Gå til innhold Globalmeny Forsiden
Toppbilde

Formannskap 10.01.18

Klikk for veiledning i bruk av saklista på nettbrettSted: Trønderbilene AS, Levanger
12:00 Omvisning/orientering Trønderbilene
13:00 - 14:40 Formannskapets møte, møterom hos Trønderbilene

Sakliste som PDF  -  protokoll som PDF

Si DIN meningSi DIN mening i sakene - Sagt mening i sakene (0)

Send e-post til Driftskomiteens faste medlemmer send e-post til faste medlemmer: mottakere (åpne fila, kopier, ctrl+a, ctrl+c, alt inn i mottakerfeltet i e-posten, ctrl+v) 

Sakliste
Saksnr.SakUtredningVedtak
PS 1/18 Godkjenning/signering av protokoll - vedtak
PS 2/18 Referatsaker utredning vedtak
PS 3/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 3.1.18 utredning vedtak
PS 4/18 Debatthefte KS spør - uttalelse fra Levanger kommune utredning vedtak
PS 5/18 Vedtekter for SMISO-NT utredning vedtak
PS 6/18 Bosetting av flyktninger i 2018 utredning vedtak
PS 7/18 Budsjett 2018 - justering og rapportering utredning vedtak

 
Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møter 9 av 9.

Navn Part Funksjon Liste Møter Merknad
Robert Svarva ap ordfører ap/sp/krf x  
Alf Magnar Reberg sp varaordfører ap/sp/krf x  
Ina Helen Kollerud Pedersen ap medlem ap/sp/krf x  
Kai Lennert Johansen ap medlem ap/sp/krf x  
Astrid Juberg Vordal ap medlem ap/sp/krf x  
Børge Lund krf medlem ap/sp/krf x  
Anita Ravlo Sand sp medlem ap/sp/krf x  
Ingrid Olga Hallan ap medlem ap/sp/krf x  
Karl Meinert Buchholdt v medlem v/frp x  

Fra administrasjonen møtte

NavnStillingMerknad
Ola Stene rådmann  
Rita-Mari Keiserås formannskapssekretær  
Arnstein Kjeldsen enhetsleder enhet økonomi  
Vidar Solheim personalsjef  

 
Ina Helen Kollerud Pedersen (AP) fikk permisjon fra kl. 14.20, etter behandling av sak 5/18

Før møtet, kl. 12.00:

Omvisning/orientering Trønderbilene AS v/direktør Vidar Kjesbu

Forespørsel:

Karl Meinert Buchholdt (V) stilte spørsmål om planer for avlastningsveger.

Rådmannen besvarte spørsmålet. Det gis en orientering i formannskapets møte 7.2.18.


Orienteringer i møtet:

        Til toppen av siden

 

 

PS 1/18 Valg til godkjenning/signering av protokoll

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2018

Forslag i møte:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Anita Ravlo Sand og Kai Lennert Johansen

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Valg til godkjenning/signering av protokoll: Anita Ravlo Sand og Kai Lennert Johansen
 Til toppen av siden

 

 

PS 2/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2018

Forslag i møte:

Referatsakene tas til orientering

Avstemning:

Forslag fremmet i møtet enstemmig vedtatt.

VEDTAK:

Referatsakene tas til orientering
 Til toppen av siden

 

 

PS 3/18 Behandling av høringssaker - oversikt pr. 3.1.18

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Enstemmig. 

VEDTAK:

Levanger kommune avgir ikke høringsuttalelse til noen av de framlagte høringer.
 Til toppen av siden


 

PS 4/18 Debatthefte KS spør - uttalelse fra Levanger kommune

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2018

Forslag i møte:

Ingen. 

Avstemning:

Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

VEDTAK:

Levanger kommune har følgende svar på Debatthefte KS spør:

Spørsmål

Forslag til svar fra Levanger kommune

Hovedtariffoppgjøret

1. Hvilke elementer i oppgjøret(f.eks generelle tillegg, lokal pott eller andre godtgjøringer) skal prioriteres innenfor den disponible rammen?

I og med at virkningstidspunktene for sentrale tillegg og lokale forhandlinger i 2017 bidrar til et overheng på om lag 1,6%, samt en anslått lønnsglidning på 0,2% betyr det at omlag 1,8% av årslønnsveksten er bundet opp før forhandlingene starter.

Med det som bakgrunn ønskes følgende prioritet:

-HTA §5 Godtgjøring for særskilt arbeidstid m.m
-Det er ikke ønskelig at det avsettes midler til lokal pott.

Pensjon

2. Er det andre temaer eller målsetninger KS bør ta med seg i det videre arbeidet med ny offentlig tjenestepensjon?

Det offentlig må opprettholde gode og trygge pensjonsordninger som bidrar til å styrke rekrutteringen. 

Det settes forøvrig spørsmålstegn til om dagens ordning er bærekraftig over tid, slik at det på sikt bør tilstrebes å øke arbeidstakers andel på generelt grunnlag i offentlig sektor.

IA-avtalen

3. Hva skal være KS sin posisjon i drøftinger om videre samarbeid om et inkluderende arbeidsliv?

 1. a.      Hvordan kan et videre samarbeid mellom myndighetene og partene i arbeidslivet bidra til å stimulere til nytenkning og ny giv i arbeidet med å redusere sykefraværet og inkludere flere i arbeidet?
 2. b.      Hvordan bør et videre arbeid på nasjonalt nivå rettes for å bidra til økt måloppnåelse i kommunal sektor?
 3. c.      Hvilke andre modeller enn et videre nasjonalt samarbeid kan være nødvendig for å oppnå målet om redusert sykefravær og et mer inkluderende arbeidsliv i kommunal sektor?

a.      KS må posisjonere seg mot myndighetene for å påvirke utformingen av en ny IA-avtale. Partene i KS-området må være en del av dette.

b.      NAV må ta en mer aktiv rolle ift.

 • Økonomisk støtte
 • Oppfølging
 • Utvikling av virkemidler


c.      IA-avtalen som den foreligger har ikke lyktes med å redusere sykefraværet iht målsetning. IA-avtalen i dag har begrensninger ift andre lover og avtaleverk som f. eks kvalifikasjonsprinsippet – HTA § 2.2 Kvalifikasjoner.

Kompetansekrav

4. Hvordan bør KS forholde seg til nye forslag til bemanningsnormer og kompetansekrav?

a.      Bør KS kunne akseptere nye forslag til bindende bemanningsnormer og /eller kompetansekrav under visse forutsetninger? I så fall, hvilke?

b.      Bør KS i stedet peke på andre virkemidler for å ivareta de nasjonale hensynene som ligger bak forslag om bemanningsnormer og kompetansekrav? I så fall, hvilke?

 b.      Kommunene bør selv kunne få styre det lokale handlingsrommet ut fra lokale utfordringer og behov.
Forutsettes at bemanningskravene fullfinansieres

 Til toppen av siden 

 

PS 5/18 Vedtekter for SMISO-NT

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 29.11.2017

Habilitet:

Astrid Juberg Vordal ble av et enstemmig formannskap erklært inhabil. Vordal fratrådte møtet under behandling av denne saken.

Forslag i møte:

Robert Svarva (AP) fremmet følgende forslag til vedtak:

Saken sendes tilbake for oppfølging av merknader gitt i møtet.

Avstemning:

Enstemmig.

VEDTAK:

Saken sendes tilbake for oppfølging av merknader gitt i møtet.
 Til toppen av siden

 

 

PS 6/18 Bosetting av flyktninger i 2018

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2018

Forslag i møte:

Ingen.

Avstemning:

Rådmannens forslag til innstilling enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

 1. Levanger kommune imøtekommer anmodningen om å bosette inntil 23 flyktninger i 2018, herav 1 enslig mindreårig over 15 år og 1 under 15 år.
   Til toppen av siden

 

 

PS 7/18 Budsjett 2018 - justering og rapportering

Saksprotokoll i Levanger formannskap - 10.01.2018

Forslag i møte:

Astrid Juberg Vordal (AP) fremmet følgende tilleggsforslag - tillegg til kulepunkt 2 i innstillinga:

Det forutsettes at leieinntekter dekker utgifter knyttet til låneopptak. 

Robert Svarva (AP) fremmet følgende endringsforslag – innstillingens siste avsnitt:

Det settes opp et ekstraordinært kommunestyremøte første uke i september hvor både kvartalsrapport og ev. andre saker kan behandles.

Avstemning:

Vordals tilleggsforslag enstemmig tiltrådt.

Svarvas endringsforslag enstemmig tiltrådt.

Rådmannens innstilling med tillegg og endring fremmet i møtet, enstemmig tiltrådt.

INNSTILLING:

Levanger kommunes budsjett for 2018 endres slik:

 • Prosjekt «Midler til allmennyttige og helsefremmende tiltak i grendene» reduseres med kr. 500.000,-.
 • Det avsettes 7.900.000,- til ombygging av næringsbygget på Røstad. Det forutsettes at leieinntekter dekker utgifter knyttet til låneopptak.
 • Momskompensasjon reduseres med kr. 100.000,-
 • Bruk av lån justeres opp med kr. 7.500.000,-.
 • Kulturenhetens ramme økes med kr. 550.000,-. Bruk av disposisjonsfond økes med kr. 500.000,- og Fellesområder reduseres med kr. 50.000,-.


Det settes opp et ekstraordinært kommunestyremøte første uke i september hvor både kvartalsrapport og ev. andre saker kan behandles.

  Til toppen av siden

Publisert: 21.11.2012 21:31 Sist endret: 19.01.2018 10:45
Post: Levanger kommune Boks 130, 7601 Levanger Besøksadresse: Håkon Den Godes gt 30 ved Torvet
Tlf: 74 05 25 00 Faks: E-post: postmottak@levanger.kommune.no
Åpningstid: Man-fre 09:00-15:00 Åpningstid: Org.nr.: 938 58 7051