Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskapet 11.01.17 - sak 3/17 - Behandling av høringssaker - oversikt pr. 03.01.17

Rita-Mari Keiserås - klikk for personkort
Saksbehandler: Rita-Mari Keiserås
Arkivref. 2014/888
Saksordfører: Ingen

vedtak

Saksgang
UtvalgMøtedatoSaksnr.
Formannskapet 11.01.17 3/17

 

Rådmannens forslag til vedtak:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene: 

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Avgjøres av: Formannskapet


Hjemmel/bakgrunn for saken:


Vedlegg:

Ingen 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt):

Ingen 

Saksopplysninger:

Det vises til deleringsreglementets pkt.4.1.8:

Høringsuttalelser i saker av statlig og fylkeskommunal interesse legges fram for formannskapet, som tar stilling til om saken skal behandles og evt. hvem som skal avgi uttalelse.

Høringsuttalelser som er avgitt administrativt legges fram for formannskapet som referatsak. 

Formannskapet vedtok i sitt møte 12.2.14, sak nr. 14/14, at det på første formannskapsmøte hver mnd, så langt det er mulig, skal avgjøres hvilke saker en skal avgi høringsuttalelse til og hvilket organ som eventuelt skal avgi uttalelsen. Følgende nye høringer har blitt lagt ut på regjeringens totaloversikt:

Høyring

Departement

Frist

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Klima- og miljødepartementet

23.03.2017

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Helse- og omsorgsdepartementet

23.03.2017

Forslag til strategi mot rømming

Nærings- og fiskeridepartementet

10.02.2017

Høring - Hvitvaskingslovutvalgets utredning NOU 2016: 27

Finansdepartementet

01.04.2017

Høring - Endringer i statsborgerloven mv. - tap av statsborgerskap ved straffbare forhold eller av hensyn til grunnleggende nasjonale interesser

Justis- og beredskapsdepartementet

07.02.2017

Forslag til handlingsplan mot resistens

Nærings- og fiskeridepartementet

10.02.2017

Høring - Forslag til endringer i kart- og planforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

20.03.2017

Høringsbrev om endringer i utlendingslovens regler om tvangsmidler

Justis- og beredskapsdepartementet

13.02.2017

Vinterpakken - høring av regelverksforslag fra Europakommisjonen

Olje- og energidepartementet

15.03.2017

Høring - strengere straffer for flere lovbrudd og endringer i utmålingen av oppreisningserstatning

Justis- og beredskapsdepartementet

20.03.2017

Høring - NOU 2016: 26 - Et fremtidsrettet kvotesystem

Nærings- og fiskeridepartementet

18.04.2017

Høring - endringer i politiregisterloven, arkivloven og straffeprosessloven – sletting i politiets registre mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

27.01.2017

Høringsbrev om fleksibilitet produksjonsområder

Nærings- og fiskeridepartementet

06.01.2017

Høring - politiets adgang til bruk av tvang ved ransaking av datasystem for å få tilgang til datasystemet ved biometrisk autentisering

Justis- og beredskapsdepartementet

13.02.2017

Høring - Forenkling av regelverket for kommunevåpen og kommuneflagg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.03.2017

Høring – NOU 2016:18 Hjertespråket – forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

15.03.2017

Høring - Forslag til lov om opptak og bruk av informasjon om skjermingsverdige objekter, militære anlegg og områder, og bunnforhold

Forsvarsdepartementet

07.02.2017

Høring - Forslag til endringer i spesialisthelsetjenesteloven § 4-1 (godkjenning av virksomhet og helsetjenester i spesialisthelsetjenesten)

Helse- og omsorgsdepartementet

13.03.2017

Høring - forslag om blokker til utlysning i TFO 2017

Olje- og energidepartementet

31.01.2017

Høring - Forslag til ny lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy på veg

Samferdselsdepartementet

01.03.2017

Høring av forslag til forskrifter om regulering av fisket i Tanavassdraget

Klima- og miljødepartementet

09.03.2017

Høring - forslag til endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og forslag til ny forskrift om pensjonsgrunnlag i pensjonsordning for apotekvirksomhet

Arbeids- og sosialdepartementet

12.02.2017

Høring – endringer i forskriftsbestemmelser om avsluttende prøver i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

03.03.2017

Høring vedrørende endring av verdipapirhandelloven § 3-3 om misbruk av innsideinformasjon

Finansdepartementet

01.02.2017

Høyring - endring av yrkestransportlova - Unnatak frå løyveplikt for samkøyring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og oppheving av krav om tilslutning til drosjesentral

Samferdselsdepartementet

01.03.2017

Høring – Konseptutredning Sivilforsvaret

Justis- og beredskapsdepartementet

09.06.2017

Høring - merverdiavgiftskompensasjon for borettslag og eierseksjonssameier

Finansdepartementet

19.01.2017

Høring - forslag om innsyns-, klage- og søksmålsrett for kommunene i skattesaker om verdsetting av kraftanlegg

Finansdepartementet

08.03.2017

Høringsnotat med forslag til forskrift om behandlingsreiser til utlandet

Helse- og omsorgsdepartementet

10.03.2017

Høring - Endringer i forskrift om valg til Sametinget

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17.01.2017

Høring - Endringer i valgforskriften

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

17.01.2017

Høring av NOU 2016:12 Ideell opprydding

Kulturdepartementet

01.03.2017

Høring - Oppheving av kravet om henvisning for å få rett til stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut

Helse- og omsorgsdepartementet

03.02.2017

Høring – NOU 2016: 24 Ny straffeprosesslov

Justis- og beredskapsdepartementet

06.06.2017

Høring - NOU 2016: 25 Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Helse- og omsorgsdepartementet

03.03.2017

Høring - forslag til endringer i vannressursloven og jordlova

Olje- og energidepartementet

10.02.2017

Høring - NOU 2016:17 På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming

Barne- og likestillingsdepartementet

02.03.2017

Høring - forskrifter om behandling av opplysninger i henhold til avtale mellom Norge og USA om styrket samarbeid om forebygging og bekjempelse av alvorlig kriminalitet

Justis- og beredskapsdepartementet

23.02.2017

Høring - forslag om endringer i bilansvarslova og forskrift om trafikktrygd, samt ny forskrift om tvangsmulkt for uforsikrede kjøretøy

Finansdepartementet

03.03.2017

Høring - Forskrift om ekstraordinært valg til kommunestyre i nye Færder kommune

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

16.01.2017

Høring - forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Finansdepartementet

10.01.2017

Høring- utkast til endring av skipssikkerhetsloven

Nærings- og fiskeridepartementet

13.01.2017

Høring om endringer i passloven – tilpasning til nye systemer for pass og ID-kort mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

17.02.2017

Høring Vekt på forskningskvalitet En mulig utvidelse av publiseringsindikatoren med en siteringsindikator

Kunnskapsdepartementet

01.03.2017

Høring - Revidert forskrift for lavutslippssone for biler – frist for høringsinnspill fredag 9. desember 2016

Samferdselsdepartementet

09.12.2016

Høring – utkast til endringer i forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015

Arbeids- og sosialdepartementet

06.01.2017

Høring - Forslag til lovendringer som følge av ulike terrorrelaterte folkerettslige forpliktelser

Justis- og beredskapsdepartementet

20.02.2017

Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven

Olje- og energidepartementet

17.02.2017

Høring om endringer i opplæringsloven – Direkte overgang i retten til videregående opplæring og rett til videregående opplæring for de med slik opplæring fra utlandet

Kunnskapsdepartementet

16.01.2017

Høring Endringer i friskoleloven, voksenopplæringsloven og folkehøyskoleloven

Kunnskapsdepartementet

11.01.2017

Ny forskriftsbestemmelse i regelverket om offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet

10.02.2017

Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om kveldsarbeid og i virkeområdet for medleverforskriften

Arbeids- og sosialdepartementet

02.01.2017

Forslag til forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Nærings- og fiskeridepartementet

15.02.2017

Høring - Forslag til endring av lov om elsertifikater

Olje- og energidepartementet

13.01.2017

Høring - forslag om endring av lov om forsvunne personar § 8 - dødsfall i utlandet

Justis- og beredskapsdepartementet

10.02.2017

Høring - forslag til ny verdipapirregisterlov (forordning om verdipapiroppgjør og verdipapirregistre) og regler om innsyn i hvem som eier obligasjoner

Finansdepartementet

08.02.2017

Høring - Rapport fra regjeringens ekspertutvalget for Grønn konkurransekraft

Klima- og miljødepartementet

23.12.2016

Høring - revidert utkast til ny jernbaneforskrift og lisensforskrift

Samferdselsdepartementet

05.12.2016

Høring NOU 2016: 16 Ny barnevernslov

Barne- og likestillingsdepartementet

30.01.2017

Høring - forslag til endringer i politiloven § 14 tredje ledd – krav til fastsettelse av kommunal håndheving for deler av politivedtektene

Justis- og beredskapsdepartementet

27.01.2017

Høring - endringer i politiregisterloven og politiregisterforskriften - implementering av direktiv (EU) 2016/680

Justis- og beredskapsdepartementet

01.02.2017

Høring - endring av årsavgiften for finans- og sparebankstiftelsene

Kulturdepartementet

15.12.2016

Høring - Voldsoffererstatningsutvalgets utredning NOU 2016: 9 "Rettferdig og forutsigbar - voldskadeerstatning"

Justis- og beredskapsdepartementet

01.03.2017

Høring – Forslag til endringer i barneloven mv. for å øke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep

Barne- og likestillingsdepartementet

05.01.2017

Høring - endring av forskrift om forvaltningsområdet for samisk språk

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

03.01.2017


Vurdering:

Rådmannen foreslår at det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene: 

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Avgjøres av: Formannskapet

Til toppen av siden

Publisert: 19.12.2010 07:50 Sist endret: 11.01.2017 17:07
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051