Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.01.17 - sak 5/17 - Revidering av lokal forskrift og nye satser for barnehagene for 2017

Hartvik M Eliasson - klikk for personkort
Saksbehandler: Hartvik M Eliasson
Arkivref. 2017/1
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.01.17 5/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

  1. Reviderte lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager for tildeling av offentlige tilskudd 2017 vedtas.
  2. Tilskuddssatser for ordinære barnehager i 2017 blir:
    Barn 0-2 år - 195.700
    Barn 3-6 år - 93.788


Hjemmel/bakgrunn for saken:

Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager. 

Vedlegg:

1

Ny beregning av satser 2017 PDF

2

Utkast til vedtaksbrev PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

I §9 –for tildeling av tilskudd til private barnehager heter det at tilskuddssatser for 2017 skal være klare innen 31.oktober 2016.Lokale retningslinjer og satser for 2017 ble vedtatt i formannskapet 26.10.16. 

I ettertid ser vi at et forhold vedrørende praktisering av telling i våre vedtatte retningslinjer vil være i konflikt med den sentrale forskriften og slik gir feil beregning av sats.I tillegg er en avdeling ved Frol barnehage blitt regnskapsmessig ført på feil funksjon i 2015. Utgiftene ved denne avdelingen var ikke med i beregningen av satser for 2017.

Det er foretatt ny beregning av satser for 2017 med utgangspunkt i mal utarbeidet av KS og Private barnehagers landsforbund(PBL). I beregningen er barnetall korrigert og utgifter vedrørende nevnte avdeling ved Frol tatt med.  

Levanger kommune har mottatt en klage 13.12.2016 fra PBL vedrørende satser for private barnehager for 2017.

I de lokale retningslinjene som ble vedtatt i oktober 2016 ble det vedtatt at lokale tilpasninger kun skal gjelde bestemmelse om telledatoer. For 2017 ble det vedtatt følgende telledatoer: 01.01,01.04,01.09 og 01.11.-17.

I pkt. 7 3.ledd i våre lokale retningslinjer heter det:

«Når en privat barnehage rapporterer en treåring i årets sju første måneder, utløser dette sats for småbarnsplass. Blir en treåring rapportert i årets fem siste måneder, utløser dette sats for storbarnsplass resten av året. Det vil likevel være slik at tilskuddet barnehagen mottar pr. 01.04.2017 (vedtatt telledato) gjelder fram til neste telledato som er 01.09.201. Det foretas derfor ingen korrigering av tilskudd i august måned.

Vi mener at siste setning her er i konflikt med sentral forskrift, gjengitt under, og av den grunn må fjernes (Pkt.7 Rapportering av barn i private barnehager).

I «Forskrift om tildeling av tilskudd til private barnehager», som trådte i kraft 01.01.-16, § 3 om Driftstilskudd til ordinære barnehager heter det i punkt b) «[…] Kommunens tellinger i regnskapsårets sju første måneder viser antall heltidsplasser i denne perioden. Kommunens tellinger i regnskapsårets 5 siste måneder viser antallet heltidsplasser i denne perioden. Barn som fyller tre år i regnskapsåret, regnes som under 3 år i årets første sju måneder og over tre år i årets fem siste måneder.»

For at det skal bli riktig sats i 2017 må vår beregning endres, slik at barna som ble registrert ved telling 01.04.15 blir regnet med storbarnssats med virkning fra 01.08.2015.

Ny setning pkt.7 rapportering av barn i private barnehager:

«For 2017 beregnes barn f. 2014 som blir registrert ved telling 01.04.2017 som store fra 1.august. «

Vurdering:

Det er nødvendig at lokale retningslinjer revideres slik at barn registrert ved telling 01.04.2017 beregnes som store barn med virkning 01.08.2017, samt at satser for 2017 revideres i tråd med dette.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2017 17:08
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051