Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.01.17 - sak 6/17 - Kostnadsoverslag på fortau Momarkavegen fra Hallsteinvegen (Momarka) ned til ca Branesvegen

Øyvind Nybakken - klikk for personkort
Saksbehandler: Øyvind Nybakken
Arkivref. 2017/20
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.01.17 6/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Nytten står ikke i forhold til kostnadene ved å bygge gangfelt langs Momarkavegen fra Hallseinvegen ned til Branesvegen. I stedet er det aktuelt å ruste opp enkelte eksisterende tracéer som i dag brukes som skoleveg i Høgberget/Momarka.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Oversendelsesforslag fremmet i sak 21.09.16 PS 47/16 Budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 - Levanger kommune, vedtatt oversendt uten realitetsbehandling.

Det utredes et kostnadsoverslag på å fullføre gangfelt langs hovedveien fra Høgberget og ned til hovedveien i Momarka. Saken legges frem for formannskapet. 

Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Kommunestyret har vedtatt følgende retningslinjer for behandling av oversendelsesforslag fremmet i kommunestyret og som blir vedtatt oversendt uten realitetsbehandling:

Rådmannen legger fram en sak for formannskapet så raskt som mulig etter kommunestyremøtet. Formannskapet tar så standpunkt til hva som skal skje med forslaget:
A. Realitetsbehandle forslaget og dermed fatte et positivt eller negativt vedtak i forhold til realitetene i forslaget
B. Oversende det til en komité for videre behandling/avgjørelse uten selv å ta standpunkt til realitetene i forslaget
C. Be rådmannen utrede saken nærmere og få den til ny behandling senere

For videre saksgang bør det lages et eget saksframlegg for hvert enkelt oversendelsesforslag. 

I dette tilfelle legger rådmannen opp til behandling i samsvar med alternativ A, og innstiller på at formannskapet realitetsbehandler forslaget.

I dag er det fortau langs hovedveg (Høgbergetvegen) ned til Hallsteinvegen(Momarka). Momarkavegen fra Halsteinvegen ned til ca Branesveg er ca 1 100 m, med vanskelig terreng(bratt) på venstre side nedover. 

Klikk for større kart

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag for fortau på kr 8.273.745,- eks mva.

Dette representerer høy kostnad, noe som skyldes høye murer og store fyllinger.

Pkt A representerer kryss v/ Hallsteinvegen og kobling til den nye g/s-vegen fra Nossum/ Bjørklia, se også neste skisse.

Kostnadsoverslag på gang-/ sykkelveg er ikke gjort, men vi antar at kostnadene minst må dobles.

Vurdering:

Etter behov og bruken i dag er det ikke mange som benytter seg av å gå langs denne vegen. Rådmannen er av den oppfatning at kostnadene pr. bruker blir forholdsvis høye på denne utbyggingen. Det blir faktisk en omvei for de fleste, og denne blir heller ikke benyttet til skoleveg.

Brukerne benytter seg av veger gjennom Momarka og Høgberget boligfelt. Fra Høgberget benyttes gang-/sykkelvegen ned forbi vanntårnet og mot sentrum/Halsan skole. Se skisse.

Klikk for større kart

Rådmannen foreslår heller å ruste opp noen eksisterende tracéer som i dag brukes som skoleveg i Høgberget/Momarka, gjerne etter innspill fra de lokale velforeningene. Ny g/s-veg fra Bjørklia er ferdig, og ved kryssing av Høgbergetvegen vil det bli bygget et gangfelt. Videre vil det vurderes et fortau på deler av Hallsteinvegen.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2017 17:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051