Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.01.17 - sak 4/17 - Vedtektsendring Levanger ungdomsråd

Trine Walleraunet - klikk for personkort
Saksbehandler: Trine Walleraunet
Arkivref. 2016/8778 - /C10
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.01.17 4/17
Kommunestyret    

 

Rådmannens forslag til innstilling:

Nye vedtekter for Levanger ungdomsråd vedtas i samsvar med rådmannens forslag og gjøres gjeldende fra 01.02.2017.

Hjemmel/bakgrunn for saken:

Ingen

Vedlegg:

1

Rådmannens forslag til nye vedtekter PDF

2

Ungdomsrådets forslag til nye vedtekter PDF

3

Gjeldende vedtekter PDF


Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):


Saksopplysninger:

Kommunestyret i Levanger vedtok i sak 11/98 at det skulle opprettes et ungdommens kommunestyre. I sak 01/00 ble vedtekter for ungdomsrådet i Levanger kommune vedtatt og ungdomsrådet opprettet. Vedtektene ble videre revidert i kommunestyret i sak 32/08. 

Levanger ungdomsråd har i høst arbeidet med revidering av rådets vedtekter. Initiativet for vedtektsendring har vært initiert av rådmannen, men nåværende råd har blitt tatt med i prosessen og har ved 2 anledninger fått mulighet til å uttale seg. Dette arbeidet er gjort for å forenkle vedtektene slik at man lettere kan forstå, forholde seg til, og følge de.

I denne prosessen har både rådmann, SLT-koordinator, folkehelsekoordinator, ungdomsrådet og enhetsleder kultur vært med på å gi innspill. Forslaget som foreligger er tilslutt utarbeidet av veileder for ungdomsrådet og enhetsleder for kultur. Alle innspill som kommer fra sittende ungdomsråd som ikke samsvarer med det endelige forslaget som her foreligger, finnes i eget vedlegg.

I forhold til gjeldende bestemmelser omhandler hovedendringene først og fremst rådets medlemsmasse og organisering, men også arbeidsform og relasjon til kommunestyret.

Vurdering:

Forholdet til Levanger Kommune

Det foreslås at ungdomsrådet hvert år skal legge frem årsmelding for kommunestyret. Et godt tidspunkt på dette kan f.eks være på høsten når det gamle rådet takker for seg, og det nye rådet trer til. På denne måten får man lagt frem årsmelding og presentert de nye medlemmene i ungdomsrådet for kommunestyret på en god måte. Det er for øvrig ikke satt ett slikt tidspunkt i vedtektene.

Merk endring i §1.5 der det foreslås å endre fra bør til skal. Dette er gjort slik at ungdomsrådet selv skal kunne gjøre en vurdering om de ønsker å delta på disse møtene.

Valg og sammensetning av ungdomsråd

Det er foretatt forandringer på antall medlemmer i rådet. I de gamle vedtektene står det at rådet skal bestå av 1 representant fra hver ungdomsskole, 3 representanter fra LVGS og 4 frivillige valgt på USLE (Utvida storsamling for ungdom i Levanger), samt rådets veileder.

I rådmannens forslag til vedtekter foreslås det at alle de 5 ungdomsskolene (LUSK, Vårtun, Skogn, Åsen, Ytterøy), LVGS og USLE hver får 2 representanter i rådet, til sammen 14 representanter, mot 13 fra de gamle vedtektene. Videre foreslås det også at representantene skal velges for 2 år av gangen, hvorav den ene representanten fra hver skole/USLE er på valg hvert år. Sittende ungdomsråd ønsker at representantene velges for ett år av gangen. Rådmannens vurdering er at ved å velge representanter for to år sikrer man kontinuitet i rådet, men også kontinuitet i forhold til samarbeidet med skolene og elevrådene. Sittende ungdomsråd ønsker 3 representanter fra USLE, til sammen 15 representanter i rådet. Rådmannens vurdering er at det ikke er behov for flere representanter fra USLE enn fra skolene.

Videre foreslås det at øvre aldersgrense for å være medlem i rådet settes ned fra 25 til 19 år. Dette med begrunnelse i at funksjonen til et ungdomsråd skal være å gi ungdommer muligheten til å delta i demokratiske prosesser på tross av at de er under myndighetsalderen i Norge. Alderen er likevel ikke satt til 18 år, da flere av elevene på LVGS er 19 innen de er ferdige på skolen, og det må være mulig å bli valgt inn i rådet om man er elev ved skolen. Det sittende ungdomsrådet ønsker å beholde dagens ordning med øvre aldersgrense på 25 år.

Styrevervene foreslås kuttes ned fra leder, nestleder, sekretær, referent, økonomiansvarlig og 3 styremedlemmer, til leder, nestleder, sekretær, økonomiansvarlig og 1 styremedlem. Videre er arbeidsoppgavene for de ulike vervene tatt ut av vedtektene og foreslås lagt inn i en egen styreinstruks slik at man lettere kan gjøre endringer dersom det blir behov, uten at man trenger å endre vedtektene av den grunn. Sittende ungdomsråd ønsker å beholde denne instruksen i vedtektene, men med små endringer. I tillegg ønsker de å beholde 3 styremedlemmer fremfor forslaget med 1. Rådmannens vurdering er at styret vil være mer funksjonelt med færre medlemmer.

Videre ønsker man å ansvarliggjøre elevrådene mer i forhold til samarbeid med ungdomsrådet. Jmf avsnittet om kontinuitet i rådet. Det er lagt inn et forslag om at valg til ungdomsrådene foregår i elevrådene, ikke under allmøte på skolene slik det er beskrevet i de gamle vedtektene. Dette er i dag gjeldene praksis ved de fleste skoler.

Rådmannen foreslår å stryke §2.5 (gamle vedtekter) vedrørende større arrangement og andre aktiviteter. Ungdomsrådet primærfunksjon er beskrevet i §1 Formål, om ungdomsrådet vedtar aktiviteter ut over dette er det uansett naturlig å sette ned en arbeidsgruppe til dette formålet. Dette kan være en del av styreinstruksen og er ikke nødvendig å ta med i vedtektene. Sittende ungdomsråd ønsker å beholde denne, og paragrafen heter §2.6 i forslaget fra ungdomsrådet.

Møter

I § 3.3 (tidligere 3.2) er rådmannens forslag at ungdomsrådets møter skal koordineres med kommunestyremøtene slik at man legger til rette for at ungdommene kan sette seg inn i sakene til kommunestyret. Dette er også over ens med ungdommenes forslag om å avholde minimum 10 møter i året.

§ 3.5 i ungdomsrådets forslag er tatt bort i rådmannens forslag med begrunnelse i at Levanger Kommune ikke kan vedta noe på vegne av frivillige lag og organisasjoner. Det er imidlertid et ønske om at ungdomsrådet har god kommunikasjon med andre ungdomsorganisasjoner i Levanger Kommune.

I §3.5 (§ 3.6 i tidligere utgave) i rådmannens forslag til vedtekter foreslåes det at følgende personer skal inviteres til møtet (med valgfri deltagelse):

  • Veileder for ungdomsrådet
  • Ordføreren
  • Rådmannen
  • Barnerepresentanten
  • SLT-koordinator


I sittende ungdomsråds forslag er de to sistnevnte utelatt da de mener at de ikke trenger å inviteres til hvert møte, men etter behov.

Økonomi

Det har kommet inn en ny § 4.2. Tidligere §4.5 er tatt bort. 

Det vises ellers til vedlegg.

Rådmannens forslag til vedtekter vil gjøre rådet lettere å drive på en hensiktsmessig og god måte i henhold til rådets formål.

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 19.01.2017 14:36
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051