkjennes.

Avstemning:

Forslag i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Protokoll fra formannskapets møte 2. desember 2015 godkjennes.
        Til toppen av siden

 

 

PS 2/16 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering.

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
        Til toppen av siden

 

 

PS 3/16 KS - Debatthefte 2016 - uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Rådmannens fremmet nytt forslag til vedtak: 

Spørsmål:

Forslag til svar fra Levanger kommune:

Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?

Mindre til lokal pott, mer til godtgjøring for særskilt arbeidstid – HTA §5(Tas sentralt).

Hvilke stillingsgruppe bør prioriteres ved sentrale tillegg?

Stillinger med krav om høgskole- og universitetsutdannelse.

Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet?

Ikke i dette oppgjøret.

Hvordan kan Hovedtariffavtalen(HTA) bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur?

HTA § 2.3 må brukes aktivt.
«Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året».

De ansatte må lyttes til.

Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalen(HTA) sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket?

Hovedtariffavtalen er god på dette punkt. Unntaksvis arbeidstakere over 67 år, der arbeidsgiver ikke får refusjon fra NAV for sykepengeperioden. Dette må innarbeides i Folketrygdloven, slik at refusjon også gis for denne gruppen.

Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?
I så fall hvilke?

Ikke endring i HTA, men kanskje i folketrygdloven, her med tanke på aktiv sykemelding.

Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunenes/fylkeskommunens synspunkt?

Denne gjennomgangen er i tråd med kommunens synspunkt.

Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalen som har utløpt i 2016?
I så fall – hvilke endringer?

Det finnes en lang rekke særavtaler innenfor KS-området. Disse blir revidert på ulike tidspunkt og kommunen vil uttale seg under revideringene av disse.


Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak, med signal gitt muntlig i møtet, enstemmig vedtatt.  

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende svar på KS debatthefte 2016:

Spørsmål:

Forslag til svar fra Levanger kommune:

Hvilke elementer i oppgjøret (f.eks. lokal pott eller generelle tillegg) skal prioriteres?

Mindre til lokal pott, mer til godtgjøring for særskilt arbeidstid – HTA §5(Tas sentralt).

Hvilke stillingsgruppe bør prioriteres ved sentrale tillegg?

Stillinger med krav om høgskole- og universitetsutdannelse.

Er det behov for å bruke deler av disponibel ramme til tilpasninger til det nye lønnssystemet?

Ikke i dette oppgjøret.

Hvordan kan Hovedtariffavtalen(HTA) bli et bedre verktøy for å utvikle en heltidskultur?

HTA § 2.3 må brukes aktivt.
«Arbeidsgiver skal informere og drøfte prinsippene for bruk av deltidsstillinger med de tillitsvalgte minst en gang i året».

De ansatte må lyttes til.

Er det behov for endringer i Hovedtariffavtalen(HTA) sykelønnsbestemmelser for å oppnå en enklere praktisering av regelverket?

Hovedtariffavtalen er god på dette punkt. Unntaksvis arbeidstakere over 67 år, der arbeidsgiver ikke får refusjon fra NAV for sykepengeperioden. Dette må innarbeides i Folketrygdloven, slik at refusjon også gis for denne gruppen.

Er det behov for endringer i avtaleverket som kan bygge opp under økt nærvær?
I så fall hvilke?

Ikke endring i HTA, men kanskje i folketrygdloven, her med tanke på aktiv sykemelding.

Er denne gjennomgangen av pensjon i samsvar med kommunenes/fylkeskommunens synspunkt?

Denne gjennomgangen er i tråd med kommunens synspunkt.

Ser kommunen/fylkeskommunen behov for særskilte endringer i særavtalen som har utløpt i 2016?
I så fall – hvilke endringer?

Det finnes en lang rekke særavtaler innenfor KS-området. Disse blir revidert på ulike tidspunkt og kommunen vil uttale seg under revideringene av disse.

         Til toppen av siden

 

 

PS 4/16 Videre utredning av kulturarenaer

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fremmet følgende forslag til innstilling:

 1. Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes.
 2. Det gjøres en mulighetsstudie for Festiviteten og for Jernbanegata 16/18 (biblioteket).
 3. Kinodrift legges ut på anbud, og det gjøres en vurdering av fortsatt kommunal drift.
 4. Rådmannen legger fram ny sak om framtidig kulturell infrastruktur når punktene over er gjennomført.
 5. I framtidig prosjektgruppe skal det være med tillitsvalgte samt en representant fra driftskomiteen.


Avstemning:

Pedersens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Alternativene 1, 3 og 6 i mulighetsstudien for vaskeriet kostnadsberegnes.
 2. Det gjøres en mulighetsstudie for Festiviteten og for Jernbanegata 16/18 (biblioteket).
 3. Kinodrift legges ut på anbud, og det gjøres en vurdering av fortsatt kommunal drift.
 4. Rådmannen legger fram ny sak om framtidig kulturell infrastruktur når punktene over er gjennomført.
 5. I framtidig prosjektgruppe skal det være med tillitsvalgte samt en representant fra driftskomiteen.
          Til toppen av siden

 

 

PS 5/16 Framtidig eierskap til NTE - uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Rådmannen endret sitt forslag, pkt. 1:

Siste setning i pkt. 1 strykes. 

Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag – nytt pkt. 2:

NTE er nordtrøndernes eiendom og slik må det også være i framtida basert på likeverdighet av den nordtrønderske befolkning. På prinsipielt grunnlag mener Levanger kommune at kraftkommunene har fått kompensert for de ulempene kraftproduksjonen medfører gjennom ordningene med naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft og at det derfor er urimelig at de i tillegg skal tilgodesees ekstra gjennom eierfordelingsmodellen. Vi går derfor for en modell med 100 % fordeling av eierskapet med bakgrunn i folketall.

Avstemning:

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Svarvas endringsforslag, pkt. 2, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

 1. Levanger kommune synes det er naturlig et eierskapet til NTE flyttes fra fylkeskommunen til kommunene i Nord-Trøndelag i forbindelse med en sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fylkeskommuner. Det bør arbeides for at hele eierskapet legges til kommunene.  
 2. NTE er nordtrøndernes eiendom og slik må det også være i framtida basert på likeverdighet av den nordtrønderske befolkning. På prinsipielt grunnlag mener Levanger kommune at kraftkommunene har fått kompensert for de ulempene kraftproduksjonen medfører gjennom ordningene med naturressursskatt, eiendomsskatt, konsesjonsavgift og konsesjonskraft og at det derfor er urimelig at de i tillegg skal tilgodesees ekstra gjennom eierfordelingsmodellen. Vi går derfor for en modell med 100 % fordeling av eierskapet med bakgrunn i folketall.
          Til toppen av siden

 

 

PS 6/16 Leira Asylmottak - utvidelse av kapasitet

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Levanger Kommune stiller seg positiv til å øke kapasiteten ved Leira Asylmottak

 1. Dagens enslige mindreårige avdeling utvides med 40 plasser
 2. Kommunen går til innkjøp av 2 brakkerigger som plasseres på Leira området. Kostnader ved innkjøp av brakkerigger dekkes av husleie fra UDI
 3. Nødvendig justering av investeringsbudsjett for 2016 tas i forbindelse med regnskap for 1. tertial 2016
          Til toppen av siden

 

 

PS 7/16 Utbygging av Ytterøy Skole

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. På bakgrunn av den kunnskap en har i dag om kostnader ved å renovere/bygge ut Ytterøy skole planlegges en sanering av dagens bygg og bygges ny skole med gymsal som kan dekke samfunnshusfunksjonen. Det arbeides videre med sikte på å oppnå så stor arealeffektivitet som mulig.
 2. I den videre planleggingen må det avklares om barnehagen kan drive videre der den er i dag, mot at det planlegges et byggetrinn 2 med nye lokaler for barnehage på et senere tidspunkt.
 3. Svømmebassenget ved dagens skole/Samfunnshus erstattes ikke.
 4. Sak med endelig beslutning og finansiering legges fram til politisk behandling etter nærmere avklaring av arealbehov og anbudsrunde for nybygg er gjennomført.
          Til toppen av siden

 


 

PS 8/16 Revisjon av selskapsavtale Krisesenteret i Nord-Trøndelag

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Kommunestyret i Levanger godkjenner forslag til revidert selskapsavtale av 20.11.2015 for Nord-Trøndelag Krisesenter IKS
        Til toppen av siden

 

  

PS 9/16 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 04.01.16

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forslag til nytt inntektssystem for kommunene

Avgjøres av: Formannskapet

Høring - endringer i valgloven

Avgjøres av: Formannskapet

Dessuten at det legges fram sak om Trøndelagsutredningen til formannskapets møte 3.2.16.
        Til toppen av siden

 

  

PS 10/16 Revidering av tilskuddsordninger

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Enstemmig

INNSTILLING:

 1. Frie tilskuddsmidler fra Formannskap og enhet kultur behandles felles vår og høst
 2. Rådmannen nedsetter ei tverrfaglig sammensatt gruppe som behandler søknadene
 3. Utlysing gjøres via Tilskuddsportalen og kommunens nettsider
 4. Strategier i kommunens planverk er retningsgivende for tildeling av midler
 5. Tilskudd under kr. 5 000.- avgjøres administrativt. Ved eventuell klage går saken til politisk behandling.
 6. Forslag til bevilgninger over kr. 5 000,- avgjøres av formannskapet
 7. Alle vedtak om tilskudd offentliggjøres på nettsidene til kommunen 
          Til toppen av siden

 

 

PS 11/16 Valg av 17.mai komiteer for 2016

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 13.01.2016

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det fremlagte forslag til 17.maikomiteens medlemmer vedtas.  Eventuelle søknader om fritak må skje skriftlig. Ved eventuelle fritak eller forfall gis ordføreren fullmakt til å oppnevne nye medlemmer.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 04.02.2016 07:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051