Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.01.17 - sak 8/17 - Eierskapsmelding 2016 - Levanger kommune

Finn Christiansen - klikk for personkort
Saksbehandler: Finn Christiansen
Arkivref. 2008/10889 - /614
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.01.17 8/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens innstilling:

Eierskapsmelding for 2016 vedtas. 

Vedlegg:


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunelovens kapittel 12 med forskrifter pålegger kommunene å føre kontroll med forvaltningen av kommunenes eierinteresser i selskaper. KS har i forlengelsen av dette utarbeidet et eget hefte med «Anbefalinger om eierskap, ledelse og kontroll av kommunalt/fylkeskommunalt eide selskaper og foretak». Her anbefales kommunene å foreta en gjennomgang av virksomhet som er organisert som selvstendige rettssubjekter eller interkommunale organer, ved å lage en eiermelding.  

Eierskapsmelding og oversikt over forvaltningen av Levanger kommunes eiendommer ble sist behandlet av Levanger kommunestyre den 10.12.2008 i K-sak nr. 87/08. Saken ble enstemmig tatt til orientering.

Denne eierskapsmelding er avgrenset til å omfatte eierskap i virksomheter der kommunens engasjement utgjør kr. 100.000,- eller mer. Rådmannen redegjorde for fremdriftsplanen vedr. denne eierskapsmelding i kontrollutvalgets møte den 15.11.2016.

En eierskapsmelding er et overordnet politisk styringsinstrument for virksomhet som er lagt til et eget rettssubjekt, eller et eget styre etter kommuneloven § 27. En eierskapsmelding bør som minimum ha tre hovedpunkter;

  1. Oversikt over kommunens virksomhet som er lagt i selskaper og interkommunale samarbeidstiltak
  2. Prinsipper for eierstyring
  3. Formålsdiskusjon og selskapsstrategi knyttet til de ulike selskapene.


På bakgrunn av dette og skjerpet fokus på kommunalt eierskap, er det utarbeidet en eierskapsmelding for Levanger kommune. Meldingen omfatter en oversikt over kommunens eierinteresser i selskaper. 

Eierskapsmeldingens to innledende kapitler beskriver bakgrunnen for utarbeidelsen av meldingen, kommunens overordnede eierskapspolitikk, krav til godt eierskap og styreprinsipper. I kapittel 3 og 4 gjennomgås bakgrunnen for kommunalt eierskap og eierstrategi, mens kapittel 5 gir en oversikt over mulig organisering av kommunal aktivitet. I kapittel 6 er det en gjennomgang av Levanger kommunes eierinteresser og samarbeid for tjenesteleveranser. Det konkluderes til slutt på bakgrunn av gjennomgangen av eierskapsmeldingen.

Vurdering:

Eierskapsmeldingen gir en totaloversikt over kommunens eierskap i ulike selskaper og bør benyttes som et utgangspunkt i sette mål og legge strategier for fremtidig eierskap. 

Meldingen drøfter også ulike måter å organisere selskaper på og motivasjonen for kommunalt eierskap. Gjennomgangen gir et godt grunnlag til å drøfte de eierforhold Levanger kommune har.

Dette er første gang på mange år at det utarbeides en så omfattende eierskapsmelding, og den foreliggende melding vil bli stadig utviklet, kvalitetssikret og kvalitetsforbedret.

I denne utgaven har hovedfokus vært å kartlegge de selskaper kommunen er engasjert i. Eierskapsmeldingen omfatter altså ikke en oversikt over hvilke enkelteiendommer kommunen rår over. 

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.01.2017 13:18
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051