Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 12.06.19 - flyttet fra 05.06.19

Tid:
12.00 Oppmøte ved Levanger brannstasjon for befaring
14.00 - 15.40 Formannskapets møte, møterom hos Falstadsenteret

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 59/19 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 60/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 4.6.19 utredning vedtak
PS 61/19 Torsbustadvegen - overtakelse av drift-/vedlikeholdsansvar og innføring av bomavgift utredning vedtak
PS 62/19 Torsbustaden snøproduksjon utredning vedtak
PS 63/19 Søknad om støtte til etablering av bredbånd i Torsbustaden utredning vedtak
PS 64/19 Tilstandsanalyse Skogn svømmehall - Veien videre utredning vedtak
PS 65/19 Levanger brannstasjon - bygningsmessige tiltak utredning vedtak
PS 66/19 Campusstruktur Nord universitet - høringsuttalelse utredning vedtak
PS 67/19 Aldergrense ved offentlige arrangement med innvilget skjenkebevilling for en enkelt anledning utredning vedtak
PS 68/19 Helseplattformen - status utredning vedtak
PS 69/19 Søknad om utvidelse av kommunal garanti - Markabygda vassverk SA utredning vedtak
PS 70/19 Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 7 + 2 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf - Forfall 
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf - Forfall 
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  
Khalil Obeed ap vara ap/sp/krf x Alf Magnar Reberg
Asbjørn Brustad sp vara ap/sp/krf x Anita Ravlo Sand

 

Asbjørn Brustad (SP) og Khalil Obeed (AP) tiltrådte møtet kl. 14:45 etter behandling av sak 64/19.

Orientering:

 
Forespørsler:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål angående rapport fra Trøndelag forskning og utvikling på oppdrag fra fylkeskommunen om Nord Universitet og konsekvensene av å flytte studietilbud ut av Steinkjer.

Rådmannen og næringssjefen besvarte spørsmålet.

Kai Lennert Johansen (AP) stilte spørsmål angående innføring av lærernormen i Levanger kommune

Rådmannen besvarte spørsmålet.

Rådmannen orienterte om plan for renovering av Levanger kirke som svar på spørsmål stilt i formannskapet 29.5.19.

        Til toppen av siden

 

 

PS 59/19 Godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Astrid Juberg Vordal

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering protokoll: Karl Meinert Buchholdt og Astrid Juberg Vordal
Til toppen av siden 

 

 

PS 60/19 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 4.6.19

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene: 

Høring – NOU 2019: 11 Enklere merverdiavgift med én sats

Avgjøres av: Formannskapet

 Til toppen av siden 

 

PS 61/19 Torsbustadvegen - overtakelse av drift-/vedlikeholdsansvar og innføring av bomavgift

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune avslår anmodningen fra Skogn og Grønningen Almenninger om samtykke til innkreving av bompenger på Torsbustadvegen.
 2. Skogn og Grønningen Almenninger oppfordres til å arbeide for å få på plass en omforent løsning for Torsbustaden før saken sendes inn til ny behandling.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 62/19 Torsbustaden snøproduksjon

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune ønsker at det etableres helautomatisk snøproduksjon i Torsbustaden for alpint, hopp og langrenn.
 2. Rådmannen bes utrede en konkret modell for samspill mellom frivilligheten, næringslivet og kommunen for å realisere Torsbustaden snøproduksjon. Dette gjennomføres innenfor gjeldende budsjett.
 3. Grunnlaget for kommunens bidrag for å realisere Torsbustaden snøproduksjon legges frem i budsjett- og økonomiplan for 2020. Dette må sees i sammenheng andre tiltak innenfor idrett og friluftsliv, og prioriteringene må vurderes helhetlig i tråd med mål og strategier i anleggsplan.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 63/19 Søknad om støtte til etablering av bredbånd i Torsbustaden

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger jeger og fiskerlag gis et tilskudd på inntil kr. 40.000 for å få etablert løsning for bredbånd via radiolink i Torsbustaden.
 2. Det er en forutsetning at alle aktørene i Torsbustaden har mulighet til å koble seg på.
 3. Beløpet utbetales etter at arbeidet er gjennomført og bekreftet regnskap for prosjektet foreligger.
 4. Beløpet belastes disposisjonsfondet.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 64/19 Tilstandsanalyse Skogn Svømmehall - Veien videre

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved å utbedre bassenget på Skogn for lengre tids bruk, samt utrede kostnadene ved å bygge nytt både på Skogn og i tilknytning til Trønderhallen.

Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av Mars 2020.

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende alternative forslag til innstilling:

Rådmannen innarbeider drift av Skogn basseng fram til 31. desember 2020.

Avstemning:

Buchholdts forslag til innstilling tiltrådt med 6 mot 1 stemme som ble avgitt for rådmannens forslag til innstilling.

Svarvas tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Rådmannen innarbeider drift av Skogn basseng fram til 31. desember 2020.

Administrasjonen bes om å utrede kostnadene ved å utbedre bassenget på Skogn for lengre tids bruk, samt utrede kostnadene ved å bygge nytt både på Skogn og i tilknytning til Trønderhallen. Utredningen legges fram til politisk behandling innen utgangen av Mars 2020.
Til toppen av siden 

 

 

PS 65/19 Levanger Brannstasjon - bygningsmessige tiltak

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Nye Levanger brannstasjon bygges på dagens tomt. Eksisterende brannstasjonsbygg rives.
 2. Det erverves tilleggsareal som sikrer tilstrekkelig plass til nytt bygg og øvingsområde.
 3. Lokalene til enhet Drift og anlegg oppgraderes.
 4. Prosjektet innarbeides i økonomiplan 2020-2023.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 66/19 Campusstruktur Nord universitet - høringsuttalelse

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Kai Lennert Johansen (AP) fremmet følgende endringsforslag – innstillingen pkt. 2:

Følgende strykes: «ikke seigpining»

Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag – innstillingens pkt. 4:

Levanger kommune støtter forslaget om å samle kunst, kultur, sosiologi, geografi og mediefagene på campus Røstad. Kommunen vil gjerne bidra med næringsutvikling knyttet opp mot denne fagretningen.

Avstemning:

Johansens endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Svarvas endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens forslag til innstilling, med endring tiltrådt i møtet, enstemmig tiltrådt. 

VEDTAK:

 1. Levanger kommune støtter grunngrepet i rektors forslag om å dele universitetet inn i campus, studiested og utdanningssteder for å styrke universitetet.
 2. Levanger kommune advarer mot å utsette saken. Universitetets ansatte og regionen trenger en avklaring.
 3. Det er viktig å opprettholde permanent sykepleierutdanning i Namsos for å sikre rekruttering av denne yrkesgruppen til sykehuset og primærhelsetjenesten i Namdalen. Vi ber Nord vurdere hvor stor kapasitet denne bør ha for å dekke regionens behov.
 4. Levanger kommune støtter forslaget om å samle kunst, kultur, sosiologi, geografi og mediefagene på campus Røstad. Kommunen vil gjerne bidra med næringsutvikling knyttet opp mot denne fagretningen.
 5. For landbruksnæringen i Trøndelag er det viktig å bygge opp et sterkt fakultet for biovitenskap med base i Steinkjer.
 6. En geografisk konsentrasjon gjør det enda viktigere å utvikle gode systemer for distribuert utdanning. Nord må utvikle kostnadseffektive modeller som gjør at slike utdanninger kan tilbys i regionen uten de samme krav til studenttall som det er på de etablerte stedene Nord holder til.
 7. Formannskapet slutter seg for øvrig til rådmannens drøfting, vurderinger og konklusjoner i saksutredningen.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 67/19 Aldergrense ved offentlige arrangement med innvilget skjenkebevilling for en enkelt anledning

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

For offentlige arrangement som er innvilget alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk for en enkelt anledning innføres 18 års aldersgrense.
Til toppen av siden 

 

 

PS 68/19 Helseplattformen - status

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret i Levanger er fortsatt interessert i å inngå endelig samarbeidsavtale med Helseplattformen AS fra det tidspunkt vår kommune/vårt sykehus skal innfases.
 2. Det legges inn kr. 300,- pr innbygger i økonomiplanen fra 2022, med et mindre beløp allerede i 2021.
 3. Det avklares hvilke programvare det ikke lenger er behov for etter innføring av Helseplattformen, og når disse kan sies opp.
 4. Saken legges fram til endelig behandling i kommunestyret senest første kvartal 2021.
  Til toppen av siden 

 

 

PS 69/19 Søknad om utvidelse av kommunal garanti - Markabygda vassverk SA

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer med simpel garanti for lån inntil kr. 4.500.000,- for Markabygda vassverk SA
 2. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen av lånet og opphører etter 40 år
 3. Garantien erstatter garanti gitt i K-sak 21/18.
 4. Saken går til Fylkesmannen i Trøndelag for endelig godkjenning
  Til toppen av siden 

 


PS 70/19 Refinansiering lån til kjøp av tomt Skoleparken 3 - Leva-Fro AS

Saksprotokoll i Formannskap - 12.06.2019

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune garanterer for 80% av Leva-Fro AS sitt låneopptak på maksimalt 14,0 mill. kroner.
 2. Garantien gjelder for 80% av lånets hovedstol maks. 11.200.000 kroner med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar kan ikke overstige (11.200.000 kroner + 10 %).
 3. Garantien erstatter tidligere garanti gitt i K-sak 14/19
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år, med tillegg på inntil 2 år.
 5. Garantien gis som selvskyldnerkausjon.
 6. Garantivedtaket er ikke gyldig før Fylkesmannen har godkjent det
  Til toppen av siden 
Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 12.06.2019 17:26
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051