Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 11.01.17

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Formannskapssalen, Levanger rådhus
Møtetidspunkt: 13:00 - 14:50

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 2/17 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 03.01.17 utredning vedtak
PS 4/17 Vedtektsendring Levanger ungdomsråd utredning vedtak
PS 5/17 Revidering av lokal forskrift og nye satser for barnehagene for 2017 utredning vedtak
PS 6/17 Kostnadsoverslag på fortau fra Hallsteinvegen (Momarka) ned til ca. Branesvegen utredning vedtak
PS 7/17 Svar på oversendelsesforslag fra PS 47/16 vedr. styrking av ettervernet for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri utredning vedtak
PS 8/17 Eierskapsmelding 2016 - Levanger kommune utredning vedtak
PS 9/17 Vatn Bistro v/ foretaksnummer 984 559 402, Inger Johanne Todal Morset. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 utredning vedtak

  
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

 

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Jon Ketil Vongraven kommunalsjef  
Unni Storstad kommunalsjef  
Marit E. Aksnes kommunalsjef  
Kari O. Aunet enhetsleder barnehage  
Trine Walleraunet kultur, barn og ungdom  

 
Anita Ravlo Sand fikk permisjon og forlot møtet kl. 14.15, etter behandling av sak 5/17.

Orienteringer:


 

 

PS 1/17 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Godkjenning av protokoll: Karl Meinert Buchholdt (V) og Ingrid Olga Hallan (AP)

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Godkjenning av protokoll: Karl Meinert Buchholdt (V) og Ingrid Olga Hallan (AP)
  Til toppen av siden

 

 

PS 2/17 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering. 

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering.
  Til toppen av siden

 

 

PS 3/17 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 03.01.17

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Karl Meinert Buchholdt (V) fremmet følgende tilleggsforslag:

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften – Avgjøres av: Formannskapet

Avstemning:

Buchholdts tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag til vedtak, med tillegg fremmet i møtet, enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Det legges fram sak på følgende av de utlagte høringene:

Høring - forskrift om kommunalt pasient- og brukerregister (KPR)

Avgjøres av: Formannskapet

Høring av forslag om oppheving av vannscooterforskriften

Avgjøres av: Formannskapet

   Til toppen av siden

 

PS 4/17 Vedtektsendring Levanger Ungdomsråd

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Nye vedtekter for Levanger Ungdomsråd vedtas i samsvar med rådmannens forslag og gjøres gjeldende fra 01.02.2017.
  Til toppen av siden

 

 

PS 5/17 Revidering av lokal forskrift og nye satser for barnehagene for 2017

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Børge Lund (KRF) fremmet følgende endringsforslag:

For 2017 brukes nasjonale satser for tilskudd til private barnehager i Levanger. 

Det legges frem en ny sak på hvilken modell satsene skal beregnes etter før behandling av satsene for 2018.

Avstemning:

Rådmannens forslag, pkt. 1, enstemmig vedtatt.

Rådmannens forslag, pkt. 2, vedtatt med 7 mot 2 stemmer som ble avgitt for Lunds endringsforslag.

VEDTAK:

  1. Reviderte lokale retningslinjer for likeverdig behandling mellom kommunale og private barnehager for tildeling av offentlige tilskudd 2017 vedtas.
  2. Tilskuddssatser for ordinære barnehager i 2017 blir:

Barn 0-2 år

195 700

Barn 3-6år

  93 788

   Til toppen av siden

 

 

PS 6/17 Kostnadsoverslag på fortau fra Hallsteinvegen(Momarka) ned til ca Branesvegen

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Nytten står ikke i forhold til kostnadene ved å bygge gangfelt langs Momarkavegen fra Hallseinvegen ned til Branesvegen. I stedet er det aktuelt å ruste opp enkelte eksisterende tracéer som i dag brukes som skoleveg i Høgberget/Momarka.
  Til toppen av siden

 

 

PS 7/17 Svar på oversendelsesforslag fra PS 47/16 vedr. styrking av ettervernet for pårørende i forbindelse med selvmord, tung rus og psykiatri

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Tjenester til pårørende som nevnt i oversendelsesforslaget skal være sikret i det lov- og planverk det arbeides ut fra i dag, slik at det ikke anses hensiktsmessig med egen kommunestyresak om styrking av disse tjenestene spesielt.
  Til toppen av siden

 

 

PS 8/17 Eierskapsmelding 2016 - Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt. 

INNSTILLING:

Eierskapsmelding for 2016 vedtas.
  Til toppen av siden

 

 

PS 9/17 Vatn Bistro v/ foretaksnummer 984 559 402, Inger Johanne Todal Morset. Søknad om alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 11.01.2017

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

  1. Vatn Bistro v/ foretaksnummer 984 559 402, Inger Johanne Todal Morset, innvilges alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 for virksomhet med beliggenhet Åsen ut inneværende bevillingsperiode, 31.12.2019.
  2. F. nr. 03.01.74, Inger Johanne Todal Morset, og f.nr. 18.01.67, Vidar Dahl, godkjennes som bevillingens styrer og stedfortreder.

        Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 23.01.2017 14:51
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051